Księgowanie różnic kursowych

Księgowanie różnic kursowych

Różnice kursowe - podstawy

Ujęcie księgowe różnic kursowych jest niezbędne z uwagi na to, że wpływają one na wartość aktywów, pasywów oraz wynik finansowy.

W planie kont, do rejestrowania różnic kursowych, możemy korzystać z kont przychodów i kosztów finansowych lub wydzielić osobne konta analityczne.

 

Księgowanie dodatnich różnic kursowych

Dodatnie różnice kursowe powstają:

  • w przypadku wyceny należności - jeżeli średni kurs NBP na dzień bilansowy (również na dzień spłaty należności) jest większy od kursu na dzień powstania należności,
  • w przypadku wyceny zobowiązań - jeżeli średni kurs NBP na dzień bilansowy jest mniejszy od kursu na dzień powstania zobowiązania,
  • w przypadku wyceny środków znajdujących się w kasie lub na rachunku bankowym prowadzonych w walucie obcej – jeżeli kurs średni NBP dla waluty na dzień bilansowy jest większy od kursu waluty z dnia jej wpływu na rachunek oraz do kasy.

Konto jest typu „Przychody”. Dodatnie różnice kursowe możemy księgować, na przykład, na konto 751-9 Inne przychody finansowe. Można również utworzyć osobne konto analityczne.

Po stronie Ma konta różnic kursowych księgujemy zazwyczaj dodatnie różnice kursowe niestanowiące zmniejszeń kosztów inwestycji, kosztów budowy i ulepszeń środków trwałych oraz niestanowiące zmniejszeń kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Po stronie Winien konta różnic kursowych księgujemy m.in. zmniejszenie dodatnich różnic kursowych, w przypadku gdy, zgodnie z treścią art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, nie mają one charakteru tzw. błędów podstawowych.

 

Księgowanie ujemnych różnic kursowych

Ujemne różnice kursowe powstają:

  • przy wycenie należności, jeżeli średni kurs NBP na dzień bilansowy (również na dzień spłaty należności) jest mniejszy od kursu na dzień powstania należności,
  • przy wycenie zobowiązań, jeżeli średni kurs NBP na dzień bilansowy jest większy od kursu na dzień powstania zobowiązania,
  • w przypadku wyceny środków znajdujących się w kasie lub na rachunku bankowym prowadzonych w walucie obcej – jeżeli kurs średni NBP dla waluty na dzień bilansowy jest mniejszy od kursu waluty z dnia jej wpływu na rachunek oraz do kasy.

Konto jest typu „Koszty”. Ujemne różnice kursowe możemy księgować, na przykład, na konto 761-9 Inne koszty finansowe. Można również utworzyć osobne konto analityczne.

Po stronie Winien konta różnic kursowych księgujemy głównie ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem dotyczących zakupu wartości niematerialnych i prawnych, zakupu lub budowy inwestycji w nieruchomości i prawa, a także budowy środków trwałych.

Po stronie Ma ujmujemy zmniejszenia kosztów finansowych wynikających z ujemnych różnic kursowych.

 
poradnik księgowy
Z uwagi na to, że program księgowy mKsiegowa.pl posiada możliwość automatycznego naliczania i księgowania różnic kursowych, w module Ustawienia -> Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej można wybrać konta z planu kont używane przez program do do księgowania różnic kursowych.
Program oblicza różnice kursowe podczas księgowania dokumentów na rachunkach walutowych. Można też dokonywać okresowej rewaluacji kont walutowych.