Analiza finansowa w firmie

Firma pana Marka rozwija się. Dla jej prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest doskonalenie mechanizmów kontrolnych.

Z pomocą przychodzą sprawozdawczość finansowa oraz narzędzia informatyczne, które znakomicie ułatwiają panowanie nad sytuacją.

Przedstawmy najistotniejsze elementy analizy finansowej.


Źródła informacji o kondycji firmy

Nie trzeba już tłumaczyć Panu Markowi, że rachunkowość służy przede wszystkich do odwzorowania zdarzeń gospodarczych za pomocą liczb.

Sprawozdania finansowe stanowią najbardziej podstawowe źródło wiedzy o kondycji firmy.

Nie tylko zarząd firmy jest odbiorcą raportów i sprawozdań finansowych bazujących na zapisach w księdze rachunkowej. Innymi stronami zainteresowanymi wynikami analizy finansowej są:

 • urząd skarbowy (oczywiście :),
 • urząd statystyczny
 • organy administracji rządowej,
 • menedżerowie różnych szczebli i komórek,
 • właściciele,
 • akcjonariusze,
 • inwestorzy,
 • pożyczkodawcy.

Jeżeli trzeba będzie zaciągnąć kredyt w banku niewątpliwie pojawi się zapytanie o bilans lub rachunek wyników.

 

Analiza bilansu

Najczęściej ocenę kondycji firmy przeprowadza się w oparciu o bilans. Dzięki analizie bilansu można stwierdzić m.in.:

 • jaka jest struktura majątkowa firmy (aktywa)
 • jaka jest struktura kapitałowa (pasywa),

Jak pamiętamy, bilans w podstawowej (statycznej) formie prezentuje stan majątki firmy w określonym momencie czasu.

Analiza dynamiczna pozwala z kolei na określenie kierunku zmian tej struktury i ich dynamikę w poszczególnych okresach.

 

Analiza wskaźnikowa

Bardzo często wygodnie jest w analizie finansowej posługiwać się wskaźnikami, które wyrażają relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi wielkościami zaczerpniętymi ze sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników).

Za pomocą obliczonych wartości wskaźników można syntetycznie scharakteryzować różne aspekty ekonomiczne działalności firmy.

Najczęściej, do oceny kondycji firmy posługujemy się takimi wskaźnikami, jak:

 • płynność finansowa,
 • zyskowność,
 • rentowność.

Wskaźniki mogą być obliczane na podstawie:

 • danych wyrażających stan na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, które odzwierciedlają zmiany zachodzące za sprawą podjętych decyzji,
 • wielkości średniej w okresie sprawozdawczym obliczonej ze wskaźników miesięcznych lub kwartalnych.
 

Controlling finansowy

Technicznym sposobem realizacji analizy finansowej są narzędzia tzw. controllingu finansowego. Na temat controllingu finansowego i sposobu jego realizacji piszemy w naszym poradniku księgowym.

Narzędzia controllingu finansowego bazują m.in. na zawartych w programie księgowym. Pan Marek jest świadom komfortu, jaki daje mu korzystanie z programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Korzysta z tych narzędzi i ma pełną kontrolę nad firmą gdziekolwiek jest.

 

Ocena wartości firmy

Ciekawym zagadnieniem w analizie finansowej jest ocena wartości firmy. Pan Marek nie zamierza, póki co, pozbywać się firmy, ale interesuje go kwestia ewentualnej sprzedaży firmy. O tym już w następnym odcinku.

 
Analiza finansowa w firmie
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl udostęniamy mechanizm tworzenia dowolnych sprawozdań finansowych bazujących na kontach planu kont.
 
Sprawozdania można zapisywać do Excela i dalej przetwarzać. Dla lepszej kontroli działania firmy sprawozdania mogą również być automatycznie wysyłane emailem na określone adresy, w ustawionych odstępach czasu.