Zamknięcie roku

Zamknięcie Roku w świetle ustawy o rachunkowości.

zamknięcie roku

Rok obrotowy

Przypomnijmy, że przez rok obrotowy, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (UoR), należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, stosowany także do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut albo umowa, na podstawie której utworzono spółkę.

Jeżeli jej działalność została rozpoczęta w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe za ten okres można połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem za rok następny.

 

Harmonogram zamknięcia roku

Kierownik jednostki już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności, a następnie delegować uprawnienia i zadania na odpowiednie działy, pracowników firmy. Art. 12 UoR określa zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrotowego, a następnie ich otwierania na początek następnego. W związku z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy i sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego pierwszymi czynnościami, które należy dokonać jest:

  • przeprowadzenie inwentaryzacji;
  • w przypadku spółek zobowiązanych poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta - wybór podmiotu uprawnionego do badania na zasadach określonych w art. 66 UoR.
Zgodnie z art. 64 UoR badaniu podlega sprawozdanie finansowe spółek:

''które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.''
 

Podstawa prawna

 
zamknięcie roku w programie mKsiegowa.pl
W programie mKsiegowa.pl dokonujemy Zamknięcia Roku według opisanej procedury. Do tego celu konfigurujemy między innymi odpowiednie konta księgi głównej:
 

Więcej na ten temat

Artykuł na temat szczegółów dotyczących działań związanych z zamknięciem roku: