Zmiany VAT 2014

VAT ogólnie

Od stycznia 2014 r zmianie uległo wiele przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony) oraz rozporządzeń wykonawczych. W tym artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Zmiana momentu powstawania obowiązku podatkowego

Od dnia 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Ustawodawca przewidział wyjątki:

Dla wyżej wymienionych czynności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, a gdy faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwila upływu terminów wystawienia faktury. Dla niektórych czynności, obowiązek podatkowy powstanie w chwili otrzymania całości lub części zapłaty.

Wyjątki od ogólnej zasady obowiązku podatkowego zapisane zostały w art. 19a ust 5 i 7 -11, art. 14 ust.6, art. 20 i art. 21 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie uległy zmianie przepisy dotyczące otrzymania zaliczki, zadatku, itp. Ich otrzymanie dalej powoduje powstanie obowiązku podatkowego. W tym zakresie również mamy do czynienia z wyjątkami (media, najem, stała obsługa prawna i biurowa, itp.).

W art. 19a ust. 2 ustawy określono, iż usługę uznaje się za wykonaną również w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których to części określona będzie zapłata.

Z kolei z art. 19a ust.3 wynika, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upłyną terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Warto zaznaczyć, w dla czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie na "starych" zasadach. Dotyczy to również mediów udokumentowanych fakturą wystawioną do końca 2013 r.

 


Zasady odliczania podatku naliczonego

Od 2014r. prawo do odliczenia VAT zależy od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Nie można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Pozostałe zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Z przepisów wynika, że odliczenia podatku naliczonego można dokonać, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. powstał obowiązek podatkowy, oraz
  2. podatnik otrzymał fakturę.
 

Nowe terminy wystawiania faktur

Obecnie fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - art. 106i ust. 1 ustawy o VAT.

Zmienia to całkowicie dotychczasową zasadę, która regulowała obowiązek wystawienie faktury w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru. Powyższe zasady odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej. W tym przypadku obowiązuje nowy termin wystawiania faktur zaliczkowych, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Przewidziano kilka wyjątków.

Mówią o tym przepisy art. 106i ust. 3, 4i 5 i odnoszą się do usług budowlanych i budowlano-montażowych, drukowania książek, gazet i czasopism, dostawy książek, gazet i czasopism, zwrotu opakowań.

Zmieniono również przepisy dotyczące określenia podstawy opodatkowania, zostały one zawarte w art. 29a, 30a – 30c, art. 32 ustawy.

Warto także zwrócić uwagę na zmianę przepisów dotyczących możliwości odliczania podatku od zakupu samochodów zawartych w art. 86a ustawy.

 
program księgowy mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest w pełni przystosowany do wprowadzania faktur elektronicznych zgodnie z najnowszymi przepisami. Właściwa konfiguracja programu pozwala na automatyczne zaksięgowanie faktur z odpowiednią datą.