Sposób wyceny aktywów i pasywów - ogólne zasady

Sposób wyceny aktywów i pasywów - ogólne zasady

Wycena składników

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

W szczególności uwzględnia się w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość:

 1. zmniejszenia wartości użytkowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
 2. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i zyski nadzwyczajne,
 3. wszystkie poniesione pozostałe koszty i straty nadzwyczajne,
 4. rezerwy na znane jednostce ryzyka, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Zdarzenia te uwzględnia się również wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

 

Zakaz kompensaty

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie kompensuje sie ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

 

Zmiany zasad wyceny

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może zmienić, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, dotychczas stosowane rozwiązania na inne, dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa.

W informacji dodatkowej jednostka ujawni zmianę dotychczas stosowanych rozwiązań oraz określi wpływ tych zmian na sprawozdanie finansowe.

 

Sposób wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób:

 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 2. środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 3. udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej;
 4. inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) tynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek - w inny sposób określonej wartości godziwej,
 5. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 6. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
 7. rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 8. kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
 

Podstawa prawna