Regulamin

REGULAMIN SERWISU MKSIEGOWA.PL

z dnia 1 stycznia 2019 r.

§1

DEFINICJE

 

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: mksiegowa.pl przez EUROsaas sp. o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trzcinowej 23/26, KRS 0000350155.

 

2. Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Cennik – oznacza publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi Serwisu, zakres i warunki nieodpłatnego świadczenia Usług. Cennik stanowi załącznik do Regulaminu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 2. Okres testowy - trzydziestodniowy, nieodpłatny okres, przysługujący Użytkownikowi w celu zapoznania się z funkcjonalnością Serwisu, liczony od dnia zarejestrowania się i założenia konta w Serwisie.
 3. Operator - oznacza spółkę EUROsaas sp. o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trzcinowej 23/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 142319177, NIP: 5222943383.
 4. Opłata abonamentowa lub Abonament – oznacza opłatę uiszczaną przez Użytkownika na rzecz Operatora z góry, z tytułu świadczenia Usług. Opłata jest niepodzielna i dotyczy pełnego miesiąca kalendarzowego, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Opłata abonamentowa na cały okres świadczenia Usług, ustalana jest zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili wyboru przez Użytkownika danej Usługi.
 5. Polityka prywatności – oznacza politykę prywatności dostępną pod adresem: mksiegowa.pl/www/polityka-prywatnosci. Polityka prywatności stanowi załącznik do Regulaminu.
 6. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 1. Regulamin PPDO - oznacza Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych
 1. Serwis - oznacza serwis internetowy mksiegowa.pl dostępny pod adresem mksiegowa.pl umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z Usług, o których mowa w § 2 Regulaminu.
 2. Umowa - oznacza umowę świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Usług dostępnych w Serwisie.
 3. Usługa - oznacza usługę dostępu do Serwisu, szczegółowo opisaną w § 2 Regulaminu.
 4. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się na stronie internetowej Operatora w celu skorzystania z Okresu testowego lub która płaci Abonament. Użytkownik oświadcza, że jest umocowany prawnie do zlecenia świadczenia Usług na rzecz podmiotu, które reprezentuje.

 

§ 2

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu mksiegowa.pl, na rzecz Użytkownika Usługi polegające na:
 1. udostępnieniu Użytkownikowi przez Operatora w formie elektronicznej narzędzi do tworzenia, przechowywania, przetwarzanie dokumentów i danych Użytkownika, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a w szczególności:
 • dokumentów księgowych
 • kartoteki kontrahentów
 • kartoteki towarów, usług i produktów
 • faktur sprzedaży
 • faktur zakupów
 • przelewów
 • ewidencji VAT
 • dokumentów magazynowych

Dostępność poszczególnych funkcjonalności może być ograniczona dla niektórych Abonamentów. W szczególności ograniczeniom może podlegać ilość dokumentów procesowanych w Serwisie.

 1. korzystania z pomocy Operatora poprzez wysyłanie zapytań za pomocą formularza umieszczonego na stronie kontakt.

W razie przesłania zapytania Operator ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych danych dotyczących zgłoszenia.

 1. pomocy telefonicznej w ramach wybranych Abonamentów, która  jest świadczona w dni robocze (pon-pt)  w godzinach 9-16, na warunkach określonych w Cenniku.
 1. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych Usług, w tym ich dodawania i usuwania. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.
 2. W ramach świadczenia Usługi Operator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Operator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Operatora ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu zawarcia Umowy konieczne jest zarejestrowanie się i założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie przy użyciu funkcji rejestracji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zakładając konto, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: https://mksiegowa.pl/www/regulamin w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie w dowolnym momencie. Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Moment rejestracji, składającej się z podania przez Użytkownika nazwy firmy, nazwy instancji (konta) programu, adresu mailowego, loginu oraz hasła oraz przyciśnięcie przycisku „Zarejestruj konto”  jest uznawany jako akceptacja przez Użytkownika oferty przedstawionej w Regulaminie, a także Cenniku i stanowi moment zawarcia przez Strony Umowy oraz Umowy Powierzenia. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Serwisie.
 5. Operator zastrzega, że nie weryfikuje, czy zarejestrowany Użytkownik jest prawnym reprezentantem jednostki, na rzecz której świadczona jest Usługa.
 6. Użytkownik korzystający z niektórych pakietów wskazanych w Cenniku może nadać wskazanemu przez siebie podmiotowi uprawnienia dostępowe do swojego konta w Serwisie. Dostęp jest udzielany poprzez stosowną funkcjonalność Serwisu. Za wszelkie działania i zaniechania podmiotu, któremu Użytkownik nadał dostęp do Serwisu Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane za pośrednictwem Serwisu przez taki podmiot.
 7. Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiający przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta.
 8. Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować poprawność adresu poczty elektronicznej (e-mail), podanego podczas procesu rejestracji. W przypadku braku weryfikacji w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia rejestracji, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności konta do czasu weryfikacji poprawności podanego adresu e-mail.
 9. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu (np. wygenerowania pierwszego dokumentu) przez Użytkownika jest wprowadzenie prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP (jeżeli posiada)).

§ 4

OKRES TESTOWY

 1. Po założeniu konta Użytkownikowi przysługuje nieodpłatny trzydziestodniowy dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu zapoznania się z funkcjami oferowanymi w poszczególnych Abonamentach Serwisu.
 2. Abonament aktywny po założeniu konta, zgodny jest z planem wybranym przez Użytkownika podczas rejestracji, oraz definiowany poprzez przycisk przekierowujący do formularza rejestracji.
 3. Dostęp do Serwisu po Okresie testowym utrzymywany będzie wyłącznie pod warunkiem terminowej opłaty Abonamentu. Opóźnienie w zapłacie Abonamentu ponad 14 dni powoduje wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym na zasadach wskazanych w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 4. Po upływie trzydziestodniowego bezpłatnego Okresu testowego, dostęp do wersji testowej automatycznie wygasa. Wygasa również dostęp do danych przechowywanych w Systemie. Jeśli Użytkownik po Okresie testowym nie opłaci wybranego Abonamentu, ponowne skorzystanie z wersji testowej jest możliwe najwcześniej po 3 miesiącach. 

§ 5

ZASADY ROZLICZEŃ

 1. Po zakończeniu trzydziestodniowego bezpłatnego Okresu testowego, dostęp do Serwisu posiadają dalej wyłącznie Użytkownicy, którzy opłacili wybrany Abonament. Operator zastrzega, iż dostęp do Serwisu nie będzie uruchomiony w przypadku niemożności dokonania konfiguracji oprogramowania z jakichkolwiek przyczyn.
 2. Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za wybrany Abonament, Użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiedniej funkcjonalności zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku, chyba że Regulamin lub odrębna Umowa dotycząca danej usługi stanowi inaczej. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub Regulamin stanowi inaczej.
 3. Po zaksięgowaniu płatności za Abonament w terminie 7 dni Operator przekaże drogą elektroniczną Użytkownikowi fakturę VAT wystawioną zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że Operator będzie zarachowywał wpłaty pochodzące od Użytkownika w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych, niezależnie od treści oświadczeń Użytkownika towarzyszących wpłacie.

§6

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej na adres siedziby Operatora (w przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika) lub na ostatni adres podany w formularzu rejestracyjnym (w przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora).
 2. Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. śmierci Użytkownika,
  2. ustania bytu prawnego Użytkownika,
  3. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu,
  4. umyślnego narusza postanowień Regulaminu przez Użytkownika,
  5. dopuszczania się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmujących nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
  6. dokonywania czynności niezgodnych z prawem, w szczególności w zakresie przesyłania niezamówionej informacji handlowej przy użyciu Serwisu,
  7. działania na szkodę Operatora,
  8. podania nieprawdziwych danych,
  9. utraty loginu lub hasła oraz nieskorzystania przez Użytkownika ze wskazanej przez Operatora procedury odzyskania loginu lub hasła,
  10. wydania polecenia przez Użytkownika, o którym mowa w § 4 ust. 2 i ust. 4 Regulaminu PPDO;
  11. wyrażenia sprzeciwu na podpowierzenie danych osobowych, o którym mowa w § 5 Regulaminu PPDO,
  12. bezskutecznego wezwania Użytkownika do złożenia wyjaśnień, o którym mowa w § 6 ust. 3-5 Regulaminu PPDO ;
  13. w razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu PPDO.
 1. W razie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia żadnych roszczeń od Operatora ani zwrotu dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Operatora odszkodowania za szkodę niespowodowaną z winy umyślnej, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika, a także jego usunięcia. Jeżeli zaprzestanie świadczenia Usługi nastąpiło w wyniku nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym, Użytkownik może odzyskać dostęp do konta po uiszczeniu zaległych Opłat abonamentowych oraz po uiszczeniu opłaty administracyjnej określonej w Cenniku.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą:
  1. wygaśnięcia dostępu do wersji testowej wobec nieopłacenia wybranego Abonamentu,
  2. rozwiązania Umowy,
  3. wypowiedzenia Umowy,

jego dostęp do konta jest blokowany na okres 90 dni. W tym okresie zablokowana zostanie możliwość korzystania z funkcji Serwisu. W okresie zablokowania konta Użytkownik ma możliwość logowania się do konta, używając dotychczasowego loginu i hasła i dostępu do danych  w trybie „do odczytu”. W ciągu tego okresu Użytkownik jest zobowiązany pobrać z Serwisu przynajmniej te dane, których przechowywanie wynika z Ustawy o Rachunkowości. Po upływie 90 dni od dnia zablokowania konta, w przypadku nieprzywrócenia funkcjonalności konta, Użytkownik traci możliwość logowania do konta, a konto zostaje usunięte bez możliwości odzyskania zapisanych w nim danych. Przywrócenie pełnej funkcjonalności konta jest możliwe po uprzednim  wysłaniu e-maila z prośbą o przywrócenie funkcjonalności na adres: biuro@mksiegowa.pl oraz uiszczeniu Abonamentu za zaległy okres. Operator może naliczyć opłatę administracyjną za przywrócenie funkcjonalności konta, określoną w cenniku. Po upływie 180 dni od dnia zablokowania konta przez Operatora, konto zostanie trwale usunięte bez możliwości przywrócenia jego funkcjonalności. Zasady przechowywania danych osobowych zostały uregulowane w § 10 Regulaminu PPDO.

 1. Za ewentualne straty danych spowodowane zablokowaniem lub usunięciem konta, Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu jest Operator, natomiast administratorem danych osobowych zapisanych w Serwisie kontrahentów jest Użytkownik.
 2. Użytkownicy zawierając Umowę z Operatorem powierzają Operatorowi do przetwarzania dane osobowe kontrahentów oraz osób korzystających z Serwisu zgodnie z § 8 Regulaminu.
 3. Operator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych osobowych przez Użytkownika niemożliwe będzie zawarcie Umowy.
 5. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności.
 7. Operator ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące aktywność Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym m.in. liczby produktów, faktur i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Serwisu. Dane te mogą być publikowane przez Operatora, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań, w sposób nieindywidualizujący poszczególnych firm korzystających z Serwisu. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych kontrahentów zapisanych w bazach klientów w Systemie.

 

§ 8

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zawiera załącznik – Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych do niniejszego regulaminu.

 

 

§9

REKLAMACJE

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy reklamacja@mksiegowa.pl
 3. Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie.

 

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Serwis stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, a świadczenie Usług przez Operatora nie może być uznane za: usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani jako działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ani nie obejmuje usług doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
 2. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Użytkownika korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Systemu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika podczas konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub bezpośrednio w Systemie danych nieprawdziwych, w tym generowanie nieprawdziwych dokumentów księgowych.
 9. Operator nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od niego, w tym między innymi:
 • brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerami, na których jest uruchomiony Serwis,
 • nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Użytkownika do obsługi Serwisu,
 • awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Serwisu,
 • zdarzenia o charakterze siły wyższej,
 • działanie osób trzecich.

W pozostałych sytuacjach spowodowanych przez przyczyny niezależne od Operatora,  Abonament ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w następnym okresie rozliczeniowym, w przypadku braku dostępu do Serwisu.

 1. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do 6-krotności wartości netto miesięcznego Abonamentu ostatnio uiszczonego przez Użytkownika przed zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność Operatora.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:
 • zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
 • konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
 • w innych uzasadnionych przypadkach.
 1. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie, o czym Operator będzie informował Użytkownika wysyłając wiadomość e-mail na ostatni podany przez Użytkownika adres mailowy. Nowy Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Serwisu: mksiegowa.pl/www/regulamin.
 2. W przypadku braku zgody Użytkownika na wprowadzone zmiany, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych w wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 4. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Operatora oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika.
 6. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:
  1. Polityka Prywatności,
  2. Cennik,
  3. Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku