Przegląd funkcjonalności mKsięgowej

Program finansowo - księgowy mKsiegowa.pl to oprogramowanie online, które umożliwia efektywne zarządzanie nie tylko w obszarze księgowości. Poza funkcjami wymaganymi do prowadzenia księgi głównej, pozwala na koordynację procesów księgowych w połączeniu ze sprzedażą, zakupami, czy też gospodarką magazynową. 

 

pełna księgowość

1. plan kont z kilkoma poziomami analityki
2. konta analityczne numeryczne oraz znakowe (np. 130-1-EUR)
3. dodatkowa numeracja kont
4. możliwość definiowania tagów kont do celów analitycznych
5. księgowanie równoległe przez zespół piątek
6. wzorce szybkiego księgowania pozwalające na usprawnienie powtarzalnych księgowań
7. możliwość aktywacji i dezaktywacji kont księgowych
8. dowolne okresy podatkowe (rok obrotowy) definiowane przez użytkownika
9. zamykanie roku powoduje automatyczne przeksięgowanie wyniku
10. usunięcie roku fiskalnego powoduje zamianę obrotów na salda
11. kartoteki kontrahentów automatycznie podłączane pod konta rozrachunkowe
12. wprowadzanie dokumentów księgowych do wielu podrejestrów definiowanych przez użytkownika
13. koncepcja "bufora" - możliwość poprawiania dokumentów przed zamknięciem dziennika
14. podgląd księgowań zstępująco - od kont syntetyczych, poprzez konta analityczne, aż do poziomu poszczególnych dokumentów
15. księgowanie rozliczeń międzyokresowych
16. naliczanie i automatyczne księgowanie różnic kursowych
17. księgowanie bezpośrednio do rejestru VAT
18. wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach oraz na rozrachunkach
19. weryfikacja bilansowania się stron podczas wprowadzania dokumentów
20. podgląd bilansu próbnego oraz rachunku wyników
21. księgowanie faktur wewnętrznych (WNT, import usług)
22. korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty
23. sprawozdania finansowe konfigurowane przez użytkownika (w tym gotowe sprawozdania dla mikroprzedsiębiorstwa)
24. przygotowanie sprawozdania w wersji elektronicznej, w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów
25. bogaty wybór raportów z księg handlowych, w tym raport "cashflow"

kasy i banki

1. definiowanie dowolnej liczby kas i banków
2. definiowanie domyślnej waluty dla każdej kasy i banku
3. słownik kas, banków i innych kont rozrachunkowych podłączany pod plan kont
4. raport kasowy
5. kontrola zejścia stanu kasy poniżej zera 
6. drukowanie KP i KW
7. automatyczne generowanie KP dla faktur zapłaconych gotówką
8. automatyczne wczytywanie kursów NBP
9. automatyczne księgowanie KP i KW
10. wzorce często powtarzanych KP i KW
11. obsługa zaliczek pracowniczych
12. rozliczanie płatności internetowych
13. ustalanie wartości bilansowej rachunków walutowych

rozrachunki

1. obsługa rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, itd
2. kompensaty
3. definiowanie dowolnej ilości warunków płatności (przedpłaty, gotówka, płatność po określonej liczbie dni)
4. kojarzenie wcześniej wprowadzonych wpłat i wypłat z dokumentami
5. możliwość rozliczenia wielu faktur jedną płatnością
6. rozliczanie jednej faktury wieloma płatnościami
7. kontrola należności przeterminowanych
8. potwierdzanie sald klientów (również emailem)
9. wezwania do zapłaty o treści definiowanej przez użytkownika
10. masowe generowanie wezwań do zapłaty według zadanych parametrów
11. rozliczanie zaliczek pracowniczych

budżetowanie

1. wprowadzanie budżetu do poziomu konta analitycznych w układzie miesięcznym
2. budżetowanie przekrojów (MPK, centra kosztów)
3. raportowanie wykonania budżetu

rejestr VAT

1. podgląd i wydruk szczegółowego rejestru VAT
2. osobny podrejestr dla faktur wewnętrznych (WNT, import usług)
3. korekta VAT wynikająca z rozliczenia zakupu proporcjonalnie do sprzedaży zwolnionej

eDeklaracje VAT

1. przygotowanie deklaracji VAT7 oraz VAT7k
2. korekty deklaracji VAT
3. wydruk najnowszych formularzy VAT7 i VAT7k

import wyciągów bankowych

1. wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych w formacie MT940 (Alior, BZ WBK, PKO BP, Deutsche Bank - db powerNET, ING Bank Śląski, BGŻ, Raiffeisen, Millenium, Pekao SA)
2. księgowanie wyciągów bankowych w formacie CSV (Deutsche Bank - db easyNET, mBank, Citibank)
3. automatyczne kojarzenie pozycji wyciągu z kontrahentami wg numeru rachunku bankowego
4. kojarzenie pozycji wyciągu z numerami faktur
5. podgląd i uzgadnianie wyciągów bankowych
6. konfiguracja kont księgowych do automatycznego księgowania opłat bankowych i odsetek

import płatności elektronicznych przelewy24.pl

1. samodzielna konfiguracja dostępu do konta płatności elektronicznych
2. wczytywanie i księgowanie płatności otrzymanych
3. rozliczanie faktur sprzedaży

import płatności elektronicznych payu.pl

1. samodzielna konfiguracja dostępu do konta płatności elektronicznych
2. wczytywanie i księgowanie płatności otrzymanych
3. rozliczanie faktur sprzedaży
4. konfigurowanie wielu punktów płatności

import dokumentów księgowych

1. import masowych dokumentów księgowych z plików CSV generowanych przez Excel
2. kontrola bilansowania stron dokumentów
3. import wielu dokumentów z jednego pliku CSV

centra kosztowe, MPK, projekty (przekroje)

1. możliwość definiowania 2-poziomowych centrów kosztów, MPK lub projektów
2. określenie daty początkowej i końcowej rozliczenia MPK (miejsca powstawania kosztów)
3. przydzielanie domyślnych centrów kosztowych do kartoteki kontrahentów
4. raporty przekrojowe według centrów kosztowych
5. budżetowanie z podziałem na centra kosztów
6. księgowanie dokumentów z podziałem na centra kosztów (nie ma konieczności definiowania pozycji w planie kont)

CRM - kontakty, oferty, zamówienia

1. definiowanie dowolnej liczby klientów/odbiorców
2. oddziały klientów
3. rejestracja osób kontaktowych kontrahentów oraz rodzajów kontaktów (odbiór faktur, przesyłek, itp.)
4. określenie domyślnych warunków płatności dla każdego kontrahenta
5. kontrola indywidualnej wysokości kredytu dla każdego klienta
6. rejestracja ofert dla klientów
7. tworzenie zamówienia na podstawie oferty
8. zapisywanie notatek na temat kontrahentów
9. wysyłanie email do kontrahentów
10. definiowanie faktur okresowych przy dodawaniu klienta do kartoteki

fakturowanie

1. wystawianie faktur sprzedaży online
2. automatyczne księgowanie faktur elektronicznych według ustawionych schematów
3. szablony faktur sprzedaży
4. kartoteki towarów, usług
5. różne sposoby numeracji faktur (rocznie, miesięcznie); każdy operator może korzystać ze swojego ciągu numeracji
6. sprzedaż zestawów
7. sprzedaż wg obcych kodów identyfikacyjnych (kodów kreskowych); wiele kodów do jednej pozycji kartoteki
8. fakturowanie i rozliczanie zaliczek (faktury zaliczkowe)
9. możliwość modyfikacji opisu treści pozycji faktury
10. modyfikacja faktur po zapisaniu
11. wybór wielu pozycji na fakturze wg tej samej pozycji kartoteki, z różnymi cenami
12. konfigurowanie indywidualnego linku do serwisu Paypal na wydruku faktury
13. korekty faktur sprzedaży
14. faktury pro-forma
15. tworzenie faktury pro-forma na podstawie oferty
16. faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
17. drukowanie dokumentu dostawy do zamówienia
18. fakturowanie na podstawie dokumentów dostawy (WZ); wiele faktur do dostawy; wiele dokumentów WZ na jednej fakturze
19. definiowanie punktów sprzedaży 
20. automatyczne generowanie dokumentu KP dla sprzedaży gotówkowej
21. analiza terytorialna sprzedaży
22. analiza wg grup sprzedaży
23. analiza wg sprzedawców/handlowców; obliczanie prowizji
24. bieżąca kontrola należności
25. sprzedaż wg cen netto lub brutto
26. definiowanie wielu cenników
27. księgowanie kosztów transportu
28. możliwość wystawiania faktur sprzedaży w walutach obcych dla kontrahentów krajowych; wydruk faktur w języku polskim i angielskim

sprzedaż detaliczna

1. wystawianie paragonów online
2. wydruk paragonów na drukarkach fiskalnych Elzab, Posnet
3. wystawianie faktur do paragonów
4. faktury zbiorcze do paragonów
5. możliwość podłączenia sieciowych drukarek fiskalnych obsługiwanych z kilku stanowisk
6. wydruk listy wysyłkowej do paragonu

faktury masowe (okresowe)

1. wystawianie setek i tysięcy faktur sprzedaży jednym kliknięciem
2. wystawianie faktur przystosowanych do masowych płatności, zawierających pasek do zapłaty drukowany wg polskiej normy PN-F-01101:2004
3. automatyczne księgowanie faktur masowych
4. wysyłanie faktur masowych emailem do klientów
5. konfiguracja wielu różnych faktur masowych za pomocą szablonów
6. dowolna liczba grup klientów otrzymujących różne wersje faktury masowej; definiowanie indywidualnych faktur okresowych dla pojedynczych klientów
7. dowolny przedział czasowy

wysyłanie dokumentów emailem

1. wysyłania dokumentów (pdf) emailem na wcześniej określony adres osoby kontaktowej jako załącznik
2. możliwość określenia adresu, na który wysyłane są kopie emaili przesyłanych do klientów
3. wysyłanie faktur sprzedaży, potwierdzeń sald, itd.
4. edycja treści emaila podczas wysyłania faktury sprzedaży
5. ustawienie harmonogramu wysyłania sprawozdań finansowych emailem

zakupy

1. kartoteka dostawców
2. rejestrowanie zamówień zakupu
3. rejestrowanie PZ do zamówienia
4. rejestrowanie faktur zakupu; wiele faktur do jednego PZ; wiele PZ na jednej fakturze
5. określanie cen zakupu; blokada wprowadzenia cen zakupu na fakturze poza określonym marginesem
6. rozliczanie transportu
7. księgowanie faktur zakupu wg ustalonych schematów
8. przeliczanie jednostek na fakturach
9. warunki płatności określone dla każdego dostawcy
10. rejestracja kontaktów handlowych
11. modyfikacja wprowadzonych faktur zakupu
12. korekty faktur zakupu
13. rozrachunki zobowiązań
14. raporty dostaw, zamówień i płatności
15. import faktur kosztowych z plików CSV generowanych przez Excel
16. możliwość rejestracji skanów faktur zakupu i wysyłania emailem do księgowości (np. zdjęcie faktury zakupu z tableta)

płatności masowe

1. integracja z fakturami masowymi wystawionymi w programie, zawierającymi formularz zapłaty
2. generowanie indywidualnego rachunku bankowego klienta w formacie NRB
3. wczytywanie plików płatności masowych db Collect w formacie ElixMas

archiwum elektroniczne

1. możliwość podłączenia skanów w dowolnym formacie, pod każdy dokument księgowy
2. podgląd skanów
3. możliwość odczytywania skanów faktur zakupu przesłanych emailem

gospodarka magazynowa

1. kartoteka towarów
2. wielopoziomowe kategorie towarów
3. obsługa wielu magazynów
4. przesunięcia międzymagazynowe
5. księgowanie korekt magazynowych
6. kalkulacja średnich cen zakupu
7. podgląd stanów magazynowych (szczególnie ważne jeżeli prowadzi się wiele punktów sprzedaży)
8. poziomy odnawiania zapasów (możliwość powiadamiania emailem przy zejściu poniżej określonego poziomu)
9. jednostki miary
10. księgowanie operacji magazynowych (PZ, WZ, MM) przez schematy księgowe

funkcjonalność ogólna

1. dostępny na każdym systemie operacyjnym: Windows, Linux, Apple, Andoid
2. możliwość definiowania wielu użytkowników; aktywacja/deaktywacja użytkowników
3. szerokie możliwości nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji programu
4. obsługa wielu języków interfejsu użytkownika
5. wybór preferowanego interfejsu graficznego ("skórki")
6. konfiguracja programu zgodnie z wymaganiami organizacji
7. zestaw raportów umożliwiających prezentację w postaci pdf oraz ich wydruk
8. export do formatu programu Excel
9. wygodna nawigacja poprzez system menu
10. szeroko zaimplementowane skróty klawiszowe
11. zastosowanie struktur listowych w formularzach
12. zaawansowana organizacja ekranu przy długich formatkach
13. dostosowywanie się ekranu do rozdzielczości monitora
14. możliwość de-aktywacji nie używanych pozycji kartotek
15. wybór okresu wprowadzania dokumentów
16. program zapamiętuje ostatnią datę dokumentu i podpowiada przy kolejnych
17. wybór formatu wprowadzania liczb oraz dat
18. wyszukiwanie pozycji kartoteki według fragmentu nazwy
19. ustawianie czasu, po którym następuje wylogowanie z programu
20. audyt wszystkich operacji w programie

 

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.

Autor: Zespół mKsiegowa