VAT media

Zmiany VAT 2014 – VAT za media

VAT media - moment powstania obowiązku podatkowego

Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego zostały opisane w art. 19a ustawy o VAT.

W artykule 19a ust.5 pkt.4 ustawy zawarto m. in. zasadę wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw oraz usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług:

  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi związane ze zbieraniem odpadów, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu, pozostałe usługi sanitarne).

Dla wyżej wymienionych usług (VAT media) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwila upływu terminu płatności, o czym mówi art. 106i ust.3 pkt 4. Nie dotyczy to jednak importu usług.

 

Wystawianie faktur

Dla omawianych usług nie ma ograniczenia dotyczącego wystawiania faktur przed wykonaniem usługi, o ile faktura zawiera informacje, jakiego okresu dotyczy. Oznacza to, że można ją wystawić w dowolnie wcześniejszym okresie. Oczywiście, jej wystawienie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, a o tym z kolei mówi ustawa w art. 106i ust 7.

Co ważne, dla usług opisanych w art. 19a ust, 5 pkt 4 nie ma konieczności wystawiania faktur w przypadku otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy.

Zatem otrzymanie zaliczki (zadatku, przedpłaty, itp.) na poczet zakupu mediów nie wpłynie na obowiązek rozliczenia VAT. Nie będzie też konieczności udokumentowania takiej wpłaty fakturą. Jeżeli jednak strony ustaliły wcześniejszy termin zapłaty, wówczas VAT będzie trzeba rozliczyć z chwilą upływu terminu płatności. Jeżeli odbiorcami usług są osoby fizyczne nieprowadzące działalności, dla usług typu „media” nie ma również obowiązku wystawienia faktury nawet, gdy odbiorcy tego zażądają. Obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku z upływem terminu płatności. Jeżeli podatnik wystawi fakturę (pomimo braku takiego obowiązku) i zrobi to przed upływem terminu płatności, obowiązek podatkowy powstanie z datą wystawienia faktury.

Przykład 1

Fakturę za usługę telekomunikacyjną wystawiono w dniu 15 lutego, z terminem płatności 10 marca. Zapłatę otrzymano 5 marca. Obowiązek podatkowy powstanie 15 lutego.

Przykład 2

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych określa termin zapłaty za wykonane usługi na dzień 18 marca. Firma sprzedająca usługę nie wystawiła faktury. Nie dokonano zapłaty za zakupione usługi w wyznaczonym terminie. Obowiązek podatkowy powstanie 18 marca.
 

Odliczanie VAT

Zasady odliczania podatku VAT za media zawarte zostały w art. 86 ustawy. Zgodnie z pkt 10 tego artykułu, prawo do odliczenia podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym, w odniesieniu do nabytych towarów i usług, powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli podatnik nie dokona rozliczenia w tym terminie może tego dokonać w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (miesiąc/kwartał). Jest to zasada podstawowa, która ma zastosowanie również do zakupu mediów (w 2013 r. podstawowe znaczenie miał termin płatności określony na fakturze zakupu).

Odliczenia nie można jednak dokonać wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Skoro obowiązek podatkowy od sprzedaży mediów powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury, to nabywca może odliczyć VAT już w miesiącu jej otrzymania.

Przykład 1

Faktura za usługi telekomunikacyjne wystawiona została w dniu 20 marca, z data płatności 3 kwietnia. Podatnik otrzymał ją 25 marca. Prawo do odliczenia VAT powstanie w marcu.
Jeżeli tego nie dokona w marcu, może to zrobić w kwietniu lub maju (w przypadku rozliczania się z VAT w okresach miesięcznych - deklaracja VAT7) lub w dwóch kolejnych kwartałach (dla rozliczeń kwartalnych - VAT7k).

Przykład 2

Faktura za usługę telekomunikacyjną została wystawiona z datą 28 marca. Data płatności na fakturze została określona na dzień 10 kwietnia. Podatnik otrzymał fakturę 2 kwietnia.
Prawo do odliczenia VAT powstanie w kwietniu.
 
 

VAT za usługi ciągłe

Bardziej szczegółowo piszemy na temat wystawiania faktur za usługi ciągłe w osobnym artykule.

 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala na poprawne wprowadzanie faktur zakupu usług takich, jak media. Służą do tego celu pola dostępne podczas wprowadzania faktury zakupu:
  • Data Wystawienia
  • Data Otrzymania
  • Data Rozliczenia VAT
Po wprowadzeniu faktury program wykona następujące operacje:
  • zapisze fakturę do dziennika z datą otrzymania
  • zapisze fakturę do rejestru i deklaracji VAT z datą rozliczenia VAT