Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MKSIEGOWA.PL

Jakich pojęć używamy w Polityce prywatności?

 

Administrator/My– EUROsaas sp. o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trzcinowej 23/26, KRS 0000350155, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 142319177, NIP: 5222943383.

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.

Odbiorcy Twoich danych – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą one przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Pliki cookies - tak zwane internetowe ciasteczka, czyli maleńkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.

Polityka prywatności – niniejsza polityka określająca zasady dotyczące plików cookies oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Regulamin - Regulamin Serwisu mKsiegowa.pl

Regulaminu PPDO – oznacza Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Serwis - oznacza serwis internetowy mksiegowa.pl dostępny pod adresem mKsiegowa.pl umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z Usług, o których mowa w § 2 Regulaminu.

Strona – prowadzona przeze nas strona internetowa oraz jej podstrony: mKsiegowa.pl

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której Dane osobowe przetwarzamy i której dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich Danych osobowych będzie: EUROsaas sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej “Administrator” lub “my”) przy ul. Trzcinowej 23/26. Decydujemy w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam Danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować bezpośrednio w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@mksiegowa.pl

O jakich danych mówimy?

Chodzi o Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora na Stronie oraz zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej Stronie. Jeśli następnie zdecydujesz się na podjęcie z nami współpracy dodatkowo będą to wszystkie dane osobowe, które nam przekażesz.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy dane osobowe?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, według podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych.

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane poniżej, odrębnie dla każdej podstawy prawnej przetwarzania.

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w naszym Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania wiążącej nas umowy (szczegółowy zakres danych niezbędnych do rejestracji w naszym Serwisie wskazany jest w § 3 ust. 4 Regulaminu).

Ponadto jeśli w związku z zawartą umową konieczne okaże się przetwarzanie przez nas danych osobowych, które zostały Ci udostępnione lub powierzone (dane Twoich Klientów) to w Twoim imieniu będziemy przetwarzać te dane osobowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu PPDO. W przypadku posiadania przez Ciebie konta w serwisie mksiegowa.pl, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

 

 1. Dane, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu własnych usług Administratora;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem Strony (np. poprzez formularz kontaktowy, chat), a także e-mail, portal społecznościowy lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających nasze strony www;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań mediacyjnych, sądowych i arbitrażowych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia zasady rozliczalności.

Dane osobowe w powyższych celach przechowujemy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania jaką jest uzasadniony interes.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Te dane będziemy przechowywać przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Jeśli wyrazisz zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywać do momentu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania lub utraty przydatności danych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w sposób tak łatwy jak jej wyrażenie np. poprzez przesłanie e-maila na adres: biuro@mksiegowa.pl

 

Komu możemy udostępniać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy udostępniać innym administratorom lub przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. w ramach  obsługi technicznej, informatycznej (usługi hostingu, poczty e-mail, utrzymania i serwisu systemów informatycznych, płatności internetowych, dostawcy usługi OCR) lub prawnej oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych w większości przypadków nie jest dobrowolne. Jeśli decydujesz się do nas napisać lub przystąpić do umowy z nami będziemy potrzebowali Twoich danych żeby móc się z Tobą kontaktować, realizować umowę, a następnie ją rozliczyć (czyli dla potrzeb rachunkowych, podatkowych czy ochrony przed roszczeniami). Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne. Ponadto możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na zapisywanie danych przechowywanych w plikach cookies.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

 1. prawo dostępu do danych, czyli prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia co do tego, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane lub uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Służy to temu, abyś był świadomy oraz mógł sprawdzić, w jaki sposób Administrator wykorzystuje Twoje dane osobowe. Możemy odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
 2. prawo do sprostowania danych, czyli prawo do żądania od Administratora niezwłocznego skorygowania danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Administrator przetwarza Twoje błędne imię i nazwisko lub adres);
 3. prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Twoich danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy potrzebujemy nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów o rachunkowości albo przepisów podatkowych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Ci prawo do powstrzymania nas przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Administrator ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z jakiegokolwiek z tych praw po prostu napisz do nas maila na adres: biuro@mksiegowa.pl

Ponadto masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są np. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony (np. Privacy Shield).

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób automatyczny?

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

A co z Plikami cookies?

Wykorzystujemy Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administrator. Uzyskujemy dostęp do informacji zawartych w Plikach cookies w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

Co ważne, chcemy żebyś wiedział, że:

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administrator, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Zwracamy jednak uwagę, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 1. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia Plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Korzystanie z Google Analytics do analizy stron internetowych

Administrator informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.  

W jaki sposób możemy zmieniać Politykę prywatności?

W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez Administratora.

W razie konieczności Administrator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki. W takim przypadku §11 ust. 2-4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Ostatnia zmiana wersji polityki pochodzi z dnia 1 stycznia 2019 r.