Ustalenie wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego - przykład dla firmy handlowej

Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat, którego celem jest przeciwstawienie przychodom i zyskom nadzwyczajnym osiągniętym za rok obrotowy, dotyczących tego samego okresu kosztów, strat nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.

Ustala się, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W sporządzanym przez jednostkę rachunku zysku zysków i strat, na wynik finansowy netto składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów:

  1. wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
  2. wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi ze sprzedaży +/- różnica między pozostałymi kosztami i przychodami,
  3. wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej +/- różnica między przychodami i kosztami finansowymi,
  4. wynik finansowy brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej +/- wynik zdarzeń nadzwyczajnych,
  5. wynik finansowy netto równego wynikowi brutto pomniejszony o podatek dochodowy.
 

Ustalenie wyniku finansowego - przykład dla fundacji lub stowarzyszenia

W przypadku fundacji i stowarzyszeń obliczenie wyniku finansowego będzie zależne od rodzaju prowadzonej działalności (statutowa, gospodarcza).

Na wynik finansowy składają się:

  1. Wynik finansowy na działalności statutowej,
  2. Wynik finansowy na działalności gospodarczej,
  3. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności,
  4. Wynik finansowy ogółem.

Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami z działalności statutowej z uwzględnieniem dotacji, i innych zwiększeń lub zmniejszeń, a kosztami realizacji zadań statutowych.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności stanowi różnicę między sumą wyników na działalności statutowej i gospodarczej, a kosztami administracyjnymi.

Wynik finansowy ogółem stanowi różnicę między wynikiem finansowym brutto na całokształcie działalności, a wynikiem operacji nadzwyczajnych.

 
księgowość internetowa - polityka rachunkowości
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl można skonfigurować rachunek zysków i strat za pomocą sprawozdań finansowych.
Wydruk konfiguracji rachunek zysków i strat z programu można załączyć do polityki rachunkowości.
 

Podstawa prawna