Transfery między kontami rozliczeniowymi

Transfer płatniczy

Transfer między kontami rozliczeniowymi w programie księgowym online mKsiegowa.pl powinien być realizowany poprzez konto Środki pieniężne w drodze za pomocą operacji:

  • Wypłata na konto Środki pieniężne w drodze
  • Wpłata z konta Środki pieniężne w drodze
W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni transfer środków między kontami.

Bezpośredni transfer między kontami

Jeżeli w menu programu nie jest dostepny Transfer płatniczy, możemy ją włączyć. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w programie.

 

Transfer między kontami PLN

W przypadku, gdy funkcja Transfer Płatniczy zostanie udostępniona w menu, mamy możliwość przenoszenia środków pieniężnych bez pośrednictwa konta Środki pieniężne w drodze.

W okienku "Z konta" wybieramy źródło z którego zostaną pobrane środki finansowe. W tym rozwijalnym menu oprócz kasy pokażą się wszystkie konta rozliczeniowe zdefiniowane w konfiguracji.

Pole Saldo konta jest klikalne i można przeglądać operacje na koncie z ostatniego miesiąca.

W polu "Na konto" wybieramy konto, na które zostały przekazane środki finansowe. Poniżej zaznaczamy datę wykonania operacji, kwotę oraz, ewentualnie, prowizję banku.

Numer ewidencyjny to kolejny numer dokumentu, który porządkuje kolejność poszczególnych dokumentów rejestrowanych w systemie. Zaleca się pozostawienie domyślnego numeru referencyjnego, ale możesz go zmienić na inny pod warunkiem, że wcześniej już nie wystąpił. Aby spersonalizować numer ewidencyjny przejdź do Ustawienia -> Numeracja dokumentów.

Możemy tworzyć kilka ciągów numeracyjnych dokumentów. Sposób definiowania ciągów jest również opisany w Numeracja dokumentów.

Po kliknięciu "Wprowadź Przelew" nastąpi zaksięgowanie na kontach odpowiedniej kwoty.

 
księgowanie wyciągów

Wprowadzone dokumenty możemy przeglądać i poprawiać w funkcji Dziennik Księgowań w module Księgowość.Ograniczenia edycji dokumentów są opisane w Zamykaniu Dziennika.

Ponadto dokument pojawia się w raporcie płatniczym z symbolem TF.

 

Transfer między rachunkami walutowymi

Można wprowadzać transfery między rachunkiem PLN i rachunkiem walutowy lub dwoma rachunkami walutowymi. W takim przypadku należy wpisać 2 kwoty - dla każdej waluty.

 
księgowanie wyciągów

Księgowanie wyciągu w takim przypadku następuje po kursie z dnia poprzedzającego dokument. Różnice kursowe zostają zaksięgowane na konta ustawione w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej.

 
księgowanie wyciągów bankowych
 
Uwaga: księgowanie różnic kursowych może zostać wyłączone. Aby to zmienić, prosimy o kontakt.
 

Obliczanie różnic kursowych dla rachunków walutowych

Przy przelewach z rachunku walutowego program może obliczać różnice kursowe w następujących przypadkach:

  • obliczanie różnic kursowych jest włączone - w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt
  • przelew następuje z rachunku walutowego na rachunek PLN

Sposób obliczania różnic kursowych

Program przy obliczaniu różnic kursowych bierze pod uwagę:

  • datę ostatniej wpłaty na rachunek walutowy
  • kurs z dnia ostatniej wpłaty
  • w przypadku, gdy kwota bieżącego przelewu jest większa niż kwota ostatniej wpłaty, program bierze pod uwagę poprzednie wpłaty w proporcjonalnej wartości
  • proponowana kwota różnic kursowych jest widoczna na ekranie i można ją zmienić

Ograniczenia - w obecnej wersji program nie oblicza różnic kursowych, gdy:

  • ostatnia wpłata jest w tym samym dniu, co transfer
  • z datą ostatniej wpłaty było więcej wpłat na rachunek walutowy

Sposób księgowania dokumentu

Dokument płatności jest zapisywany w dzienniku księgowym jako Transfer Funduszy.

Schemat księgowania jest następujący:

Nazwa pola Gdzie je można ustawić Strona
Z konta Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja Ma
Na konto Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja Winien