Drukarka fiskalna

Drukarka fiskalna

1.  Wstęp

Program działa w oparciu o komunikację między serwerem mKsięgowa.pl, a programem obsługi drukarki instalowanym w systemie Windows komputera, do którego drukarka jest podłączona. Na komputerze instalowany jest program mKsiegowa.pl - Paragon.

 

2.  Obsługiwane drukarki fiskalne

W chwili obecnej program obsługuje następujące protokoły komunikacyjne:

 • Elzab,
 • Posnet,
 • Thermal,
 • Novitus,
 • Farex,
 • Simulate.

Należy wspomnieć, że powyżej jest mowa o protokołach, a nie konkretnych modelach drukarek fiskalnych. Oznacza to, że z programem może współpracować większość dostępnych na rynku urządzeń fiskalnych, gdyż większość z nich obsługuje któryś z podanych wyżej protokołów.

Należy jednak zwrócić uwagę, że czasami wymaga to wprowadzenia zmian w konfiguracji danej drukarki. W tym celu należy zasięgnąć informacji w podręczniku użytkownika danej drukarki lub u jej producenta. Nie wszystkie urządzenia fiskalne oferują każdą z funkcji przewidzianych przez dany protokół. Zatem nie wszystkie modele drukarek będą pozwalały na drukowanie np. specjalnych raportów. Z tego też względu należy pamiętać, że program mKsiegowa.pl - Paragon oferuje tylko te funkcje, które dana drukarka udostępnia, oraz które zostały dla niej zaimplementowane. Oznacza to też, że nie na każdej drukarce będzie można wykonać dowolną czynność z nią związaną.

Należy mieć tego świadomość, że oprogramowanie mKsiegowa.pl - Paragon pozwala na każdej ze wspieranych modeli drukarek fiskalnych wystawiać paragony z podstawowymi produktami, z formą płatności Gotówka, można wydrukować raport dobowy oraz raport miesięczny.

Nie gwarantujemy natomiast dostępności innych funkcji jak np. nadawanie rabatów/upustów, obsługa opakowań, dodatkowe pola na dokumentach, dodatkowe raporty, możliwość programowania drukarki itp.

Drukarki mogą być instalowane jedynie do złącza USB (symulacja portu szeregowego COM).

 

3.  Instalacja programu mKsiegowa - Paragon

Program obsługujący drukarkę fiskalną mKsiegowa.pl - Paragon dostępny jest tutaj: Program obsługi drukarki.

Instalacja programu jest możliwa dla systemów Windows 7, 8 i 10. Przebieg instalacji jest typowy dla programów instalowanych pod tym systemem.

Program powinien poprawnie działać w niektórych wersjach Windows XP, chociaż producent nie udziela gwarancji dla tej wersji Windows.

 

4.  Interfejs programu

Po instalacji należy uruchomić program mKsiegowa.pl - Paragon. Pojawi się okno podobne do tego na ilustracji:

 
paragon online

Okno to składa się z następujących elementów:

 • Pasek menu -­‐ zawierający dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez program;
 • Pola tekstowe -­‐ pozwalające na zalogowanie do odpowiedniej instancji na mksiegowa.pl;
 • Przyciski -­‐ zapewniające dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji;
 • Okno logów -­‐ prezentujące logi (dziennik zdarzeń) związane z działaniem aplikacji.

W zależności od modelu stosowanej drukarki fiskalnej dostępność niektórych przycisków lub elementów menu, może by ograniczona. Związane jest to z brakiem wsparcia dla określonych funkcji w danym modelu drukarki.

 

5.  Konfiguracja programu

Aby skonfigurować program po pierwszym uruchomieniu należy z górnego menu Serwer wybrać Ustawienia. Okno konfiguracji składa się z dwóch zakładek:

 • Start
 • Drukarka
 

5.1  Zakładka Start

Zakładka Start zawiera podstawowe ustawienie programu:

 • Uruchamiaj program wraz ze startem systemu - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program mKsiegowa.pl - Paragon będzie automatycznie uruchamiany w momencie startu systemu Windows;
 • Częstotliwość próbkowania - tutaj możesz ustawić częstotliwość próbkowania; ustawia się interwał czasowy w sekundach; zgodnie z tym interwałem sprawdzane jest czy w programie mKsiegowa.pl czekają do wydrukowania jakieś paragony.
 
 

5.2  Zakładka Drukarka

W zakładce dostępne są dwie opcje:

 • Port COM - należy wybrać port COM, do którego podłączona jest drukarka fiskalna;
 • Protokół - należy wybrać protokół komunikacyjny danej drukarki. Niektóre drukarki obsługują wiele różnych protokołów. Aby komunikacja przebiegała poprawnie, w konfiguracji danej drukarki trzeba ustawić jeden ze wspieranych przez mKsiegowa.pl - Paragon protokołów. Informacje o tym jak tego dokonać należy szukać w podręczniku danej drukarki lub u jej producenta.
 
 

5.3  Konfiguracja konta

Na głównym ekranie programu mKsiegowa.pl - Paragon należy skonfigurować połączenie z częścią serwerową programu mKsiegowa.pl:

 • Podaj nazwę instancji - należy wpisać nazwę instancji używaną w programie mKsiegowa.pl. Jest to część adresu www znajdująca się po ukośniku np.: mksiegowa.pl/nazwa-instancji;
 • Podaj login - należy wpisać login użytkownika, który będzie wystawiał paragony w programie;
 • Podaj hasło -­ należy wpisać hasło użytkownika;

Po wpisaniu danych testujemy połączenie przy pomocy przycisku Przetestuj. Jeśli dane logowania są błędne, program wyświetli odpowiedni komunikat i pozwoli na ich poprawienie.

Jeśli dane będą poprawne, wyświetlany jest w dolnym ekranie komunikat: OK:0#Połączenie nawiązano poprawnie.

Od tego momentu program rozpoczyna automatyczne pobieranie wystawionych w programie mKsiegowa.pl paragonów i drukuje je.

Aby poprawić dane logowania, zmienić aktualną instancję lub użytkownika należy kliknąć przycisk Popraw.

 

6.  Konfiguracja punktu sprzedaży

Program pozwala na ustawienie następujących parametrów dla stanowiskach sprzedaży:

 • domyślny magazyn, z którego następuje sprzedaż
 • zezwolenie, aby użytkownik miał dostęp do sposobów płatności:
  • tylko gotówka
  • płatności opóźnione

Ustawienia punktu sprzedaży wykonasz w 2 krokach:

 

7.  Konfiguracja numeracji paragonów

Dla prawidłowej współpracy z drukarką fiskalną, w programie księgowym online mKsiegowa.pl należy ustawić dodatkowy ciąg numeracyjny dla paragonów.

Ciąg dodajemy w opcji Numeracja dokumentów w następujący sposób:

 • kliknij klawisz Nowy u dołu ekranu
 • wybierz Typ Transakcji = Dokument WZ
 • w polu Prefiks Numeracji wpisz PAR/
 • w polu Wzór numeracji użyj oznaczenia {P} na początku ciągu; pozostałe cyfry numeracji konfigurujemy jak dla pozostałych dokumentów; parametr {P} w numerze ewidencyjnym paragonu będzie zawierał numer wewnętrzny (systemowy) punktu sprzedaży

Przykładowy ciąg numeracyjny dla paragonów: {P}/{YY}/{MM}/{000}


8.  Domyślny kontrahent

W module Ustawienia -> Ustawieniach ogólnych należy ustawić pola:

 • Domyślny klient dla paragonów
 • Domyślny oddział dla paragonów
 

9.  Wystawianie paragonów w programie mKsięgowa.pl

Aby wystawić paragon należy skorzystać z opcji Paragon dostępnej w module Sprzedaż. Paragon wystawiamy podobnie, jak dokument WZ.

Domyślny kontrahent ustawiony zgodnie z powyższym punktem, pojawi się w polu Nabywca. Można go zmienić, ale należy uważać, aby wybrany kontrahent miał ustawiony cennik brutto.

 

10.  Drukowanie paragonów

Program mKsiegowa.pl – Paragon automatycznie pobiera nowe paragony wystawione w systemie mKsiegowa.pl, w odpowiednim interwale czasowym. Jeśli chcemy odświeżyć listę paragonów natychmiast, należy kliknąć przycisk Pobierz teraz.

Aby przejrzeć dotychczas pobrane paragony należy skorzystać z menu Serwer na górnym pasku oraz wybrać opcję Rejestr dokumentów. Jeśli dana drukarka obsługuje taką funkcję możliwe jest wydrukowanie raportu dobowego lub miesięcznego przy pomocy odpowiednich przycisków.

Po stronie programu mKsiegowa.pl podgląd paragonów wysłanych do drukowania dostępny jest w opcji Ustawienia -> Drukowanie Paragonów.


11.  Rejestracja programu mKsiegowa.pl - Paragon

Po zainstalowaniu mKsiegowa.pl - Paragon program działa w trybie testowym (TRIAL). W trybie tym użytkownik może sprawdzić czy program działa poprawnie w jego środowisku Windows oraz czy poprawnie współpracuje z jego drukarką fiskalną.

Wersja czasowa (TRIAL) pozwala na uruchomienie aplikacji maksymalnie 20 razy. Po tym czasie program przestanie działać i należy go wówczas odinstalować lub dokonać rejestracji.

Aby przedłużyć działanie programu należy z menu Pomoc wybrać Rejestracja programu. Pokaże się okno Rejestracji. Należy wprowadzić w nim swoje dane oraz numer seryjny udostępniony przez serwis mKsiegowa.pl, a następnie wcisnąć przycisk Zarejestruj. Po poprawnym zarejestrowaniu należy ponownie uruchomić program.

Uwaga! W oknie rejestracji programu należy wprowadzić swoje dane (Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Numer seryjny) dokładnie w taki sposób, w jaki użytkownik otrzyma na swoją pocztę e‐mail. Ważna jest wielkość liter, znaki interpunkcyjne itp.

 

12.  Faktury do paragonu

Aby wystawić fakturę do paragonu należy skorzystać z opcji Faktura do paragonu.

 

13.  Rozwiązywanie problemów

Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia, czy paragon został wydrukowany, dostępny jest ekran Drukowanie Paragonów w module Ustawienia.