VAT od najmu

VAT od najmu – nowe zasady w roku 2014

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony) wprowadziła nowe zasady rozliczania podatku również dla usług najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

Przedstawiamy podstawowe zmiany - VAT od najmu.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego

W sytuacji prawnej powstałej po 1 stycznia 2014 roku, dla usług najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Podobnie jest przy dostawie mediów takich, jak usługi telekomunikacyjne. Jeżeli jednak firma nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności (podstawa prawna: art. 19a ust.5 pkt 4 i ust. 7 i art. 106i Ustawy).

Przypomnijmy, iż do końca 2013r. obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności.

Obecnie termin faktycznej zapłaty nie ma znaczenia z punktu widzenia podatku VAT. Podobnie, dla usług najmu, dzierżawy, leasingu, obsługi prawnej, itd. otrzymanie zaliczki nie wywoła skutków podatkowych. Zamieszczamy kilka przykładów.

Przykład

Zgodnie z zawartą umową, najemca zobowiązany jest zapłacić z góry czynsz za I kwartał 2014 r. Termin zapłaty został określony na dzień 6 lutego 2014 r. Najemca zapłacił za czynsz w dniu 30 stycznia 2014 r.
 
Jeżeli podatnik wystawił fakturę jeszcze w styczniu (np. 31 stycznia 2014 r.) obowiązek podatkowy powstaje u niego w miesiącu styczniu (zakładając, że rozlicza się w cyklu miesięcznym).
 
Jeżeli podatnik wystawia fakturę w dniu, w którym upłynie termin płatności lub nie wystawi w ogóle, to rozliczy podatek VAT w lutym 2014 r.
 

VAT od najmu - termin wystawienia faktury

Za usługi najmu, dzierżawy, leasingu, itd., tak jak za media, należy wystawić fakturę sprzedaży najpóźniej z upływem terminu płatności. Nie ma natomiast najwcześniejszego terminu na wystawienie takiej faktury, pod warunkiem, że będzie ona zawierała informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Przykład Firma świadczy usługi najmu. Czynsz jest płatny do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry. Firma może wystawić fakturę za 12 miesięcy już w styczniu. Obowiązek podatkowy od wystawionej faktury powstanie w styczniu.

 

Usługi najmu dla osób fizycznych

Ponieważ powyższe usługi często świadczone są dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, przypominamy, że dla takich osób nie ma obowiązku wystawienia faktury. Brak dokumentu (faktury) powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności. Pamiętać należy także, iż w sytuacji, gdy podatnik wystawi fakturę i zrobi to przed upływem terminu płatności, data tej faktury wyznaczy termin powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku usług wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje na "starych" zasadach.

 

Usługi najmu - odliczenie VAT

Odliczenia VAT z powyższych faktur można dokonać według zasady ogólnej, tj. w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę (art. 86 ust.10 i 10b ustawy o VAT).

Przykład

Firma otrzymała fakturę za najem biura za okres styczeń – marzec w dniu 10 stycznia, z terminem płatności 9 luty. Fakturę opłaciła 10 marca. VAT może odliczyć w styczniu, lutym lub marcu.
 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala na właściwe wprowadzenie faktur zakupu usług najmu. Służą do tego celu pola dostępne podczas wprowadzania faktury zakupu:
  • Data Wystawienia
  • Data Otrzymania
  • Data Rozliczenia VAT
Po wprowadzeniu faktury program wykona następujące operacje:
  • zapisze fakturę do dziennika z datą otrzymania
  • zapisze fakturę do rejestru i deklaracji VAT z datą rozliczenia VAT