Zobowiązania i Kapitały Własne

Kolejny rozdział naszego Kącika Podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców poświęcony jest dwom istotnym pojęciom składającym się na pasywa.

Zobowiązania

Pierwszym składnikiem bilansu po stronie pasywów są zobowiązania na dzień określony w nagłówku sprawozdania (pamiętamy, że bilans przygotowuje się na określony dzień). Są to zobowiązania firmy na rzecz innych podmiotów.

Dajmy kilka przykładów:

  • firma pana Marka wzięła kredyt w banku; zarówno kwota kredytu, jak i odsetki od kredytu są zobowiązaniami firmy wobec banku
  • firma kupiła serwer i otrzymała bardzo korzystny termin płatności od dostawcy; kwota ta jest zobowiązaniem wobec tego dostawcy i musi być raportowana w bilansie
  • nie zapłacone zobowiązania firmy wobec pracowników

Zaliczki na poczet usługi

Innym przykładem zobowiązania jest zaliczka zapłacona przez klienta na poczet usługi. Przyjmijmy, że klient zapłacił z góry za cały rok realizacji usługi dostępu do serwisu. W dniu 1 stycznia klient wpłacił zaliczkę 1200 zł i w tym momencie kwota ta jeszcze nie jest w całości przychodem. Jeżeli w styczniu firma świadczyła usługę na rzecz tego klienta, wówczas 1/12 tej kwoty może zostać zaliczona jako przychód. Pozostała kwota 1100 zł jest zobowiązaniem. I tak dalej, w kolejnych miesiącach, proporcjonalna wartość staje się przychodem firmy zakładając, że wartość usług w każdym miesiącu jest taka sama.

Jeżeli z jakiś powodów, przez kilka miesięcy, usługa nie będzie świadczona, wówczas może się okazać, że część kwoty zostanie zwrócona klientowi.

Kapitał własny

Następnym składnikiem bilansu po stronie pasywów jest kapitał własny.

Wartość kapitału własnego to różnica między aktywami i zobowiązaniami firmy. Księgową wartość firmy określa się na podstawie kapitału własnego. Pamiętając, że wartość aktywów może nie odzwierciedlać ich wartości rynkowej, nie należy utożsamiać Kapitału własnego z wartością rynkową firmy.

Na Kapitał własny składają się m.in.:

  • Fundusze powierzone przez wspólników lub wniesione do spółki: kapitał zakładowy, fundusz założycielski lub fundusz udziałowy
  • Fundusze wypracowane: kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, skumulowany wynik finansowy. Kapitał własny jest powiększany co roku, jeżeli firma zanotuje zysk. W przypadku straty kapitał będzie pomniejszony. To pokazuje bezpośredni związek między Rachunkiem Wyników za rok obrotowy, a Bilansem firmy.
  • Emisja nowych udziałów będzie powiększała kapitał własny.

Pan Marek już wie, że nie należy utożsamiać Kapitału własnego z ilością gotówki na rachunku bankowym firmy.

 
podstawy rachunkowości w mKsiegowa.pl
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl można aktywnie zarządzać rozrachunkami. Raportowanie rozrachunków z dostawcami dostępne jest między innymi:
 
Kapitały własne dostępne są w bilansie firmy na dowolny dzień. Można podglądać, jakie księgowania składają się na konkretny składnik kapitałów.
 
Bardziej zaawansowane sprawozdanie zawierające kapitały własne można skonfigurować w opcji Sprawozdania Finansowe.