Konto 221

Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT

Konto 221

Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT księgujemy na koncie 221.

 

Zdarzenia gospodarcze księgowane na koncie 221

Na koncie 221 ujmujemy głównie:

  • naliczony podatek VAT, podlegający odliczeniu od podatku należnego,
  • należny podatek VAT, w zakresie którego powstał obowiązek podatkowy,
  • kwoty podatku VAT uiszczane do właściwego urzędu skarbowego lub zwracane przez urząd skarbowy.

Zazwyczaj na koncie 221 księgujemy różnicę między podatkiem należnym i naliczonym, które zostają obliczone w deklaracji VAT-7 lub VAT-7k. Różnica jest przenoszona z kont VAT 222 i 223 .

Kwoty wynikające z obowiązku zaokrąglenia VAT do pełnych złotych księgujemy w przychody lub koszty operacyjne.

Jeżeli konto 221 na koniec okresu rozliczeniowego wykazuje niezerowe saldo, to w zależności od strony tego salda, może oznaczać, że:

  • wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlegająca zwrotowi przez urząd skarbowy lub potrąceniu z podatku należnego w następnym okresie, jeżeli saldo występuje po stronie Wn,
  • powstało zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu nadwyżki podatku należnego nad naliczonym.
 

Przykład księgowania VAT

Do zaksięgowania deklaracji VAT7 w programie księgowym mKsiegowa.pl używamy dokumentu typu Pozycje Dziennika (Wprowadzanie dokumentów):

VAT należny/222-x/Wn
VAT naliczony/223-x/Ma
Rozrachunki z tyt. VAT/221/Wn lub Ma
Inne koszty operacyjne/762-9/Wn lub Ma (zaksięgowanie zaokrągleń)

Wpłatę VAT do urzędu skarbowego wykonujemy za pomocą dokumentu Wypłata (Wypłata):

Wybrać konto 221