Raport fiskalny

Raport miesięczny z kasy/drukarki fiskalnej

Raport fiskalny

Raporty z kasy fiskalnej

Podatnicy ewidencjonujący obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej zobowiązani są m.in. do sporządzania:

 
  • raportu fiskalnego dobowego - po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz
     
  • raportu fiskalnego za okres miesięczny - po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.
 

Co to jest raport fiskalny?

Przez raport fiskalny (inaczej zwany dobowym lub miesięcznym) rozumiemy dokument zawierający sumaryczne dane o sprzedaży i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatku VAT oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Wszystkie urządzenia fiskalne (drukarki, kasy) wyposażone są w możliwość wydrukowania takich raportów.

Celem wydruku jest zestawienie łącznej kwoty sprzedaży brutto z podziałem na różne stawki opodatkowania VAT oraz kwoty należnego od niej VAT, od dokonanej w danym dniu lub miesiącu sprzedaży, która była rejestrowana w pamięci operacyjnej kasy fiskalnej.

Co do zasady, raport dobowy powinien być sporządzony na zakończenie dnia, w którym ewidencjonowana była sprzedaż. Jego wydruk powinien zatem być wykonywany w ściśle określonym czasie, tj. w okresie jednej doby liczonej od godz. 00.00 do godz. 24.00 tego samego dnia, w którym miała miejsce sprzedaż.

Raport kasowy za dany dzień powinien być sporządzony do godz. 24.00 tego samego dnia, a najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

 


Korekta paragonu fiskalnego

Podczas wystawiania paragonów często pojawia się konieczność korekty lub anulowania paragonu. Na temat korekty paragonów piszemy w naszym poradniku.

 
rozliczenie wyniku finansowego w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest przystosowany do księgowania raportu dobowego.
 
Sposób księgowania raportu fiskalnego prezentujemy w naszej dokumentacji.