Faktury nie zapłacone - ulga na złe długi

Ustawienia wyświetlania

Ustawienia wyświetlania znajdują się w module Ustawienia programu księgowego online mKsiegowa.pl.
W skórce clouds są też bezpośrednio dostępne w górnym wierszu ekranu.

Program księgowy online

W skórce bootstrap ustawienia wyświetlania są dostępne w sekcji Ustawienia.


Miejsca dziesiętne

W miejscach dziesiętnych ustalisz liczbę cyfr po przecinku w cenach/wartości, ilości, kursach wymiany i procentach. W każdym miejscu w systemie, w którym wystąpią powyższe cztery kategorie liczbowe, system zaokrągli je do ilości podanych miejsc po przecinku. Praktycznym ograniczeniem precyzji obliczeń ilości towaru to 7 miejsc po przecinku (do tej wartości program był testowany). Ustawienie miejsc dziesiętnych dla ilości działa tylko w przypadku, gdy dla danej jednostce miary ustawiona jest również wartość Z ustawień użytkownika.

Uwaga: jeżeli liczba miejsc dziesiętnych dla cen/wartości jest większa niż 2, program na wydruku faktury sprzedaży ogranicza wartości do 2 miejsc po przecinku.


Format daty i separatory

Standardowo dostępne są w programie trzy formaty daty. Zalecamy wybranie zwyczajowego formatu daty w Polsce: rok-miesiąc-dzień (YYYYMMDD).


Język

 1. W sekcji Język możesz ustawić język inte

  Księgowanie ulgi na złe długi

  System rozrachunków programu księgowego online mKsiegowa.pl wyposażony jest w ułatwienia korekty VAT w związku z opóźnieniami w płatnościach. Na ekranie Przegląd Rozliczeń z Dostawcami w module Zakupy program sygnalizuje nie rozliczone faktury zakupu, które wymagają korekty podatkowej.


  Konfiguracja

  Domyślnie sygnalizowanie korekt kosztów po dacie wymaganej zapłaty jest wyłączone w programie.

  Mechanizm można włączyć w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej, w pozycji Konto Wyksięgowania Kosztów Niezapłaconych Faktur. Konto tutaj ustawione używane jest w programie do podpowiedzi konta wyksięgowania kosztów (strona Winien).


  Sposób księgowania i wyksięgowania korekt

  Program sygnalizuje ikonką korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur w prawej kolumnie:

  • jeżeli faktura lub jej część nie jest zapłacona przez 30 dni od terminu płatności, który nie jest dłuższy niż 60 dni
  • jeżeli faktura lub jej część nie jest zapłacona przez odpowiednią ilość dni od daty jest zaksięgowania w koszty (dla terminu płatności > 60 dni)
  korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty

  Utworzenie dokumentu przeksięgowania

  Po kliknięciu ikonki korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur w prawej kolumnie program tworzy dokument typu Pozycje Dziennika. Sposób pracy z dokumentem jest taki sam jak przy zwykłym wprowadzaniu dokumentów księgowych.

  korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty

  Dokument można zmieniać ustalając w szczególności kwoty wyksięgowanych kosztów podatkowych oraz konta. Program wykorzystuje domyślnie konta księgowania faktury oraz po stronie Winien konto w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej.

  Po uzgodnieniu kont i kwot kliknij klawisz Wprowadź dokument u dołu ekranu.


  Sygnalizowanie korekt podczas zapłaty dokumentów

  Skorygowane koszty są sygnalizowane podczas dokonywania zapłaty i rozliczenia faktur w ekranie Płatności dla Dostawców.

  przeksięgowanie kosztów po dacie wymaganej zapłaty

  Sygnalizowanie wprowadzonych korekt

  Wprowadzone dokumenty przeksięgowania kosztów sygnalizowane są na ekranie Przegląd Rozliczeń z Dostawcami za pomocą ikonki korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur. Jednocześnie pojawia się ikonka wycofania korekty w przypadku uregulowania zapłaty za fakturę korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur

  przeksięgowanie kosztów po dacie wymaganej zapłaty

  Klikając na ikonkę korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur można podejrzeć dokument przeksięgowania kosztów jak na poniższym przykładzie:

  wycofanie przeksięgowania kosztów po dacie wymaganej zapłaty

  Wycofanie wprowadzonych korekt

  Za pomocą ikonki wycofanie korekty kosztów dla nie zapłaconych faktur można wycofać wprowadzone korekty przez dokonanie księgowań odwrotnych. Księgowanie odwrotne jest typu Pozycje Dziennika. Na ekranie można skorygować wartość księgowania w zależności od zapłaconej kwoty faktury.

  rfejsu systemu. Domyślnym językiem jest polski. W podstawowej wersji programu masz do wyboru języki polski i angielski. Na specjalne życzenie zespół mKsięgowej może zainstalować jeden z kilkunastu dostępnych tłumaczeń interfejsu.


Różne

 1. W sekcji Różne:
 • Pokazuj wskazówki dla nowych użytkowników - możesz włączyć lub wyłączyć wskazówki pojawiające się w niebieskich ramkach.
 • Wyświetlanie informacji KG - włączenie tej opcji umożliwia oglądanie księgowań wprowadzanych dokumentów (faktur, płatności, itd).
 • Aby w rozwijalnych listach kartoteki towarowej przy nazwie towaru wyświetlany był jego indywidualny kod, zaznacz opcję Wyświetlanie kodów towarów. Dotyczy ekranów wprowadzania dokumentów (zamówień, faktur, itd.).
 • włączenie Wyświetlanie ilości towarów w selektorach pozwala na podgląd ilości towaru w magazynie bezpośrednio w rozwijanej liście towarowej. Dotyczy ekranów wprowadzania dokumentów sprzedaży (zamówień, faktur, itd.) oraz niektórych selektorów.
 • Temat graf służy do wyboru skórki programu.
 • Zakładka startowa - moduł (zakładka) programu wybrana po zalogowaniu.
 • Wyświetlaj raporty w oddzielnym oknie - wszystkie raporty i dokumenty typu oferty, czy faktury są w programie przygotowywane najczęściej jako plik pdf. Jeżeli opcja jest zaznaczona, wtedy program otwiera nowe okno przeglądarki w celu wyświetlenia raportu lub dokumentu (pliku pdf). Niezbędne jest w takim przypadku włączenie wyskakujących okienek w konfiguracji przeglądarki. Jeżeli opcja jest wyłączona, dokument jest wyświetlany w tym samym oknie i trzeba kliknąć klawisz Wstecz przeglądarki, aby wrócić do programu.
 • Rozmiar strony wyników wyszukiwania to określenie ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie w przeglądarce. Dla ekranu komputera o małej rozdzielczości warto dostosować liczbę wyświetlanych wierszy tak, aby efekt ustawiania przeglądarki na górę przy każdym odświeżeniu strony nie utrudniał pracy.
 • Pamiętaj ostatnią datę dokumentu - jeżeli opcja jest ustawiona, wówczas program podczas wprowadzania nowego dokumentu (dokument księgowy, faktura, oferta, itd.) podpowiada datę ostatnio wprowadzanego dokumentu; jeżeli opcja nie jest ustawiona, wówczas program podpowiada datę bieżącą.
 • Okres wprowadzania/przeszukiwania dokumentów - tutaj można wybrać miesiąc, za który księgowane są dokumenty. Ustawienie tej opcji powoduje jedynie automatyczne podpowiadanie zakresu dat przy przeglądaniu dokumentów i raportowaniu (np. w opcji Dziennik Księgowań).

Po wprowadzeniu własnych ustawień wyświetlania zatwierdź zmiany, klikając Ustawienia programu księgowości online u dołu ekranu.