Budowa Planu Kont

W poprzednim odcinku wprowadziliśmy pojęcie planu kont. Składają się na niego konta różnego rodzaju, które teraz omówimy.

Konta syntetyczne i analityczne

Plan kont zawiera zwykle 2 rodzaje kont:

 • konta syntetyczne (główne)
 • konta analityczne (pomocnicze do kont głównych).

Konta syntetyczne

Konta syntetyczne, jako podstawowe w planie kont, są oznaczone najczęściej 3 cyframi:

 010
 100
 130

Plan kont często przedstawiany jest w postaci „drzewa”. Konta syntetyczne stanowią najwyższy poziom „drzewa”. Służą do ewidencji zdarzeń gospodarczych za pomocą sum zbiorczych, zgodnie ze znaną już zasadą podwójnego zapisu.

Konta syntetyczne spełniają następujący warunek: suma wartości po stronie Wn wszystkich kont syntetycznych planu kont musi się równać sumie wartości po stronie Ma.

Na podstawie zapisów na kontach syntetycznych sporządza się w programie mKsiegowa.pl podstawowe sprawozdania finansowe, jak bilans i rachunek wyników.

Kolejną ważną zasadą dla kont syntetycznych, o której pan Marek musi pamiętać, jest to że nie można dokonywać zapisów księgowych bezpośrednio na konta syntetyczne. Wartości na tych kontach stanowią sumę podlegających im kont analitycznych.

 

Konta analityczne

Konta analityczne (konta ksiąg pomocniczych) służą do uszczegółowienia zapisów na kontach syntetycznych.

Przykładem jest konto rozrachunków z dostawcami, gdzie dla każdego dostawcy program mKsiegowa.pl tworzy 1 konto analityczne według schematu:

 201 00001
 201 00002
 Itd.

Konta analityczne można (lecz nie ma obowiązku) prowadzić również dla:

 • rozrachunków z pracownikami
 • środków trwałych (np. samochodów) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na oprogramowanie komputerowe dużej wartości)
 • dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • poszczególnych rodzajów kosztów (np. materiały biurowe, media, koszty wynajmu pomieszczeń, itd.)
 • poszczególnych rachunków bankowych

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl automatycznie sumuje zapisy na kontach analitycznych i prezentuje je na kontach syntetycznych.

 

Przykład organizacji planu kont

W bardziej skomplikowanych przypadkach plan kont można rozbudowywać w następujący sposób:

 010 – konto syntetyczne najwyższego poziomu
 010-1 – konto syntetyczne niższego poziomu
 010-1-1 – konto analityczne

Liczba poziomów zależy od stopnia skomplikowania działalności.

 

Przykład sumowania zapisów na koncie syntetycznym:

Wartości na poszczególnych rachunkach bankowych są sumowane wg schematu:

Kod konta Nazwa konta Wn Ma
130 Rachunki bankowe   200
130-1 Rachunek 1 200  
130-2 Rachunek 2 300  
130-3 Rachunek 3   500
130-4 Rachunek 4   200

Zwróćmy uwagę, że najczęściej na koncie syntetycznym 130 prezentuje się różnicę sum wartości poszczególnych kont analitycznych. Ponieważ większa wartość występuje po stronie Ma, stąd kwota 200 jest zapisana po stronie Ma.

Na wartość prezentowaną dla każdego konta składają się dokumenty, które zostały wprowadzone do Dziennika Księgowań na to konto.

Na przykład, na Rachunek 1 (konto 130-1) zostały zaksięgowane 2 wpłaty:

Dokument Wn Ma
Wpłata 1 50  
Wpłata 2 150  
 

Obroty i salda

Wartości prezentowane na konie 130-1, za dany okres, nazywamy obrotami na koncie.

Obroty pojawiają się po stronie Wn i Ma, w zależności po jakiej stronie zaksięgowana została wartość w dokumencie wprowadzonym do Dziennika.

Różnicę między wartością po stronie Winien i Ma nazywamy saldem konta.

 

Konta bilansowe i wynikowe

Wcześniej poznaliśmy 2 podstawowe sprawozdania finansowe: bilans i rachunek wyników. Wiemy już, że na bilans składają się Aktywa i Pasywa, natomiast na rachunek wyników składają się Przychody i Koszty.

Analogicznie, konta planu kont mogą mieć charakter:

 • kont bilansowych, jeżeli grupują zapisy dotyczące Aktywów i Pasywów
 • kont wynikowych, jeżeli grupują zapisy dotyczące Przychodów i Kosztów
 
podstawy rachunkowości w mKsiegowa.pl
 
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl grupuje się odpowiednie konta planu kont przez definiowanie tzw. Grup Kont. Poszczególne konta analityczne można określić w opcji Plan Kont (analityka).