Księgowanie wnoszenia aportów w księgach rachunkowych spółki

Księgowanie wnoszenia aportów w księgach rachunkowych spółki

księgowanie aportów w spółce
 

Wniesienie wkładów do spółki

Zgodnie z art. 3 k.s.h. przez zawarcie umowy spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz współdziałanie w inny określony sposób. Warto zaznaczyć, że wspólnikami spółki. z o. o. mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które posiadają tzw. podmiotowość prawną (są to przede wszystkim osobowe spółki handlowe). Bardzo często wnoszony wkład ma charakter aportu.

 

Aport w spółce

Aport to wkład niepieniężny wnoszony przez wspólnika do spółki w zamian za obejmowane udziały, które mogą być w całości lub tylko w części nim pokryte. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, czyli prawo własności. Umowa notarialna powinna dokładnie określać przedmiot wkładu niepieniężnego, osobę wspólnika wnoszącego aport oraz liczbę i wartość nominalną objętych przez niego udziałów. Wkłady są wnoszone w zamian za udziały otrzymywane w kapitale zakładowym. Przedmiotem wkładów niepieniężnych mogą być wyłącznie prawa majątkowe, które mają charakter zbywalny i mogą być ujęte w bilansie jednostki otrzymującej, jako jej aktywa. Aportem oprócz rzeczy (substancji materialnych) mogą być także inne prawa majątkowe o charakterze niematerialnym, które przedstawiają określoną wartość w obrocie rynkowym.

Powołując się na § 1 oraz § 2, art. 14 k.s.h.:

  • przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług;
  • w przypadku, gdy wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między wartością przyjętą w umowie spółki, a zbywczą wartością wkładu (umowa spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia).
 

Zasady wyceny aportu

Zarówno przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak też Kodeksu spółek handlowych nie określają zasad wyceny wnoszonych aportów. W przypadku spółki z o. o. wyceny dokonują sami wspólnicy w wartości rynkowej, która powinna być równa co najmniej wartości nominalnej objętych udziałów. Wyceny dokonuje się na dzień zawarcia umowy spółki i należy uwzględnić zapis § 1, art. 175 k.s.h.:

Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.

 

Aport, a podatek dochodowy spółki otrzymującej.

Wniesienie wkładu niepieniężnego wywołuje skutki podatkowe, przede wszystkim dla wnoszących. Z punktu widzenia spółki otrzymany aport nie stanowi przychodu podatkowego. Z art. 12, ust. 4, pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynika, że do przychodów spółki z o. o. nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

 

Aport, a podatek VAT.

Wniesienie aportu (w postaci rzeczy bądź praw) do spółki prawa handlowego stanowi czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Wniesienie aportu rzeczowego spełnia generalnie definicję odpłatnej dostawy towarów (art. 7, ust. 1 ustawy o VAT). W związku z tym, zgodnie z pkt. 22, art. 2 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ poprzez wniesienie aportu do spółki następuje przeniesienie na nią prawa własności do przedmiotu wkładu. Zapłatą, o której mowa w art. 29a, ust. 1 ustawy o VAT jest wartość otrzymanych udziałów. Co do zasady podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT z tytułu wniesienia wkładu jest osoba, która dokonuje tej czynności.

Jeśli aport wnosi osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to czynność ta pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.

Omówione powyżej regulacje stanowią o zapisach w księgach rachunkowych spółki otrzymującej aport.

 

Przykład

Do operacji księgowanych na koncie 249 Inne rozrachunki powinny być prowadzone zapisy na kontach analitycznych (w analityce np. Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu wkładów, według poszczególnych wspólników).

Dekretacja wkładu niepieniężnego, w zależności od jego charakteru, w księgach rachunkowych spółki otrzymującej zaprezentowana jest poniżej.

Aport został wniesiony przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej- wspólników jednostki.

 

Dekretacja

  Ewidencja na kontach
Opis operacji/kwota Wn Ma
1. Otrzymany wkładu niepieniężny: x zł 010-1 Środki trwałe
020 Wartości niematerialne i prawne
310 Materiały w magazynach
330 Towary
249 Inne rozrachunki
2. Utworzenie kapitału zakładowego w wysokości wynikającej z umowy w dacie wpisu do rejestru: x zł 249 Inne rozrachunki 801 Kapitał zakładowy
 
księgowanie zdarzeń gospodarczych w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest wyposażony w możliwość księgowania podstawowych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przyjętą Polityce Rachunkowości w przedsiębiorstwie.
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późń. zm.);
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późń. zm.).