Listy Materiałowe

Listy Materiałowe (BOM)

Listy Materiałowe (Bill Of Materials) są podstawą do wprowadzania Zleceń Produkcyjnych w module Produkcji w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Listy można wprowadzać i edytować w module Produkcja -> Listy Materiałów.


Dla jakich pozycji kartoteki można utworzyć Listy Materiałowe?

Listy Materiałowe tworzy się dla pozycji kartoteki towarowej typu Produkt. Należy utworzyć przynajmniej jedną pozycję w kartotece, która posiada zdefiniowany Typ=Produkt.

Składniki listy materiałowej mogą być typu Towar lub Usługa.


Sposób tworzenia List Materiałowych

Dla wybranego Produktu można utworzyć nową Listę Materiałową, lub zmodyfikować istniejącą.

Po wybraniu Listy Materiałowej, możemy w zakładce Listy składowe produktów określić:

  • Komponent - wybrana pozycja z kartoteki towarowej jako składnik do produkcji
  • Magazyn Materiałów - z jakiego magazynu pobierane są materiały do produkcji; dla pozycji typu Usługa wybór magazynu nie ma znaczenia (można pozostawić dowolny)
  • Dołączany w Centrum Produkcyjnym - którego centrum produkcyjnego dotyczy
  • Ilość - jaka ilość towaru bądź usługi ma zostać dodana/zużyta w zleceniu produkcyjnym