Różnice kursowe

Różnice kursowe

Jak powstają różnice kursowe oraz ich klasyfikacja

Różnice kursowe powstają zwykle na skutek:

  • wahań kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych,
  • zmiany poziomów kursów walut względem siebie.

Różnice kursowe mogą być:

  • dodatnie
  • ujemne
 

Księgowanie operacji w walutach obcych

Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia różnic kursowych. Określa jednak, w jaki sposób operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych:

Art. 30 Ust. 2 znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330):

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (...) odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

 

Kiedy powstają różnice kursowe?

Z punktu widzenia wpływu na sprawozdania finansowe wyróżniamy różnice kursowe:

1. powstałe w wyniku operacji gospodarczych występujących w trakcie roku obrotowego:

  • wpłata należności,
  • spłata zobowiązań,
  • zakup lub sprzedaż w walucie obcej,

2. powstałe w dniu bilansowym.

 

Przykład – jak powstaje różnica kursowa w dniu bilansowym

Zobowiązanie klienta w walucie obcej na dzień 1.10.2013 wynosi 1000 EURO. Wycena aktywów związanych z tym zobowiązaniem na dzień 1.10.2013 w księgach rachunkowych wyniosła 4223,00 PLN (po średnim kursie NBP).

Na dzień 31.12.2013 wycena zobowiązania klienta zmieniła się na skutek zmiany średniego kursu NBP i wyniosła 4147,20 PLN. W księdze głównej, jednak, saldo konta zobowiązań klienta wynosi dalej 4223,00 PLN (o ile w tym czasie nie było żadnych księgowań). Powstała ujemna różnica kursowa na kwotę 75,80 PLN. Jeżeli jednostka podjęła decyzję o uaktualnieniu wyceny zobowiązania, niezbędne jest zaksięgowanie tej różnicy kursowej na koncie zobowiązań klienta.

 

Księgowanie Różnic Kursowych

Zapraszamy do kolejnego artykułu: Księgowanie Różnic Kursowych.

 
podstawy rachunkowości w mKsiegowa.pl
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl do wyceny wartości i księgowania różnic kursowych powstałych na rachunkach walutowych służy funkcja Rewaluacja kont walutowych.
 
Dodatkowo program posiada mechanizmy zapewniające bieżącą wycenę wartości kont walutowych kontrahentów poprzez Księgowanie Różnic Kursowych.