Mikro firma

MikroPrzedsiębiorstwo

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014

W następstwie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowelizacja objęła m.in. implementację przepisów Parlamentu Europejskiego odnośnie do jednostek mikro.

Zmiana przepisów ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz ograniczenie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. Znowelizowana ustawa wprowadza możliwość składania uproszczonego sprawozdania finansowego określonym jednostkom gospodarczym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego można ustalić, że w Polsce, spośród ok. 112 tys. przedsiębiorstw ok. 20% spełnia kryteria mikroprzedsiębiorstwa określone w znowelizowanej ustawie.

 

Definicja mikroprzedsiębiorstwa

Zgodnie z nowymi przepisami jednostka mikro to przedsiębiorstwo, które na dzień bilansowy nie przekroczyło limitu w przypadku dwóch z trzech podanych kryteriów:

 • Suma bilansowa w wysokości 1 500 000 zł
 • Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 000 000 zł za rok obrotowy
 • Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w ilości 10 osób, w przeliczeniu na pełne etaty

Jednostki mikro, których dotyczy zmiana, mogą mieć jedną z form organizacyjnych wymienionych w ustawie.

 

Zakres uproszczenia

Uproszczenie obejmuje możliwość:

 • Sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego
 • Zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że niektóre informacje zostaną podane, jako uzupełnienie do bilansu
 

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z uproszczeń

Niezależnie od konieczności spełnienia warunków zdefiniowanych dla jednostek mikro organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki musi podjąć decyzję o skorzystaniu z trybu uproszczenia przy zastosowaniu któregokolwiek przepisu ustawy dotyczącego jednostki mikro (Art.1 pkt 2a ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy o rachunkowości).

 

Zmiana sposobu wyceny aktywów i pasywów

Nowelizacja wprowadziła zmianę w sposobie wyceny aktywów i pasywów przez jednostkę mikro: „Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.” Zakaz wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia dla jednostek mikro korzystających z uproszczeń wynika ze skomplikowanego sposobu jej ustalania.

 

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym

Załącznik do ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostki mikro. Załącznik obejmuje następujące informacje:

 • Informacje ogólne (nazwa firmy, siedziba, numer w ewidencji)
 • wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń
 • wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
 • omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
 • Aktywa (środki trwałe, aktywa obrotowe)
 • Pasywa (kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • Informacje uzupełniające do bilansu (informacje poniżej)
 • Rachunek zysków i strat
 

Informacje uzupełniające do bilansu

Informacje uzupełniające mogą zawierać następujące dane (o ile dotyczą):

 • kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
 • kwota i warunki (oprocentowanie, wartość kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych) udzielenia zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów zarządzających,
 • informacja o udziałach własnych, w tym:
  • przyczyna nabycia udziałów własnych dokonanych w roku obrotowym
  • liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartośc księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują
  • liczba i wartość nominalna (lub księgowa - w razie braku wartości nominalnej) wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, jak też część kapitału podstawoweog, którą te udziały reprezentują
 
sprawozdanie finansowe dla mikroprzedsiębiorstw w programie mKsiegowa.pl
Program księgowy mKsiegowa.pl posiada możliwość dostosowania sprawozdań finansowych do charakteru działalności jednostki gospodarczej. W programie można skorzystac z gotowych wzorców sprawozdań przygotowanych dla mikro firm.
 

Podstawa prawna