Korekta kosztów

Ewidencja księgowa kosztów niezapłaconych faktur

niezapłacone faktury

Koszty niezapłaconych faktur w kontekście Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zaliczenie do podatkowych kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury i jej nieuregulowanie w ciągu 30 dni od terminu płatności skutkuje tym, że podatnik musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o wartość faktury. W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty faktury do kosztów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie (art. 15b, ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.).

 

Kiedy wykonujemy korektę kosztów?

Korekty kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływają terminy określone w przepisach omówionych powyżej. Jeżeli podatnik w miesiącu, w którym ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 art. 15b ustawy nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub są one niższe od kwoty zmniejszenia, to wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Warto podkreślić, że korekta powinna być dokonana tylko w odniesieniu do wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych. Termin uregulowanie oznacza każdą dopuszczalną prawnie efektywną formę spełnienia świadczenia skutkującą wygaśnięciem zobowiązania. Dłużnik oprócz środków pieniężnych może wykorzystać inne formy zapłaty, które pozwolą mu uniknąć obowiązku dokonania korekty kosztów (np. wydanie kontrahentowi weksla własnego, kompensata zobowiązań).

 

Koszty niezapłaconych faktur w kontekście prawa bilansowego

W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych zarówno sposób ustalenia kwoty korekty z tytułu niezapłaconych faktur, jak i metoda jej dokonania nie zostały uregulowane prawnie. Jednostka powinna ustalić we własnym zakresie zasady ewidencji tych kosztów. W księgach rachunkowych nie należy zatem na tę okoliczność wyksięgowywać kosztów, czy też księgować przychodów, gdy koszty podatkowe są niższe od kwoty zmniejszenia.

Korekta kosztów podatkowych będących skutkiem niedokonania zapłaty zobowiązań wynikających z faktur w terminie określonym w art. 15b, ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. nie wpływa na wartość kosztów lub przychodów bilansowych. Korekta musi być uwzględniona tylko w rozliczeniach podatkowych.

 

Przykład 1

Pozabilansowa ewidencja korekt kosztów

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych, na podstawie przepisów art. 15b u.p.d.o.p., mogą być księgowane na kontach pozabilansowych. Przy takim rozwiązaniu „bilansowe” koszty uzyskania przychodów z ksiąg rachunkowych pomniejsza się o kwoty niezapłaconych faktur wyznaczone na podstawie ewidencji pozabilansowej (lub wykazuje się przychody podatkowe).

 1. Zapisy na kontach pozabilansowych w związku z wyłączeniem kosztu z kosztów podatkowych:
  • Wn konto 998 "Korekty kosztów podatkowych w związku z brakiem zapłat”
  • Ma konto 999 "Pozabilansowe konto techniczne"
 2. Opłacenie zaległości i ponowne uwzględnienie kosztu w kosztach podatkowych - księgowanie jak wyżej ze znakiem minus.
 3. Koszty podatkowe ustalane są wówczas następująco:
  • koszty bilansowe okresu minus obroty Wn konta 998 za dany okres.
 

Przykład 2

Analityczna ewidencja korekt kosztów

Alternatywnym rozwiązaniem jest ewidencja analityczna dla kont kosztów w podziale na:

 • NKUP (niestanowiące kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b u.p.d.o.p.);
 • KUP (stanowiące koszty uzyskania przychodów).
 
 1. W sytuacji przekroczenia terminów zapłaty faktur należy dokonać przeksięgowania kosztów na konto NKUP zapisem:
  • Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (NKUP)
  • Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" (KUP)
 2. Nie należy wyksięgowywać zobowiązania z konta rozrachunkowego.

Analityczna metoda ewidencji jest pracochłonna, nie można jej przyjąć w przypadku, gdy kwota korekty przekracza koszty danego miesiąca i trzeba będzie wykazać przychód podatkowy niepodlegający ujęciu w księgach. Utrudnione jest także ustalenie dochodu bezpośrednio na podstawie zapisów w księgach rachunkowych w przypadku korekt i ich odwróceń (po zapłacie faktury) dokonanych na przełomie roku. Zwiększenia kosztów, po uregulowaniu kwoty faktury, dokonuje się na bieżąco, nawet jeśli w międzyczasie zmienił się rok podatkowy. Jeżeli powstaje przychód podatkowy z art. 15b, to należy liczyć go pozaewidencyjnie, ponieważ nie jest on przychodem bilansowym.

Praktyka pokazuje, że lepszym rozwiązaniem dla ustalania wielkości korekt wynikających z art. 15b u.p.d.o.p. jest ewidencja pozabilansowa.

 

Uregulowanie zobowiązania

Ponowne powiększenie kosztów podatkowych po zapłacie faktury zostało omówione w artykule Niezapłacone faktury, a podatek dochodowy - uregulowanie zobowiązania

 

Podstawa prawna

 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl wspomaga księgowanie korekt dla nie zapłaconych faktur zakupu, zgodnie z najnowszymi przepisami. Program posiada sygnalizację konieczności wprowadzenia dokumentów korekty kosztów podatkowych po dacie wymaganej zapłaty, a także sygnalizuje możliwość wycofania korekty po zapłacie faktury.
 

Inne artykuły na ten temat