Wzór faktury

Wzór faktury VAT

Od stycznia 2014 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony), zawierająca między innymi regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur.

W art. 2 ust. 31 ustawy o VAT została zawarta definicja dokumentu, jaki jest faktura.

Przez fakturę rozumie się: dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Dane, jakie powinna zawierać faktura VAT

Według art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać między innymi:

 1. Datę wystawienia,
 2. Kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. Numer, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 5. Numer, za pomocą, którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 6. Datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 7. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 8. Miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 9. Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 10. Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 11. Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 12. Stawkę podatku,
 13. Sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 14. Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 15. Kwotę należności ogółem.
 

Adnotacje na fakturze

Ponadto, podatnik rozliczający się metodą kasową (mały podatnik) ma obowiązek zawrzeć na wystawianych fakturach adnotację metoda kasowa.

Taki obowiązek powstanie również dla czynności, dla których obowiązek podatkowy powstawał będzie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu (art. 106e ust. 1 pkt 16).

 

Sprzedaż zwolniona

Przy dostawie towarów lub świadczeniu usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, art. 43 ust. 1 ustawy o VAT albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, na fakturze wykazuje się:

 1. Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie, którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 2. Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 3. Inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Art. 106e ustawy zawiera pełen katalog niezbędnych danych, które bezwzględnie powinny znajdować się na fakturze.

 

Faktura „marża”

Wystawca faktury rozliczający się w systemie marży na fakturach musi ująć odpowiednie oznaczenia:

 1. Usług turystyki określenie “procedura marży dla biur podróży”,
 2. Dostawy towarów używanych określenie “procedura marży- towary używane”,
 3. Dostawy dzieł sztuki frazę “procedura marży- dzieła sztuki”,
 4. Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków określenie “procedura marży- przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.
 

Dane jakich faktura nie zawiera

W art. 106e ust. 4 zawarto wykaz, jakich danych i kiedy faktura nie zawiera.

 1. W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca towaru lub usługobiorca, faktura nie zawiera:
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
 2. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, niebędących podatnikami, dokonujących okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, faktura nie zawiera:
  • numeru, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a,
 3. W przypadku, gdy podatnik jest obowiązany na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - faktura nie zawiera:
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
 

Dane jakich faktura może nie zawierać

Podatnicy mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (w przypadku ich braku stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności), którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, a miejscem tych dostaw lub świadczenia jest inne terytorium (Unia Europejska), faktura może nie zawierać:

 1. Kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 2. Stawki podatku,
 3. Sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 4. Kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

Podatnicy mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (w przypadku ich braku stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności), którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług, a miejscem tych dostaw lub świadczeń jest terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej), faktura może nie zawierać:

 1. Numeru, za pomocą, którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b,
 2. Stawki podatku,
 3. Sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 4. Kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 

Wzór faktury VAT - faktura uproszczona

Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro – można wystawić fakturę uproszczoną i może ona nie zawierać:

 1. Imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,
 2. Miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 3. Ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku,
 4. Wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 5. Stawki podatku,
 6. Sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 7. Kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

W 2014 r. w dalszym ciągu nie ma obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Tak jak do tej pory fakturę wystawia się, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży (Art. 106g ust. 1).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony)

 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest w pełni przystosowany do wprowadzania faktur elektronicznych zgodnie z najnowszymi przepisami. Szablon wydruku faktury dostosowuje się do odpowiednich wymagań, w zależności od charakteru sprzedaży (krajowa, zagraniczna, netto, brutto).
 
Zamieszczamy w dokumentacji podstawowe wzory faktur stosowane w programie.