Polityka Rachunkowości

Pan Marek wyczytał z Ustawy o Rachunkowości, że jego firma musi przyjąć dokument zwany Polityką Rachunkowości. Nigdy jeszcze nie robił takiego dokumentu, ale rozumie, że zasady pracy w firmie muszą zostać uregulowane za pomocą przyjętych wytycznych.

Oprócz polityki rachunkowości, p.Marek zastanawia się nad opracowaniem dokumentów takich, jak:

  • polityka bezpieczeństwa
  • instrukcja obiegu dokumentów
  • procedura postępowania z danymi osobowymi
 

Polityka rachunkowości

Księgowość w firmie jest określona przede wszystkim przez Ustawę o Rachunkowości. Są jednak obszary, w których Ustawa zostawia możliwość dostosowania poszczególnych rozwiązań księgowych do sposobu działalności firmy. Wymaga jednak, by te rozwiązania zostały ujęte w Politykę Rachunkowości firmy.

Art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości stwierdza, że:

''każda jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

 
a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 
b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
 
c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.''

Pan Marek zamierza skorzystać i dostosować do specyfiki swojej firmy jeden z wielu dostępnych w internecie wzorów, a ponadto:

  • określić rok przyjęty w firmie
  • określić miejsce przechowywania dokumentacji księgowej
  • dołączyć wydruk swojego planu kont z programu mKsiegowa.pl oraz na jego podstawie zmodyfikować we wzorcowej polityce rachunkowości numery kont,
  • dopisać zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, których nie ma we wzorcu, a które będą występowały w działalności firmy

Aby spełnić pkt. 3 b) i c) oraz 4, p.Marek zwróci się do firmy ERPmobile S.A. o przesłanie stosownych dokumentów, które umieści jako załączniki do swojej Polityki Rachunkowości.

Tak przygotowaną Politykę Rachunkowości Zarząd firmy przyjmie uchwałą do stosowania.

 
księgowość internetowa
Zespół programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl oferuje pomoc w zakresie przygotowania i kształtowania polityki rachunkowości.
Prezentujemy cykl artykułów na temat przygotowania polityki rachunkowości, a osoby które zarejestrują się w programie, otrzymają pełną wersję w postaci ebooka.