Księgowanie listy płac

Księgowanie listy płac

księgowanie listy płac

Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia, warunki pracy i płacy i przede wszystkim:

  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę z wyszczególnieniem jego składników;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.
 

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie, to umowne świadczenie, jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi, okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę, stosownie do rodzaju tej pracy, ilości i jakości jej wykonania. Zatwierdzona lista płac jest dokumentem stanowiącym podstawę do ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych i powinna być zgodna z wymogami zawartymi w ust. 1 artykułu 21 i ust. 1 artykułu 22 Ustawy o rachunkowości.

 

Przykład - księgowanie listy płac

Ewidencja księgowa listy płac prowadzona jest na podstawie planu kont w programie księgowym mKsiegowa.pl.

Niewielka spółka z o. o. zatrudnia jedną osobę na podstawie umowy o pracę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3100 zł brutto. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek o 1/12 kwoty 556,02 zł, czyli o 46,33 zł. Składka wypadkowa płacona jest w wysokości 1,93% podstawy wymiaru.

 
Lp Lista płac
1. Wynagrodzenie brutto 3100,00zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 3100,00zł
3. Składka emerytalna (9,76%) 302,56zł
4. Składka rentowa (1,5%) 46,50zł
5. Składka chorobowa (2,45%) 75,95zł
6. Składki na ubezpieczenia społeczne razem (13,71%) finansowane przez pracownika 425,01zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynagrodzenie brutto - składki na ubezpieczenia społeczne razem) 2674,99zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana (9%) 240,75zł
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku (7,75%) 207,31zł
10. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych (wynagrodzenia brutto - składki na ubezpieczenia społeczne razem - miesięczny koszt uzyskania przychodu, czyli 3100-425,01-111,25=2563,74) 2564,00zł
11. Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne (podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych ×18% - 46,33) 415,19zł
12. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania po zaokrągleniu do pełnych złotych (zaliczka przed obliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne - składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku 7, 75%, czyli 415,19-207,31=207,88) 208,00zł
13. Kwota netto do wypłaty (wynagrodzenie brutto - składki na ubezpieczenia społeczne razem - składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana z wynagrodzenia (9%) - zaliczka na podatek dochodowy do pobrania po zaokrągleniu do pełnych złotych, czyli 3100-425,01-240,75-208=2226,24) 2226,24zł
14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę 3100,00zł
15. Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%) 302,56zł
16. Składka na ubezpieczenie rentowe (6,5%) 201,50zł
17. Składka wypadkowa (1,93%) 59,83zł
18. Składka na Fundusz Pracy (2,45%) 75,95zł
19. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (0,10%) 3,10zł
20. Razem koszt pracodawcy (wynagrodzenie brutto+składki pracodawcy) 3742,94zł
 

Księgowanie wynagrodzeń na kontach

Przykładowy zestaw kont używanych do księgowania listy płac jest zaprezentowany poniżej.

 
  Ewidencja na kontach
Opis operacji/kwota Wn Ma
1. Wynagrodzenie brutto: 3100 zł 405-1 Wynagrodzenia pracownicze 230-1 Wynagrodzenia osobowe
2. Składki ZUS obciążające pracodawcę: 642,94 zł 406-1 Narzuty ZUS na wynagrodzenia 225-1 Ubezpieczenia społeczne (563,89 zł) oraz 225-3 Składki na FP, FGŚP (79,05 zł)
3. Składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika: 425,01 zł 230-1 Wynagrodzenia osobowe 225-1 Ubezpieczenia społeczne
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika: 240,75 zł 230-1 Wynagrodzenia osobowe 225-2 Ubezpieczenia zdrowotne
5. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: 208 zł 230-1 Wynagrodzenia osobowe 220-2 Podatek od wynagrodzeń
6. WB- wypłata wynagrodzeń: 2226,24 zł 230-1 Wynagrodzenia osobowe 130-1 Bieżący rachunek bankowy
7. WB- zapłata składek ZUS: 642,94 zł+665,76 zł=1308,70 zł 225 Rozrachunki z ZUS 130-1 Bieżący rachunek bankowy
8. WB- zapłata zaliczki na podatek dochodowy: 208 zł 220-2 Podatek od wynagrodzeń 130-1 Bieżący rachunek bankowy

W praktyce występują dwie sytuacje uzasadniające ujęcie kosztów wynagrodzeń brutto wraz z naliczonymi składkami ZUS obciążającymi pracodawcę na innych kontach niż „Wynagrodzenia pracownicze" oraz „Narzuty ZUS na wynagrodzenia”:

  • w przypadku, gdy pracownicy świadczą pracę przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych, to ich wynagrodzenia oraz składki ZUS z tym związane księguje się w ciężar konta „Straty nadzwyczajne";
  • w sytuacji, gdy pracownicy wykonują pracę na rzecz środków trwałych, to wtedy wartość wynagrodzeń brutto wraz ze składkami ZUS zalicza się do kosztów związanych z budową, montażem lub ulepszeniem środka trwałego i ujmuje po stronie Wn konta „Środki trwałe w budowie".
 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość definiowania wzorców szybkiego księgowania.
 

Podstawa prawna

 

Więcej na ten temat

Artykuł na temat ustalania zapisów na kontach wynagrodzeń w uzgodnieniu z wystawionymi informacjami o dochodach PIT11.