Przegląd funkcjonalności mKsięgowej

Program finansowo - księgowy mKsiegowa.pl to oprogramowanie online, które umożliwia efektywne zarządzanie nie tylko w obszarze księgowości. Poza funkcjami wymaganymi do prowadzenia księgi głównej, pozwala na koordynację procesów księgowych w połączeniu ze sprzedażą, zakupami, czy też gospodarką magazynową. 

 

pełna księgowość

 1. plan kont z kilkoma poziomami analityki

 2. konta analityczne numeryczne oraz znakowe (np. 130-1-EUR)

 3. dodatkowa numeracja kont do celów raportowych

 4. możliwość definiowania tagów kont do celów analitycznych

 5. księgowanie równoległe przez zespół piątek, czyli księgowanie równoległe

 6. wzorce szybkiego księgowania pozwalające na usprawnienie powtarzalnych księgowań

 7. możliwość aktywacji i dezaktywacji kont księgowych

 8. dowolne okresy podatkowe (rok obrotowy) definiowane przez użytkownika

 9. zamykanie roku powoduje automatyczne przeksięgowanie wyniku

 10. usunięcie roku fiskalnego powoduje zamianę obrotów na salda

 11. kartoteki kontrahentów automatycznie podłączane pod konta rozrachunkowe

 12. wprowadzanie dokumentów księgowych do wielu podrejestrów definiowanych przez użytkownika

 13. koncepcja "bufora" - możliwość poprawiania dokumentów przed zamknięciem dziennika

 14. podgląd księgowań zstępująco - od kont syntetyczych, poprzez konta analityczne, aż do poziomu poszczególnych dokumentów

 15. księgowanie rozliczeń międzyokresowych

 16. naliczanie i automatyczne księgowanie różnic kursowych

 17. księgowanie bezpośrednio do rejestru VAT

 18. wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach oraz na rozrachunkach

 19. weryfikacja bilansowania się stron podczas wprowadzania dokumentów

 20. podgląd bilansu próbnego oraz rachunku wyników

 21. księgowanie faktur wewnętrznych (WNT, import usług)

 22. korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty

 23. sprawozdania finansowe konfigurowane przez użytkownika (w tym gotowe sprawozdania dla mikroprzedsiębiorstwa)

 24. przygotowanie sprawozdania w wersji elektronicznej, w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów

 25. bogaty wybór raportów z księg handlowych, w tym raport "cashflow"

kasy i banki

 1. definiowanie dowolnej liczby kas i banków

 2. definiowanie domyślnej waluty dla każdej kasy i banku

 3. słownik kas, banków i innych kont rozrachunkowych podłączany pod plan kont

 4. raport kasowy

 5. kontrola zejścia stanu kasy poniżej zera 

 6. drukowanie KP i KW

 7. automatyczne generowanie KP dla faktur zapłaconych gotówką

 8. automatyczne wczytywanie kursów NBP

 9. automatyczne księgowanie KP i KW

 10. wzorce często powtarzanych KP i KW

 11. obsługa zaliczek pracowniczych

 12. rozliczanie płatności internetowych

 13. ustalanie wartości bilansowej rachunków walutowych

rozrachunki

 1. obsługa rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, itd

 2. kompensaty

 3. definiowanie dowolnej ilości warunków płatności (przedpłaty, gotówka, płatność po określonej liczbie dni)

 4. kojarzenie wcześniej wprowadzonych wpłat i wypłat z dokumentami

 5. możliwość rozliczenia wielu faktur jedną płatnością

 6. rozliczanie jednej faktury wieloma płatnościami

 7. kontrola należności przeterminowanych

 8. potwierdzanie sald klientów (również emailem)

 9. wezwania do zapłaty o treści definiowanej przez użytkownika

 10. masowe generowanie wezwań do zapłaty według zadanych parametrów

 11. rozliczanie zaliczek pracowniczych

budżetowanie

 1. wprowadzanie budżetu do poziomu konta analitycznych w układzie miesięcznym

 2. budżetowanie przekrojów (MPK, centra kosztów)

 3. raportowanie wykonania budżetu

rejestr VAT

 1. podgląd i wydruk szczegółowego rejestru VAT

 2. osobny podrejestr dla faktur wewnętrznych (WNT, import usług)

 3. korekta VAT wynikająca z rozliczenia zakupu proporcjonalnie do sprzedaży zwolnionej

 4. wystawianie faktur sprzedaży oraz wprowadzanie faktur zakupu wg metody kasowej

import wyciągów bankowych

 1. wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych w formacie MT940 (Alior, BZ WBK, PKO BP, Deutsche Bank - db powerNET, ING Bank Śląski, BGŻ, Raiffeisen, Millenium, Pekao SA)

 2. księgowanie wyciągów bankowych w formacie CSV (Deutsche Bank - db easyNET, mBank, Citibank)

 3. automatyczne kojarzenie pozycji wyciągu z kontrahentami wg numeru rachunku bankowego

 4. kojarzenie pozycji wyciągu z numerami faktur

 5. podgląd i uzgadnianie wyciągów bankowych

 6. konfiguracja kont księgowych do automatycznego księgowania opłat bankowych i odsetek

import dokumentów księgowych

 1. import masowych dokumentów księgowych z plików CSV generowanych przez Excel

 2. kontrola bilansowania stron dokumentów

 3. import wielu dokumentów z jednego pliku CSV

centra kosztowe, MPK, projekty (przekroje)

 1. możliwość definiowania 2-poziomowych centrów kosztów, MPK lub projektów

 2. określenie daty początkowej i końcowej rozliczenia MPK (miejsca powstawania kosztów)

 3. przydzielanie domyślnych centrów kosztowych do kartoteki kontrahentów

 4. raporty przekrojowe według centrów kosztowych

 5. budżetowanie z podziałem na centra kosztów

 6. księgowanie dokumentów z podziałem na centra kosztów (nie ma konieczności definiowania pozycji w planie kont)

CRM - kontakty, oferty, zamówienia

 1. definiowanie dowolnej liczby klientów/odbiorców

 2. oddziały klientów

 3. rejestracja osób kontaktowych kontrahentów oraz rodzajów kontaktów (odbiór faktur, przesyłek, itp.)

 4. określenie domyślnych warunków płatności dla każdego kontrahenta

 5. kontrola indywidualnej wysokości kredytu dla każdego klienta

 6. rejestracja ofert dla klientów

 7. tworzenie zamówienia na podstawie oferty

 8. zapisywanie notatek na temat kontrahentów

 9. wysyłanie email do kontrahentów

 10. definiowanie faktur okresowych przy dodawaniu klienta do kartoteki

fakturowanie

 1. wystawianie faktur sprzedaży online

 2. automatyczne księgowanie faktur elektronicznych według ustawionych schematów

 3. szablony faktur sprzedaży

 4. kartoteki towarów, usług

 5. różne sposoby numeracji faktur (rocznie, miesięcznie); każdy operator może korzystać ze swojego ciągu numeracji

 6. sprzedaż zestawów

 7. sprzedaż wg obcych kodów identyfikacyjnych (kodów kreskowych); wiele kodów do jednej pozycji kartoteki

 8. fakturowanie i rozliczanie zaliczek (faktury zaliczkowe)

 9. możliwość modyfikacji opisu treści pozycji faktury

 10. modyfikacja faktur po zapisaniu

 11. wybór wielu pozycji na fakturze wg tej samej pozycji kartoteki, z różnymi cenami

 12. konfigurowanie indywidualnego linku do serwisu Paypal na wydruku faktury

 13. korekty faktur sprzedaży

 14. faktury pro-forma

 15. tworzenie faktury pro-forma na podstawie oferty

 16. faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

 17. drukowanie dokumentu dostawy do zamówienia

 18. fakturowanie na podstawie dokumentów dostawy (WZ); wiele faktur do dostawy; wiele dokumentów WZ na jednej fakturze

 19. definiowanie punktów sprzedaży 

 20. automatyczne generowanie dokumentu KP dla sprzedaży gotówkowej

 21. analiza terytorialna sprzedaży

 22. analiza wg grup sprzedaży

 23. analiza wg sprzedawców/handlowców; obliczanie prowizji

 24. bieżąca kontrola należności

 25. sprzedaż wg cen netto lub brutto

 26. definiowanie wielu cenników

 27. księgowanie kosztów transportu

 28. możliwość wystawiania faktur sprzedaży w walutach obcych dla kontrahentów krajowych; wydruk faktur w języku polskim i angielskim

sprzedaż detaliczna

 1. wystawianie paragonów online

 2. wydruk paragonów na drukarkach fiskalnych Elzab, Posnet

 3. wystawianie faktur do paragonów

 4. faktury zbiorcze do paragonów

 5. możliwość podłączenia sieciowych drukarek fiskalnych obsługiwanych z kilku stanowisk

 6. wydruk listy wysyłkowej do paragonu

faktury masowe (okresowe)

 1. wystawianie setek i tysięcy faktur sprzedaży jednym kliknięciem

 2. wystawianie faktur przystosowanych do masowych płatności, zawierających pasek do zapłaty drukowany wg polskiej normy PN-F-01101:2004

 3. automatyczne księgowanie faktur masowych

 4. wysyłanie faktur masowych emailem do klientów

 5. konfiguracja wielu różnych faktur masowych za pomocą szablonów

 6. dowolna liczba grup klientów otrzymujących różne wersje faktury masowej; definiowanie indywidualnych faktur okresowych dla pojedynczych klientów

 7. dowolny przedział czasowy

wysyłanie dokumentów emailem

 1. wysyłania dokumentów (pdf) emailem na wcześniej określony adres osoby kontaktowej jako załącznik

 2. możliwość określenia adresu, na który wysyłane są kopie emaili przesyłanych do klientów

 3. wysyłanie faktur sprzedaży, potwierdzeń sald, itd.

 4. edycja treści emaila podczas wysyłania faktury sprzedaży

 5. ustawienie harmonogramu wysyłania sprawozdań finansowych emailem

zakupy

 1. kartoteka dostawców

 2. rejestrowanie zamówień zakupu

 3. rejestrowanie PZ do zamówienia

 4. rejestrowanie faktur zakupu; wiele faktur do jednego PZ; wiele PZ na jednej fakturze

 5. określanie cen zakupu; blokada wprowadzenia cen zakupu na fakturze poza określonym marginesem

 6. rozliczanie transportu

 7. księgowanie faktur zakupu wg ustalonych schematów

 8. przeliczanie jednostek na fakturach

 9. warunki płatności określone dla każdego dostawcy

 10. rejestracja kontaktów handlowych

 11. modyfikacja wprowadzonych faktur zakupu

 12. korekty faktur zakupu

 13. rozrachunki zobowiązań

 14. raporty dostaw, zamówień i płatności

 15. import faktur kosztowych z plików CSV generowanych przez Excel

 16. możliwość rejestracji skanów faktur zakupu i wysyłania emailem do księgowości (np. zdjęcie faktury zakupu z tableta)

płatności masowe

 1. integracja z fakturami masowymi wystawionymi w programie, zawierającymi formularz zapłaty

 2. generowanie indywidualnego rachunku bankowego klienta w formacie NRB

 3. wczytywanie plików płatności masowych db Collect w formacie ElixMas

archiwum elektroniczne

 1. możliwość podłączenia skanów w dowolnym formacie, pod każdy dokument księgowy

 2. podgląd skanów

 3. możliwość odczytywania skanów faktur zakupu przesłanych emailem

gospodarka magazynowa

 1. kartoteka towarów

 2. wielopoziomowe kategorie towarów

 3. obsługa wielu magazynów

 4. przesunięcia międzymagazynowe

 5. księgowanie korekt magazynowych

 6. kalkulacja średnich cen zakupu

 7. podgląd stanów magazynowych (szczególnie ważne jeżeli prowadzi się wiele punktów sprzedaży)

 8. poziomy odnawiania zapasów (możliwość powiadamiania emailem przy zejściu poniżej określonego poziomu)

 9. jednostki miary

 10. księgowanie operacji magazynowych (PZ, WZ, MM) przez schematy księgowe

środki trwałe

 1. tworzenie pozycji kartoteki środków trwałych
 2. zarządzanie kartoteką z podziałem na kategorie
 3. klasyfikacja środków trwałych w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 4. możliwość definiowania dowolnej liczby lokalizacji
 5. zakup i przyjęcie do użytkowania środka trwałego (PT)
 6. zmiana lokalizacji środka trwałego
 7. likwidacja środka trwałego (LT)
 8. sprzedaż środka trwałego i jego zdjęcie z ewidencji
 9. naliczanie i księgowanie amortyzacji
 10. przegląd ewidencji środków trwałych

zlecenia produkcyjne

 1. przygotowywanie dowolnej liczby list materiałowych;
 2. wycenę produktów gotowych według przygotowanych list materiałowych i kosztów standardowych; listy materiałowe mogą być zagnieżdżone, tzn. lista definiująca produkt może zawierać inny produkt;
 3. wprowadzanie i księgowanie zleceń produkcyjnych; zlecenia zdejmują materiały z magazynu i wprowadzają gotowe produkty do magazynu;
 4. księgowanie usług i wynagrodzeń związanych z produkcją;
 5. przeglądanie wcześniej wprowadzonych zleceń;
 6. Przegląd Użycia Materiałów;
 7. przegląd księgowań w dzienniku;
 8. przegląd zmian magazynowych związanych ze zleceniami produkcyjnymi.

funkcjonalność ogólna

 1. dostępny na każdym systemie operacyjnym: Windows, Linux, Apple, Andoid

 2. możliwość definiowania wielu użytkowników; aktywacja/deaktywacja użytkowników

 3. szerokie możliwości nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji programu

 4. obsługa wielu języków interfejsu użytkownika

 5. wybór preferowanego interfejsu graficznego ("skórki")

 6. konfiguracja programu zgodnie z wymaganiami organizacji

 7. zestaw raportów umożliwiających prezentację w postaci pdf oraz ich wydruk

 8. export do formatu programu Excel

 9. wygodna nawigacja poprzez system menu

 10. szeroko zaimplementowane skróty klawiszowe

 11. zastosowanie struktur listowych w formularzach

 12. zaawansowana organizacja ekranu przy długich formatkach

 13. dostosowywanie się ekranu do rozdzielczości monitora

 14. możliwość de-aktywacji nie używanych pozycji kartotek

 15. wybór okresu wprowadzania dokumentów

 16. program zapamiętuje ostatnią datę dokumentu i podpowiada przy kolejnych

 17. wybór formatu wprowadzania liczb oraz dat

 18. wyszukiwanie pozycji kartoteki według fragmentu nazwy

 19. ustawianie czasu, po którym następuje wylogowanie z programu

 20. audyt wszystkich operacji w programie

 

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.