Rachunek do umowy zlecenie

Rachunek do umowy zlecenie

Definicja umowy zlecenie

Kodeks cywilny w artykułach od 734 do 751 reguluje kwestie dotyczące umowy zlecenia na gruncie prawa cywilnego. Zawierając umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Stronami umowy są zleceniodawca i zleceniobiorca.

Cechy charakterystyczne tejże umowy, to:

 • staranne działanie- umowa zlecenia jest umową starannego działania, a nie rezultatu;
 • brak odpowiedzialności za rezultat- zleceniobiorca nie odpowiada za osiągniecie określonego rezultatu, a jedynie za brak należytej staranności, aby go zrealizować;
 • wynagrodzenie - umowa zlecenia jest zazwyczaj umową odpłatną, ale dopuszczalne jest także zawarcie umowy nieodpłatnej;
 • osobiste wykonanie - umowa powinna być wykonywana osobiście przez zleceniobiorcę, ale w wyszczególnionych w k.c. przypadkach zleceniobiorca może powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej;
 • brak podporządkowania - zleceniobiorca nie jest podporządkowany zleceniodawcy w taki sposób, jak np. pracownik pracodawcy;
 • możliwość wypowiedzenia umowy - obie strony umowy mogą wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie.
 

Ubezpieczenie wykonawcy

Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem umowy zlecenia, będącej dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje na wniosek zleceniobiorcy. W przypadku równoczesnego wykonywania więcej niż jednej aktywności zawodowej występuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, który może spowodować różne sytuacje dla zleceniobiorców i zleceniodawców w zakresie podlegania ubezpieczeniom. Warto zwrócić uwagę na opisane poniżej przypadki.

 
 • Zawarcie umowy zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonywanie jej na jego rzecz za pośrednictwem innego podmiotu prowadzi do sytuacji, w której zleceniobiorca na gruncie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważany jest za pracownika. Wiąże się to wtedy z obowiązkiem opłacania składek od umowy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tej osoby stanowi łączny przychód uzyskiwany z umowy o pracę i ze zlecenia.
   
 • Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę zlecenia, zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Zatem, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom- emerytalnemu i rentowemu, również z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
   
 • Uczniowie lub studenci do ukończenia 26 roku życia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia. Od dnia ukończenia przez ucznia lub studenta 26 roku życia zleceniobiorca jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, jeżeli umowa zlecenie jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń. W sytuacji zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem lub uczniem w wieku do 26 lat, z tytułu umowy zlecenia należy opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. Wówczas umowa zlecenia jest traktowana w zakresie ubezpieczeń jak umowa o pracę.
   
 • W przypadku kilku umów zlecenia wykonywanych w tym samym czasie przez zleceniobiorcę podlega on generalnie ubezpieczeniom z jednej umowy, tzn. zazwyczaj pierwszej lub innej wybranej przez siebie. W takim przypadku zleceniobiorca może samodzielnie wskazać tytuł, który będzie dla niego podstawą ubezpieczeń lub uznać, że chce opłacać składki z kilku lub wszystkich tytułów.
   
 • Jeśli zleceniobiorca oświadczy, że w czasie trwania umowy zlecenia, ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą, oraz że z tego tytułu osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie, to wówczas z tytułu umowy zlecenie będzie podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taki zleceniobiorca może podlegać również dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
   
 • Jeżeli zleceniobiorca, który ma prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nie skorzysta z niego, to obowiązkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 

Składka na Fundusz Pracy

Obowiązkową składkę na FP opłacają pracodawcy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Składkę na FP należy opłacać za zleceniobiorców, u których podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Przez pracodawcę w tym kontekście należy rozumieć jednostkę, jeżeli zatrudniona jest w niej co najmniej jedna osoba na umowę o pracę. Obowiązek opłacania składki na FGŚP wynika z Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obciąża pracodawcę objętego jej działaniem. W myśl przepisów ww. ustawy za pracownika uważa się również zleceniobiorcę, jeśli z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Generalnie zarówno składki na FP, jak i na FGŚP opłaca się od przychodów objętych obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Od marca 2014 roku trwają w Sejmie prace nad projektem nowelizacji Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych.

 

Podatek dochodowy

Kwestia podatku dochodowego w przypadku umowy zlecenia jest uregulowana podobnie jak w sytuacji zawarcia umowy o dzieło. Od przychodu z tytułu umowy zlecenia zleceniodawca musi pobrać zaliczkę na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek na zasadzie ryczałtu (18%) pobiera się w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia brutto nie przekracza 200 zł, a umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. W pozostałych przypadkach zleceniodawca zobowiązany jest pobrać zaliczkę w wysokości 18% lub 32% (na wniosek zleceniobiorcy) przychodu. Zaliczkę tę oblicza się od należności pomniejszonej o:

 • koszty uzyskania w wysokości 20% lub 50% przychodu, jeśli przy realizacji umowy twórca korzysta z praw autorskich (koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne);
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Obliczoną tak zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki zdrowotnej do wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.

 

Przykład

Ewidencja księgowa rozliczeń umowy zlecenie na podstawie planu kont programu mKsiegowa.pl.

Spółka z o. o. zawarła umowę zlecenie z osobą fizyczną na kwotę 1000 zł brutto. Umowa stanowi jedynie tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast koszty uzyskania wynoszą 20%. Po zrealizowaniu umowy wynagrodzenie netto zostało wypłacone przelewem. Wysokość kwoty netto wynika z rozliczenia umowy:

 
1. kwota brutto: 1000 zł
2. podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 1000 zł
3. koszty uzyskania przychodu (20%): 200 zł
4. podstawa opodatkowania: 800 zł
5. naliczony podatek (18%): 144 zł
6. składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 90 zł
7. składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7.75%): 77,50 zł
8. zaliczka na podatek do US (144 zł-77,50 zł=66,50 zł): 67 zł
9. do wypłaty (1000 zł-90 zł-67 zł=843 zł): 843 zł
 

Ewidencja na kontach

Opis operacji/kwota Wn Ma
1. Wynagrodzenie brutto: 1000 zł 405-2 Prace zlecone i dzieła 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe
2. Zaliczka na podatek od osób fizycznych: 67 zł 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe 220-2 Podatek od wynagrodzeń
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 90 zł 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe 225-2 Ubezpieczenia zdrowotne
4. WB- zapłata wynagrodzenia: 843 zł 230-2 Wynagrodzenia bezosobowe 130-1 Bieżący rachunek bankowy
5. WB- zapłata zaliczki na podatek dochodowy: 67 zł 220-2 Podatek od wynagrodzeń 130-1 Bieżący rachunek bankowy
6. WB- zapłata składki zdrowotnej: 90 zł 225-2 Ubezpieczenia zdrowotne 130-1 Bieżący rachunek bankowy
 
księgowanie umowy zlecenie w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość definiowania wzorców szybkiego księgowania dla podstawowych zdarzeń gospodarczych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 272, 598, 923);
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, 827).