Podstawa opodatkowania

Podstawa Opodatkowania 2014

Ważnym zadaniem w każdym przedsiębiorstwie jest ustalenie podstawy opodatkowania za rok ubiegły. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje w tym zakresie.

 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

Prowadząc księgi rachunkowe zobowiązani jesteśmy do ujmowania w nich wszystkich zdarzeń dotyczących jednostki gospodarczej. W praktyce oznacza to często ewidencjonowanie pozycji nieuznawanych przez przepisy podatkowe jako koszt lub jako przychody.

 

Przykłady

Przykładami kosztów, które uznawane będą w bilansie, lecz nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pod względem podatkowym są np.:

  • zapłacone odsetki od zobowiązań podatkowych,
  • koszty reprezentacji,
  • niewypłacone wynagrodzenia,
  • odpisy amortyzacyjne wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, itp.

Może też wystąpić sytuacja, gdzie to przychody uznawane będą za podatkowe, a które nie będą uznawane za przychody dla celów bilansowych, jak np. przychody z nieodpłatnych świadczeń.

 

Ewidencja zdarzeń gospodarczych

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy powinni prowadzić ewidencję rachunkową, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Aby możliwe było ustalenie dochodu podatkowego, jednostki powinny prowadzić odpowiednią ewidencję analityczną, aby można było wyodrębnić, który wydatek jest kosztem jedynie dla celów bilansowych, a podatkowo nie stanowi kosztu. Podobna ewidencja powinna być prowadzona dla przychodów.

W celu ustalenia podstawę opodatkowania na podstawie wyniku finansowego brutto, należy dokonać często wielu korekt pozabilansowych, odpowiednio podwyższając lub obniżając wynik.

 

Podwyższenia wyniku finansowego

Podwyższania wyniku finansowego należy dokonywać o:

  • zarachowane w księgach koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,
  • przychody podatkowe, które dla celów bilansowych nie są uznawane za przychody,
  • przychody podatkowe bieżącego okresu, które - bilansowo - zostały zarachowane w poprzednich okresach.
 

Obniżenia wyniku finansowego

Obniżania wyniku finansowego należy dokonywać o:

  • ujęte w księgach przychody, niebędące przychodami podatkowymi,
  • zaksięgowane w poprzednich okresach koszty, które dla celów podatkowych stały się kosztami w danym roku.
 

Przedstawienie różnic w sprawozdaniu finansowym,

Powyższe różnice należy przedstawić w sprawozdaniu finansowym, a dokładnie w informacji dodatkowej sporządzanej jako element sprawozdania finansowego jednostki, której jednym z elementów jest wskazanie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl możemy dostosować sprawozdanie finansowe tak, aby odpowiednio uwzględnić pozycje nieuznawane przez przepisy podatkowe. W razie potrzeby, w planie kont można dodać niezbędne konta analityczne.