Ustawienia ogólne


1.  Wprowadzenie

Ustawienia ogólne znajdują się w module Ustawienia programu księgowego online mKsiegowa.pl. Wygląd ekranu nieznacznie zmienił się od wersji 3.3.18 programu i taka wersja jest opisana w niniejszej dokumentacji.

W Ustawienia ogólne wpiszesz podstawowe dane jednostki gospodarczej, którą reprezentujesz, tak aby system mógł poprawnie drukować dokumenty księgowe. Informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Będą one wykorzystane tylko na potrzeby prawidłowego działania systemu. Więcej możesz przeczytać w polityce bezpieczeństwa. Oczywiście w każdym momencie pracy z systemem mKsiegowa.pl będziesz mieć wgląd do danych oraz możliwość ich późniejszych modyfikacji.

 
Konfiguracja programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Zamieszczamy obok link do filmu instruktażowego, objaśniającego znaczenie poszczególnych ustawień. Format ekranu może być inny, z uwagi na rozwój programu.

Rys. Ekran ustawień ogólnych

konfiguracja Programu księgowego online
 

2.  Ustawienia podstawowe

Nazwa, to pełna nazwa jednostki gospodarczej, która będzie widoczna na wszystkich dokumentach, generowanych przez system mKsiegowa.pl

Adres, numer Telefonu, numer Faksu, adres email, REGON, NIP, to dane jednostki gospodarczej, które pojawią się na wydrukach.

Wysyłaj kopie wychodzących emaili na: - tutaj wpisz adres poczty email, na który chcesz otrzymywać kopie emaili (cc) wysyłanych z programu. Więcej na ten temat w artykile: Wysyłanie dokumentów emailem

Domyślny klient dla paragonów - paragony w programie są zapisywane na określonego klienta z kartoteki (wszystkie na jednego). W tym polu można ustawić kontrahenta zbiorczego dla paragonów.

Domyślna nota na fakturach okresowych - masowe faktury generowane w programie mogą mieć w tym polu standardowo ustawiony pole komentarza na wydruku faktury.

Drukuj WZ bez cen - po znaznaczeniu pola wszystkie dokumenty WZ będą drukowane bez cen sprzedaży.

Logo możesz pobrać dysku, poprzez wyszukanie odpowiedniego pliku (w formacie jpg). Będzie ono widoczne na dokumentach, generowanych przez system mksiegowa.pl.

Drukuj także Nazwę Firmy Jeżeli chcesz, aby oprócz logo firmy na dokumentach pojawiała się też nazwa firmy wpisana w polu Nazwa (do wydruków), wówczas zaznacz tą opcję.

 

3.  Ustawienia plików XML wysyłanych z programu

W tej sekcji należy ustawić wszystkie dane podstawowe jednostki. Dane są używane przez program do przygotowania plików XML takich, jak JPK oraz sprawozdań finansowych.


4.  Konfiguracja KSeF

W zakładce Ustawienia KSeF można ustawić wysyłanie faktur elektronicznych do systemu KSeF.

Na ekranie program pokazuje numer NIP ustawiony w zakładce Ustawienia ogólne. Dla tego numeru NIP trzeba wygenerować token autoryzacji w systemie KSeF. Token będzie pozwalał wysyłać faktury do KSeF bezpośrednio z programu mKsiegowa.pl.

Konfiguracja tokena opisana jest na stronie Współpraca z KSeF.

Uwaga: jeżeli zakładka Ustawienia KSeF nie jest widoczna, napisz do nas na formularz kontaktowy.

 


5.  Ustawienia interfejsu użytkownika

Wybór towarów przez filtrowanie listy/ Wybór klientów przez filtrowanie listy -zaznaczenie jednej z wyżej wymienionych opcji zmienia sposób wyszukiwania.Jeżeli opcja jest nie zaznaczona, wyszukiwanie odbywa się poprzez wyświetlenie pełnej listy towarów lub kontrahentów. W przypadku, gdy w programie wprowadzona jest duża liczba pozycji, taki sposób jest nieoptymalny. Zalecamy w takim przypadku zaznaczenie wybranej opcji.

Uwaga: Jeżeli opcja Wybór klientów przez filtrowanie listy jest zaznaczona, w dokumentach sprzedaży lista wyboru klienta może być pusta, jak na poniższym rysunku. Należy najpierw nacisnąć klawisz spacja, a potem fragment nazwy. Wówczas program pokaże listę tylko tych klientów, którzy w nazwie zawierają ten fragment.

 

Jeżeli chcemy zobaczyć wszystkich klientów należy po naciśnięciu spacji wpisać znak *.

Wybór dostawców przez filtrowanie listy - zaznaczenie tej opcji zmienia sposób wyszukiwania w kartotece dostawców oraz podczas wprowadzania dokumentów zakupu. Jeżeli opcja jest nie zaznaczona, wyszukiwanie odbywa się poprzez wyświetlenie pełnej listy dostawców.W przypadku, gdy w programie wprowadzona jest duża liczba pozycji (więcej niż 100), taki sposób wyszukiwania jest nieoptymalny.Zalecamy w takim przypadku zaznaczenie wybranej opcji. Jeżeli opcja jest zaznaczona, wówczas przy wyszukiwaniu dostawców w polu Wybierz dostawcę wpisuje się kilka znaków, wg których przeszukiwana kartoteka dostawców. Program w rozwijanej liście wyboru pokazuje tylko te pozycje, które posiadają w nazwie lub numerze NIP wybrany ciąg znaków. Jeżeli chcemy zobaczyć wszystkie pozycje należy w dodatkowym polu wpisać znak *.

Sposób działania jest szerzej omówiony w sekcji nawigacja.

Wyświetlanie kodów Klienta/Dostawcy - włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie kodów (numerów konta analitycznych) w kartotece klientów i dostawców:

 
Program księgowy online - nawigacja

Uwaga: w przypadku Dostawców, wyświetlanie kodów kartoteki działa jedynie, gdy Wybór dostawców przez filtrowanie listy jest wyłączone.

Pokazuj pomocniczy numer konta w planie kont - w kontach analitycznych planu kont można korzystać z dodatkowego oznaczenia konta.

Ważność logowania, to czas braku aktywności użytkownika systemu (wyrażony w sekundach), po którym system prosi o ponowne podanie hasła. Jest to zabezpieczenie przed dostępem osób niepożądanych do danych księgowych. Więcej na ten temat w polityce bezpieczeństwa.

W przypadku wygaśnięcia sesji logowania oraz zablokowania systemu i ponownego żądania hasła (po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika) wszystkie niezapisane przez Ciebie wcześniej dokumenty nie zostaną utracone. Po wpisaniu ponownie hasła, system powróci do otwartej wcześniej zakładki.

 

6.  Ustawienia wynikające z polityki rachunkowości

Rok podatkowy, to pole określa aktywny rok podatkowy (obrotowy) czyli taki, w którym wprowadzane są bieżące zapisy. W polu dokonuje się wyboru roku podatkowego z listy wszystkich ustawionych w systemie lat podatkowych.
Kolejne lata podatkowe wpisuje się w Ustawienia -> Lata podatkowe.
Program, w zależności od ustawień, może blokować pomyłkowe wprowadzenie dokumentów w innych latach podatkowych, niż wybrany. Dodatkowym mechanizmem jest Zamykanie Dziennika, które umożliwia blokowanie wprowadzania dokumentów w dowolnych, mniejszych okresach (najczęściej miesięcznych).

Dokumenty wg metody kasowej - włączenie mechanizmu metody kasowej.

Automatyczna Rewaluacja Kont Walutowych - jeśli ta opcja jest zaznaczona, przy każdej operacji księgowej na koncie walutowym typu Wpłata, Wypłata, Płatność dla Dostawcy, Płatność Klienta oraz Transfer Płatniczy program automatycznie generuje dokument typu Pozycje Dziennika z następującym zapisem:

 • Konto rachunku walutowego/Różnice kursowe/Ma
 • Konto rozliczenia różnic kursowych/Różnice kursowe/Wn

jeżeli saldo rachunku po przeliczeniu jest wyższe niż saldo odpowiedniego konta księgowego.
Dokument ten będzie miał zapis odwrotny, gdy saldo rachunku walutowego po przeliczeniu na PLN jest niższe od salda konta księgowego:

 • Konto rachunku walutowego/Różnice kursowe/Wn
 • Konto rozliczenia różnic kursowych/Różnice kursowe/Ma

Kwota różnic kursowych jest obliczana jako różnica między wartością na rachunku w walucie przeliczonej po kursie z dnia poprzedniego oraz aktualnym saldem konta księgowego odpowiadającego temu rachunkowi.Przykład:

 • saldo rachunku bankowego wynosi 100 EURO
 • kurs wymiany z dnia poprzedniego wynosi 4,14 PLN za 1 EURO
 • saldo konta księgowego związanego z tym rachunkiem bankowym wynosi 395 PLN
   

  Wartość obliczonej Różnicy Kursowej wynosi: 100 * 4,14 - 395 = 19 PLNDokument księgowy będzie miał postać:

 • Konto rachunku walutowego/19 PLN/Ma
 • Konto rozliczenia różnic kursowych/19 PLN/Wn
 

7.  Formatki faktur

W zakładce Formatki faktur można wybierać formatkę dla faktur sprzedaży. Formatkę można przygotować i wybrać inną niż domyślna w programie. Program pozwala na przygotowanie również własnych formatek faktury.


8.  Zapis ustawień

Po wpisaniu wszystkich, ważnych danych zapisz je, klikając przycisk Ustawienia programu księgowości online pod formularzem. System wprowadzi dane oraz wyświetli zielony komunikat dane firmy zaktualizowane