Korekta VAT naliczonego

Księgowanie korekty VAT naliczonego w przypadku niezapłaconych faktur

Ulga na złe długi

W 2013 roku zostały zaostrzone sankcje podatkowe w stosunku do firm (kontrahentów), które nie regulują swoich zobowiązań w określonych odpowiednimi ustawami terminach. Konsekwencje wynikające ze zmian, to nie tylko obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych (lub zwiększenia przychodów), ale również konieczność korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z niezapłaconej faktury.

 

Korekta odliczonej kwoty VAT przez dłużnika, a uprawnienia wierzyciela

Nieuregulowanie należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze, dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, obliguje dłużnika do:

 • korekty odliczonej kwoty VAT z tejże faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu uregulowania należności określonego na fakturze (art. 89b, ust. 1 ustawy o VAT);
 • korekty dotyczącej podatku naliczonego przypadającego tylko na nieuregulowaną część należności (przy czym przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio) w sytuacji częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (art. 89b, ust. 2).

Obowiązku korekty nie ma, jeżeli należność została uregulowana najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności (art. 89b, ust. 1a).

Korekta VAT jest obowiązkowa nawet, gdy wierzyciel nie skorzysta z rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności w oparciu o art. 89a, ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie tego artykułu podatnik ma prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (przy spełnieniu ustawowych warunków- art. 89a, ust. 2). Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego na fakturze. Korekta dotyczy także podstawy i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności o uprawdopodobnionej nieściągalności. Korekta, o której mowa w ust. 1 może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną pod warunkiem, że do dnia złożenia deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. W ten sposób przepisy umożliwiają wierzycielowi ubieganie się o zwrot odprowadzonego podatku od towarów i usług.

 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Jeżeli stwierdzono naruszenie przez podatnika obowiązku określonego w ust. 1 art. 89b, to naczelnik urzędu skarbowego albo organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, które nie zostały skorygowane (art. 89b, ust.6).

 

Ujęcia korekty podatku naliczonego w rejestrze zakupów VAT

W kwestii ujęcia korekty podatku naliczonego w rejestrze zakupów VAT, w związku z art. 89b, ust. 1 ustawy o VAT należy zwrócić uwagę na ust. 3 art. 109 (w nowym brzmieniu od 01.01.2015 r.). Podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję m.in. danych służących do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Kwoty korygowanego podatku ujmowane są w deklaracji składanej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności faktury. Treść ust. 1 art. 89b wskazuje wyłącznie na obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku, czyli wprost z przepisu wynika jedynie konieczność korekty podatku naliczonego. Zatem w rejestrze podatnik może skorygować sam podatek naliczony (bez korekty kwoty zakupu netto). Należy sądzić, że nie będzie błędem, gdy również zmniejszona zostanie wartość zakupów netto. Zatem spółka z o. o. w rejestrze zakupów VAT może wykazać w okresie, w którym koryguje podatek naliczony w deklaracji VAT, kwoty niezapłaconych faktur, jako wartości ujemne. W praktyce może to być wykazane w rejestrze na końcu danego okresu rozliczeniowego z opisem, że chodzi o korektę podatku naliczonego w związku z nieuregulowaniem należności.

 

Przykład 1

Spółka z o. o. nabyła od kontrahenta materiały, a ich dostawca wystawił fakturą z terminem płatności 19 marca 2014 r.. Spółka nie dokonała zapłaty w terminie określonym na fakturze. Jeżeli nie uiściła należności do 16 sierpnia, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności faktury musiała dokonać korekty w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2014 r. odliczonego wcześniej podatku z powyższej faktury. Firma nie musiała dokonać korekty, jeśli uregulowała należność do 31 sierpnia 2014 r., czyli najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności.

 

Przykład 2

Księgowanie korekty VAT naliczonego u dłużnika w oparcu o wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (na podstawie planu kont programu mKsiegowa.pl).

Przygotowując deklarację VAT za dany miesiąc księgowy musi sprawdzić rozrachunki z kontrahentami, od których nabywane są np. usługi, towary, materiały, które uprawniają do odliczenia podatku VAT. Jeżeli wśród rozrachunków oczekujących na zapłatę znajdują się faktury, dla których okres 150 dni liczony od terminu zapłaty wynikającego z faktury upłynął w miesiącu, za który sporządzana jest deklaracja, a zapłata nie została uregulowana w miesiącu, którego dotyczy deklaracja, to należy zmniejszyć VAT podlegający odliczeniu za ten miesiąc o kwotę podatku wynikającą z zaległych faktur.

Zasady ewidencji księgowej korekt VAT (ze względu na art. 89b) powinny wynikać z przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości.

 1. Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo uregulowania zobowiązania korektę zmniejszającą księguje się następująco:
  • Wn konto 248 „Pozostałe rozrachunki” lub 640 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”
  • Ma konto 223-9 „Korekta VAT naliczony”
 2. W sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania, można odpisać kwotę ujętą na koncie 248 lub 65 w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zapisem:
  • Wn konto 762-99 „Koszty NSKUP” (Pozostałe koszty operacyjne)
  • Ma konto 248 „Pozostałe rozrachunki” lub 640 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”

Odpis w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych jest odpisem niepodatkowym.

Wartość skorygowanego VAT naliczonego wpisujemy w odpowiednim polu deklaracji VAT7. Po uregulowaniu zobowiązania przeprowadzamy czynności odwrotne.

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
program księgowy mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada ułatwienia w księgowaniu ulgi na złe długi. Program wyszukuje nie zapłacone faktur i pozwala na utworzenie dokumentów korygujących VAT naliczony.