Podatek VAT - szczegóły

Pan Marek należy do osób, które lubią wnikać w szczegóły zagadnień, którymi się zajmują. Omówimy więc na przykładzie jak działa podatek VAT.

Zakup

Zakup, jako zdarzenie gospodarcze, udokumentowany jest za pomocą faktury lub rachunku – to wiemy. Faktura posiada między innymi następujące informacje (art. 106, ust.1):

 • datę wystawienia,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową,
 • stawkę podatku VAT,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • ponadto znamy datę otrzymania faktury.

Informacje te wpisujemy do programu podczas wprowadzania faktury zakupu, a program:

 • księguje fakturę do dziennika z datą otrzymania,
 • zapisuje fakturę do rejestru VAT z datą sprzedaży, którą należy określić w polu „Data rozliczenia VAT”.

Wszystkie faktury zakupu wprowadzone w danym okresie rozliczeniowym oraz zsumowany podatek naliczony możemy zobaczyć w rejestrze VAT w programie.

Sprzedaż

Wystawiając faktury sprzedaży w programie określimy między innymi:

 • nazwę towaru lub usługi oraz związaną z nimi stawkę VAT (określoną w kartotece),
 • cenę jednostkową oraz ilość,
 • datę sprzedaży, określona w polu „Data rozliczenia VAT”.

Na tej podstawie program przy wystawieniu faktury:

 • zaksięguje ją w dzienniku z datą wystawienia,
 • zapisze do rejestru VAT z datą sprzedaży .

Wszystkie faktury sprzedaży wystawione w danym okresie rozliczeniowym oraz zsumowany podatek należny możemy zobaczyć w rejestrze VAT w programie.

Bieżący podgląd rejestru VAT

Aby zapewnić właściwą kontrolę nad finansami i nie dopuścić, by w momencie konieczności zapłaty podatku VAT za kwartał zabrakło pieniędzy na koncie trzeba kontrolować podatek do zapłaty. W programie jest szybki podgląd podatku w module Księgowość -> Rejestr VAT.

Deklaracja VAT

Po zakończeniu kwartału należy jeszcze raz sprawdzić kompletność wszystkich faktur w programie. W tym celu można posłużyć się wydrukiem o nazwie Rejestr VAT, na którym wyszczególnione są wszystkie dokumenty za dany okres.

Jak wszystko się już zgadza, warto zamknąć rejestr VAT z datą końca kwartału, aby nie dopuścić do pomyłkowego dopisania dokumentu do tego kwartału.

Można teraz przejść do deklaracji VAT 7k w programie. W poszczególnych rubrykach deklaracji program umieści między innymi kwoty:

 • Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju dla każdej stawki VAT - podstawa opodatkowania (czyli wartość netto wszystkich wystawionych faktur sprzedaży z tą stawką)
 • Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju dla każdej stawki VAT - podatek należny
 • Razem - Podstawa opodatkowania – suma wszystkich faktur w kwotach netto
 • Razem - Podatek należny
 • Wartość netto – Nabycie (zakup) towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • Podatek naliczony - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • Wartość netto - nabycie towarów i usług pozostałych
 • Podatek naliczony - nabycie towarów i usług pozostałych
 • Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia (czyli suma podatku ze wszystkich faktur)
 • Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (czyli różnica między podatkiem należnym i naliczonym)

Teraz wystarczy wysłać deklarację do Urzędu Skarbowego, a wykazaną kwotę podatku przelać na odpowiednie konto Urzędu.

Korekty

Zdarza się, że po złożeniu deklaracji znajdziemy jakiś błąd w danych lub jakieś dodatkowe dokumenty, które powinny być wykazane za ten okres.

W tym przypadku musimy:

 • wprowadzić brakujące dokumenty lub zmienić istniejące,
 • wejść do zmiany deklaracji VAT7k za ten okres – program utworzy korektę deklaracji,
 • wysłać korektę wraz z uzasadnieniem przyczyny dokonanej korekty do Urzędu Skarbowego i dopłacić brakująca kwotę (lub jeżeli kwota podatku do zapłaty była mniejsza, rozliczyć ją w następnym okresie).

Złożenie korekty deklaracji VAT7k nie wymaga dodatkowo korzystania z instytucji tzw. „czynnego żalu”. Samo złożenie korekty wraz z uzasadnieniem oraz niezwłoczne uiszczenie należności podatkowej traktowane jest jako skuteczne poinformowanie organu podatkowego o powstałych okolicznościach, wyłączające odpowiedzialność karną. Tym niemniej w każdym takim przypadku lepiej jest skonsultować się z doradcą podatkowym.

 
przykłady księgowań w mKsiegowa.pl
Jeżeli raz właściwie ustawisz program księgowości online mKsiegowa.pl w zakresie podatku VAT, to później wszystkie obliczenia wykona za Ciebie automatycznie – od wystawienia faktur sprzedaży, wprowadzenia faktur zakupu, ewentualnych korekt, aż do złożenia deklaracji VAT.