Rachunek do umowy o dzieło (20%)

Rachunek do umowy o dzieło (20%)

Rachunek do umowy o dzieło

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, której zasady zostały uregulowane przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego.

Cytując art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Stronami umowy są zatem zamawiający i wykonawca.

 

Cechy umowy o dzieło

Podstawowe cechy umowy o dzieło, to:

 • osiągniecie rezultatu, jaki został określony w jej treści;
 • realizacja dzieła;
 • brak nadzoru zamawiającego nad wykonawcą;
 • możliwość odstąpienie od umowy przez jej strony.

W wypadku umowy o dzieło kluczowe jest osiągnięcie umówionego rezultatu, bez względu na rodzaj i intensywność świadczonej w tym celu pracy przez wykonawcę. Rezultat umowy może mieć zarówno charakter materialny (np. wybudowanie garażu), jak i niematerialny (np. wygłoszenie wykładu, wykonanie koncertu). Sposób oraz termin realizacji dzieła należy określić w umowie. Nierzadko zdarza się tak, że do wykonania dzieła są potrzebne pewne materiały. Za ich dostarczenie może odpowiadać każda ze stron umowy.

 

Wynagrodzenie za umowę o dzieło

Wysokość wynagrodzenia należnego przyjmującemu zamówienie stanowi nieodłączny element treści umowy. Zazwyczaj wypłacane jest ono na zasadzie ryczałtu lub kosztorysu.

Wynagrodzenie ryczałtowe polega na ustaleniu z góry jego wysokości w określonej kwocie. Kosztorys stanowi zestawienie kosztów materiałów i robocizny. Jest to bardziej skomplikowana metoda ustalenia wynagrodzenia za dzieło, stosowana np. w przypadku robót budowlanych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z obecnym stanem prawnym osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Natomiast, gdy umowa o dzieło zawierana jest między pracodawcą i jego pracownikiem lub jeżeli pracownik zawiera umowę z innym podmiotem, ale wykonuje dzieło na rzecz pracodawcy, czyli gdy między rzeczywistymi stronami umowy istnieje stosunek pracy, to wówczas ta umowa traktowana jest jak umowa o pracę.

Od wynagrodzenia brutto należy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz zdrowotne zarówno z umowy o pracę, jak i umowy o dzieło (art. 8, ust. 2a oraz art. 18, ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Opodatkowanie umowy o dzieło

Dla przychodów z umów o dzieło są przewidziane są dwa sposoby opodatkowania:

 • według skali podatkowej;
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Opodatkowaniu według skali podatkowej podlega, bez względu na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, przychód z umowy zawartej z osobą, która jednocześnie jest pracownikiem płatnika. W przeciwnym przypadku przychód z takiej umowy podlega opodatkowaniu według skali wyłącznie wówczas, gdy kwota należności określona w umowie przekracza 200 zł. Należność o wartości do 200 zł na podstawie art. 30, ust. 1, pkt. 5a updof opodatkowana jest ryczałtem (18% podstawy). Jeżeli przychód z umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, to wówczas nie mają do niego zastosowania koszty uzyskania przychodów (art. 30, ust. 3 updof). Zasadniczo wynoszą one 20% (art. 22, ust. 9, pkt. 4 updof) przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (o ile umowa podlega tym ubezpieczeniom).

Rozliczenie umowy następuje na podstawie rachunku wystawionego przez wykonawcę.

 

Przykład - księgowanie wynagrodzeń

Ewidencja księgowa rachunku do umowy o dzieło na podstawie planu kont programu mKsiegowa.pl. Spółka z o. o. zawarła umowę o dzieło z Janem Kowalskim opiewającą na kwotę 1000 zł brutto. Umowa nie podległa ubezpieczeniom. Po zrealizowaniu umowy, na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku, wynagrodzenie netto zostało wypłacone przelewem. Wysokość kwoty do wypłaty wynika z rozliczenia umowy:

 1. wynagrodzenie brutto 1000 zł
 2. koszty uzyskania przychodów 1000 zł ×20% = 200 zł
 3. podstawa opodatkowania 1000 zł – 200 zł = 800 zł
 4. zaliczka na podatek dochodowy 800 zł × 18% = 144 zł
 5. kwota do wypłaty 1000 zł – 144 zł = 856 zł.
 

Księgowanie wynagrodzeń - schemat

Przykładowy zestaw kont używanych do księgowania rachunku do umowy o dzieło jest zaprezentowany poniżej.

 
  Ewidencja na kontach
Opis operacji/kwota Wn Ma
1. Wynagrodzenie brutto: 1000 zł 405-2 Prace zlecone i dzieła 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe
2. Zaliczka na podatek od osób fizycznych: 144 zł 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe 220-2 Podatek od wynagrodzeń
WB - zapłata wynagrodzenia: 856 zł 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe 130-1 Bieżący rachunek bankowy
WB - zapłata zaliczki na podatek dochodowy: 144 zł 220-2 Podatek od wynagrodzeń 130-1 Bieżący rachunek bankowy
 
księgowanie umowy o dzieło w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość definiowania wzorców szybkiego księgowania.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r.Nr 21, poz. 94 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)