JPK - kary w przypadku nie wysłania plików JPK w terminie

Kary za nie wysłanie JPK w terminie

JPK_VAT - termin dostarczenia plików

Podatnicy mają obowiązek dostarczenia do Urzędu Skarbowego miesięcznego pliku JPK_VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Termin pierwszego dostarczenia pliku JPK_VAT to:

  • 25 luty 2017 roku, za styczeń roku 2017, dla małych i średnich przedsiębiorstw (vacatio legis obowiązuje w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.)
  • 25 luty 2018 roku, za styczeń roku 2018, dla mikroprzedsiębiorstw (vacatio legis obowiązuje w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.)
 

Kary za nieterminowe dostarczenie pliku JPK_VAT

Opóźnienie w dostarczeniu pliku JPK_VAT do Urzędu Skarbowego może być potraktowane jako karalne naruszenie obowiązków podatkowych. Raporty JPK z punktu widzenia formalnego są informacjami podatkowymi.

Art. 80 Kodeksu karnego skarbowego określa odpowiedzialność za dostarczanie wymaganej informacji podatkowej właściwym organom.

Kwalifikacja czynu, a za tym kary będą zależały od okoliczności danej sprawy:

  • stopnia szkodliwości społecznej czynu,
  • sposobu jego popełnienia,
  • pobudek działania sprawcy
  • itp.

Jeżeli obowiązkowa informacja podatkowa nie jest złożona w terminie i zostanie to potraktowane jako przestępstwo karano-skarbowe wówczas podatnikowi może grozić grzywna od 10 do 120 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę, ani nie może przekraczać jej czterystukrotności.

Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji.

 

Termin dostarczenia innych plików JPK

Odpowiednie pliki w formacie JPK należy dostarczyć na wezwanie Urzędu Kontroli Skarbowej. Sposob dostarczenia określony jest w ustawie:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • na informatycznych nośnikach danych.
 

Termin dostarczenia innych plików JPK

Podatnik ma obowiązek przekazać dane firmy w wersji elektronicznej, w postaci plików JPK na wezwanie, z uwzględnieniem odpowiedniego vacatio legis. Ordynacja podatkowa, w art. 189, określa termin przekazania dowodu na żądanie Urzędu Skarbowego. Termin ustala się uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni.

W sytuacji, gdy podatnik nie przekaże plików JPK w wyznaczonym terminie, na podatnika może zostać nałożona kara porządkowa w wysokości do 2800 zł.

 

Podstawa prawna

Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613).

 
Jednolity Plik Kontrolny
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada funkcjonalność tworzenia plików JPK.
W programie można tworzyć i zapisywać pliki JPK za dany okres oraz je modyfikować.
Zapraszamy do rejestracji, aby nieodpłatnie przetestować program.