Korekta amortyzacji

Brak zapłaty za środek trwały - korekta kosztów amortyzacji

środek trwały

Ogólna zasada

Przepisy regulujące zmniejszenia kosztów podatkowych mają zastosowanie odpowiednio do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik uprzednio zaliczył do kosztów podatkowych.

 

Amortyzacja środka trwałego rozpoczęta

Jeżeli amortyzacja została rozpoczęta, zastosowanie znajdą przepisy art. 24d ust. 6 ustawy o pdof i art. 15b ust. 6 ustawy o pdop. W przypadku nieuregulowania należności podatnik zobowiązany jest do wyłączenia z kosztów podatkowych zaliczonych uprzednio do nich odpisów amortyzacyjnych, w tej części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Jeśli termin płatności oznaczony przez strony wynosi mniej niż 60 dni, a zobowiązanie nie zostanie w ustalonym terminie uregulowane, zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych należy dokonać w miesiącu, w którym upłynie 30 dzień od terminu płatności. Gdy termin płatności ustalony przez kontrahentów wynosi powyżej 60 dni, korekty zmniejszającej należy dokonać w miesiącu, w którym upłynie 90 dzień od momentu zaliczenia ich do kosztów podatkowych, o ile zobowiązanie w terminie tym nie zostanie uregulowane.

 

Przykład

Podatnik nabył środek trwały 28.02.2014 r. i od razu wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Amortyzację rozpoczął w marcu. Płatność za nabyty środek trwały została ustalona na 50 dni i upływa 19 kwietnia, a zatem termin na ostateczne uregulowanie zobowiązania, aby uniknąć korekty kosztów podatkowych upływa w maju. tj. w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. W takiej sytuacji podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych, w pełnej wysokości, odpisy amortyzacyjne dokonane w marcu i kwietniu.

W razie nie opłacenia faktury za środek trwały do maju - w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, będzie zobowiązany w tym miesiącu do zmniejszenia kosztów podatkowych o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych za marzec i kwiecień.

Ponadto, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca maj i za następne miesiące, aż do momentu, w którym ureguluje zobowiązanie. Wtedy będzie mógł dokonać zwiększenia kosztów podatkowych o skorygowane odpisy amortyzacyjne.

 

Amortyzacja środka trwałego nie rozpoczęta

Jeżeli nie rozpoczęto jeszcze odpisów amortyzacyjnych, a termin określony w przepisach (tj. 30 dni od upływu terminu płatności lub termin płatności – jeżeli jest on dłuższy niż 60 dni) upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) do ewidencji, podatnik może zaliczyć odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych, jeżeli w określonym wyżej terminie ureguluje zobowiązanie z tytułu nabycia lub wytworzenia środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej).

 

Przykład 1

Podatnik kupił środek trwały 05 kwietnia i w tym samym miesiącu wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Jego amortyzację rozpoczął w maju. Termin płatności wynosi 20 dni i upłynął 25 kwietnia. Ostateczne uregulowanie zobowiązanie z tytułu nabycia środka trwałego, aby uniknąć korekty kosztów podatkowych, upływa w maju (30 dni od termonu płatności). Podatnik wpłacił całą należność 05 maja.

Może w związku z tym zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych począwszy od miesiąca maja.

 

Przykład 2

Podatnik nabył środek trwały 05 kwietnia i w tym samym miesiącu wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Amortyzację rozpoczął w maju. Termin płatności wynosi 20 dni i upłynął 25 kwietnia. Termin na ostateczne uregulowanie zobowiązanie z tytułu nabycia środka trwałego, aby uniknąć korekty kosztów podatkowych, upływa w maju - w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności.

Podatnik nie uregulował zobowiązania w tym terminie, więc nie może zaliczać odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych poczynając od miesiąca maja.

 

Uregulowanie zobowiązania

Po uregulowaniu zobowiązanie z tytułu nabycia środka trwałego podatnik ma prawo do zwiększenia kosztów podatkowych o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów podatkowych, w miesiącu dokonania zaległych płatności.

 

Przykład

Podatnik nabył środek trwały 05 kwietnia i w tym samym miesiącu wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Amortyzację rozpoczął w maju. Termin płatności wynosi 20 dni i upłynął 25 kwietnia. Termin na ostateczne uregulowanie zobowiązanie z tytułu nabycia środka trwałego, aby uniknąć korekty kosztów podatkowych, upływa w maju - w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu sierpniu i w sierpniu ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych kwoty odpisów amortyzacyjnych za miesiące: maj, czerwiec i lipiec oraz sierpień.

 

Zakup środka trwałego na raty

Jeżeli podatnik zakupi środek trwały na raty i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych, musi także zwrócić uwagę na zapisy dotyczące obowiązku korekty kosztów. Terminy płatności każdej raty należy liczyć od dnia wystawienia faktury lub innego dokumentu, stanowiącego podstawę zaksięgowania kosztów - terminy płatności każdej raty należy, zatem liczyć oddzielnie od tego samego dnia - takie stanowisko prezentuje większość organów podatkowych, chociaż niestety niekiedy zdarzają się odmienne stanowiska (interpretacje).

 

Podstawa prawna

 

Inne artykuły na ten temat

 
korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl wspomaga księgowanie korekt dla nie zapłaconych faktur zakupu, zgodnie z najnowszymi przepisami. Program posiada sygnalizację konieczności wprowadzenia dokumentów korekty kosztów podatkowych po dacie wymaganej zapłaty, a także sygnalizuje możliwość wycofania korekty po zapłacie faktury.