Ulga na złe długi

Ulga na złe długi

Faktury nie zapłacone w ciągu 90 dni

Stosownie z art. 89b ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym i usług, od 1 stycznia 2019 r., w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W przypadku częściowej zapłaty, korekcie podlegać będzie część nieuregulowana.

 

Korekta deklaracji VAT

Z przepisów nie wynika sposób, w jaki sposób należy tę korektę ująć w deklaracji VAT.

Z przepisu ustawy wynika jedynie korekta podatku naliczonego, ale nie powinno być błędem skorygowanie również podstawy opodatkowania.

Prawidłowe wydają się być dwa sposoby:

  1. Zmniejszyć o odpowiednie kwoty korekty w części dotyczącej nabyć towarów i usług oraz podatku naliczonego (np.: poz. 39 lub 41 - wartość netto oraz 40 lub 42 - podatek naliczony, deklaracji VAT7 v.14).
  2. Ująć kwotę korekty (bez odpowiadającej jej wartości netto) ze znakiem minus w poz. - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć (poz. 44 deklaracji VAT7 v.14).

Zarówno pierwszy jak i drugi sposób powoduje ten sam skutek.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na dłużników dokonujących korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, obowiązku zawiadamiania o tym organów podatkowych, w szczególności naczelników urzędów skarbowych (obowiązek taki istnieje tylko w przypadku wierzycieli korzystających z tzw. ulgi na złe długi – o których mowa w art. 89a ust. 5 ustawy o VAT).

 

Korekta w pliku JPK_VAT

Plik JPK_VAT powinien posiadać rekordy dla każdej korekty typu:

  • K_49 - korekta z tytułu nieuregulowanych płatności powyżej 150 - zgodnie z art. 89b ust 1 ustawy o VAT
  • K_50 - korekta z tytułu uregulowania płatności za faktury, które wcześniej miały skorygowany VAT - zgodnie z art. 89b ust 4 ustawy o VAT

Uregulowanie płatności

Po uregulowaniu należności podatnik ma prawo „odzyskać” podatek VAT poprzez zwiększenie kwoty podatku naliczonego, o kwotę uprzedniej korekty. Jeżeli zobowiązanie został uregulowane jedynie w części, podatek naliczony można zwiększyć jedynie proporcjonalnie do uregulowanej części – art. 89b ust 4 ustawy o VAT.

Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w związku z uregulowaniem należności po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 89b ust 1 istnieje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik należność uregulował.

Fizycznie w deklaracji VAT zwiększa się wartość podatku naliczonego. Podobnie jak w przypadku korekty in minus nie wydaje się, aby błędem było zwiększenie wartości netto.

W tym przypadku bardziej zasadne wydaje się ujęcie zwiększenia podatku naliczonego w części D.2 deklaracji VAT7 v.14 (nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony …).

W sytuacji zwiększania podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 należy zawiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zawiadomienia tego dokonuje się w składanej deklaracji poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w części – Informacje dodatkowe 9 poz. 60 deklaracji VAT7 v.14.

program księgowy mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada ułatwienia w księgowaniu ulgi na złe długi. Program wyszukuje nie zapłacone faktur i pozwala na utworzenie dokumentów korygujących VAT naliczony.