Wycofanie korekty

Wycofanie korekty VAT po zapłacie faktury

Ulga na złe długi - wycofanie korekty

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług reguluje stosunek prawny pomiędzy dłużnikiem, a jego wierzycielem w zakresie podatku VAT, w przypadku niezapłacenia faktury w terminie określonym odpowiednio w art. 89a i 89b z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju oraz po uregulowaniu lub zbyciu należności wynikającej z tejże faktury. Przywołane artykuły ustawy zawierają również zapisy dotyczące wykluczeń co do możliwości dokonania korekt podatku VAT w kontekście omawianych w nich zagadnień.

 

Korekta u dłużnika i wierzyciela przed uregulowaniem należności

Wierzyciel - sprzedawca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny wtedy, gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Prawo do korekty dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty nieściągalnej wierzytelności. Nieściągalność wierzytelności Ustawodawca uważa za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności faktury (ust. 1 i 1a, art. 89a ustawy o VAT). Dłużnik- nabywca w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury zakupu w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności ma obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności określonego na fakturze (ust. 1, art. 89b ustawy o VAT). Należy pamiętać, że wierzyciel może, a dłużnik musi dokonać korekty podatku VAT. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów u wierzyciela korygowany VAT należny, a u dłużnika korygowany VAT naliczony powinien zostać zaksięgowany na odrębnym koncie rozrachunkowym lub na koncie pozostałych rozliczeń międzyokresowych (w zależności od przyjętych zasad w polityce rachunkowości jednostki) do czasu jego rozliczenia bądź odpisania. U wierzyciela dopuszczalne jest także wraz z wyksięgowaniem VAT należnego dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności. Wówczas należne kwoty nie zwiększają jego przychodu do celów podatkowych.

 

Uregulowanie należności - sytuacja wierzyciela

W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji VAT, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1 art. 89a należność zastanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym sytuacja ta miała miejsce. W przypadku częściowego uregulowania należności podstawę opodatkowania i podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części (ust. 4, art. 89a).

 

Uregulowanie należności - sytuacja dłużnika

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, art. 89b podatnikowi przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano o kwotę podatku, która uprzednio została skorygowana. W przypadku częściowego uregulowania należności wynikającej z faktury zakupu podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części (ust. 4, art. 89b).

 

Przykład

Księgowanie korekty VAT i jej wycofania w oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (na podstawie planu kont programu mKsiegowa.pl).

W sierpniu 2014 roku minął 150 dzień od terminu płatności faktury w kwocie 4920 zł (netto- 4000, VAT 23%- 920). Wierzyciel i dłużnik są zarejestrowanymi, jako czynni podatnicy VAT. Ponieważ dłużnik (spółka z o. o.) nie uregulował tej należności był zobowiązany w sierpniu do zmniejszenia VAT naliczonego. Natomiast wierzyciel spółki skorzystał w sierpniu z uprawnienia do zmniejszenia VAT należnego dotyczącego tej transakcji sprzedaży, ale nie dokonał jeszcze odpisu aktualizującego ze względu na duże prawdopodobieństwo zapłaty. We wrześniu 2014 roku dłużnik uregulował zobowiązanie wynikające z faktury- 4920 zł.

1. Księgowanie u dłużnika (istnieje duże prawdopodobieństwo uregulowania zobowiązania) korekty zmniejszającej w sierpniu 2014 r.:

  • Wn konto 248 „Pozostałe rozrachunki” lub 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”( 920 zł)
  • Ma konto 223-9 „Korekty VAT naliczony”( 920 zł)

2. Księgowanie u wierzyciela zmniejszenia VAT należnego w sierpniu 2014 r.:

  • Wn konto 222-1 „VAT należny- stawka podstawowa”( 920 zł)
  • Ma konto 248 „Pozostałe rozrachunki” lub 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”( 920 zł)

3. Księgowanie u dłużnik po uregulowaniu zobowiązania we wrześniu:

  • Wn 223-9 „Korekty VAT naliczony” (920 zł)
  • Ma konto 248 „Pozostałe rozrachunki” lub 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” (920 zł)

4. Księgowanie u wierzyciela VAT należnego po otrzymaniu zapłaty we wrześniu:

  • Wn konto 248 „Pozostałe rozrachunki” lub 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”( 920 zł)
  • Ma konto 222-1 „VAT należny- stawka podstawowa”( 920 zł).
 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).