Rozliczenie VAT

Rozliczenie podatku od towarów i usług

Powstanie obowiązku podatkowego - nowe zasady.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Należy pamiętać, że moment powstania obowiązku podatkowego nie jest od początku bieżącego roku powiązany z momentem wystawienia faktury. Gdy przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty przed dniem wydania towaru lub wykonania usługi, wtedy data zapłaty stanowi moment powstania obowiązku podatkowego. W niektórych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury- dotyczy to np. mediów, usług najmu, itp.

Do tej pory obowiązywał przepis, który mówił, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi należało potwierdzić fakturą VAT obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury, ale nie później, niż 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi. Wystawianie faktur od 1 stycznia 2014 r.

Od 2014 r. ustawodawca przeniósł przepisy dotyczące fakturowania do ustawy o VAT (art. 106a-106q). Od bieżącego roku nie obowiązuje już Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany we wspomnianej wyżej liście.

Obowiązująca ustawa o VAT w art. 106i, ust. 1 oraz ust. 7 generalnie (z wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie) zobowiązuje podatnika do wystawienia faktury nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Dodatkowo zastrzeżono, że nie mogą być one wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

  1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Od stycznia bieżącego roku fakturę zaliczkową wystawia się zasadniczo nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (zgodnie z art. 106i, ust. 2 ustawy o VAT).

 

Samochód w firmie - regulacje ustawowe od roku 2014 roku.

Artykuł. 86a ust. 1 ustawy o VAT ogranicza możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego. Przepis odnosi się zarówno do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe, czyli tzw. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Obecnie, zgodnie z przepisami ustawy, kwota podatku naliczonego stanowić może 60% kwoty podatku określonej w fakturze zakupu, nie można przekroczyć jednak kwoty 6.000 zł. Identyczna zasada została wprowadzona w przypadku samochodów użytkowanych w ramach np. umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze (można odliczyć 60% z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż 6.000 zł w całym okresie użytkowania samochodu). Należy pamiętać, że nie przysługuje odliczenie kwoty podatku VAT wynikającego z faktur paliwa nabytego do tych samochodów.

Odliczenie nie przysługuje na podstawie artykułu 88a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.. Cytując art. 88a „obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1”.

Nowością, w porównaniu do przepisów obowiązujących w latach 2011-2013, jest poszerzenie listy samochodów co, do których nie będzie stosowane ograniczenie 60% w odliczeniu VAT z uwagi na określone cechy tych pojazdów. W tych przypadkach VAT będzie odliczany w 100%. W 2014 r., zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami ustawy o VAT, będzie można odliczyć pełny podatek VAT np. od popularnie nazywanych „samochodów z kratką.”. 1 stycznia 2014 r. podatnicy używający na potrzeby działalności opodatkowanej VAT samochody z tzw. kratką, uzyskali prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do tych pojazdów, jednak warunkiem jest posiadanie wydanej odpowiedniej homologacji na samochód ciężarowy i spełnianie artykułu 86a ust. 2 pkt. 6 i ust. 4 ustawy.

 

Terminy zwrotu podatku naliczonego od roku 2014 r.

Do końca 2013 roku VAT można było odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Zasada ta od 1 stycznia 2014 r. uległa zmianie. W 2014 r. termin odliczenia VAT będzie zależał głównie od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Nabywcy zatem będą musieli ustalać, kiedy od danej transakcji sprzedawca lub usługodawca będzie zobowiązany do wykazania VAT należnego. Zasada ta będzie miała zastosowanie także w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków, czy rat.

Przypominamy - w 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi lub z chwilą otrzymano całość lub część zapłaty, jeżeli to nastąpiło wcześniej.

Odliczenia VAT nie będzie jednak można dokonać wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę dokumentującą nabycie towarów lub usług. Jeżeli podatnik nie odliczy VAT w miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy będzie mógł tego dokonać w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Podsumowując z brzmienia przepisów wynika, że odliczenia VAT będzie można dokonać, jeżeli będą spełnione równocześnie następujące warunki:

  1. powstał obowiązek podatkowy;
  2. podatnik otrzymał fakturę.
 
program księgowy mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala na księgowanie faktur zakupu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Służą do tego celu pola dostępne podczas wprowadzania faktury zakupu:
  • Data Wystawienia
  • Data Otrzymania
  • Data Rozliczenia VAT
Po wprowadzeniu faktury program wykona następujące operacje:
  • zapisze fakturę do dziennika z datą otrzymania
  • zapisze fakturę do rejestru i deklaracji VAT z datą rozliczenia VAT