Metoda kasowa

Metoda kasowa - wprowadzenie

Powołując się na art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT tzw. "mały podatnik" może rozliczać się z podatlu VAT metodą polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności za fakturę, nie później niż dziewięćdziesiątego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (z pewnymi zastrzeżeniami).

Aby rozliczać się metodą kasową podatnik musi wcześniej zawiadomić pisemnie naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. 

Zasadniczo, mały podatnik to taki, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.


Sposób konfiguracji metody kasowej

Aby umożliwić zapis faktur zakupu i sprzedaży do rejestru VAT zgodnie z metodą kasowa trzeba włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach programu Ustawienia ogólne. Poniższy rysunek pokazuje gdzie można znaleźć to ustawienie.

Dodatkowo, program pozwala na ustawienie ciągu numeracyjnego dla dokumentów typu Pozycje dziennika, które są tworzone podczas zapisu faktury do rejestru VAT (czyli w trakcie zapłaty za fakturę). Dotyczy to faktur zakupu.


Faktura zakupu wg metody kasowej

Podczas wprowadzania faktury zakupu można zaznaczyć, że musi ona zostać wprowadzona wg metody kasowej. Po zaznaczeniu tej opcji znika pole daty VAT (o ile była włączona).

Tak wprowadzona faktura nie zostanie zapisana do rejestru VAT, lecz odpowiednie księgowanie VAT zostanie utworzone z datą faktury. Jeżeli włączona jest opcja księgowania VAT na konto rozliczeń okresowych VAT, program nie zapisuje kwoty VAT na konto VAT, lecz na konto rozliczeń międzyokresowych VAT naliczonego ustawionego w Ustawieniach Systemowych.

Faktura zakupu zostanie automatycznie zapisana do rejestru VAT po alokacji płatności. Może się to odbyć w trakcie wprowadzania płatności lub później - w trakcie przypisania płatności do faktury.

Przeksięgowanie VAT naliczonego

Jeżeli VAT podczas wprowadzania faktury został zaksięgowany na konto rozliczeń międzyokresowych VAT naliczonego, wtedy program automatycznie utworzy dokument typu Pozycje Dziennika, który przeksięguje podatek na odpowiednie konto VAT.

Podgląd utworzonych w ten sposób dokumentów przeksięgowania VAT jest dostępny na ekranie podglądu księgowania faktury zakupu:

Podczas wprowadzania faktury zakupu można zaznaczyć, że musi ona zostać wprowadzona wg metody kasowej. Po zaznaczeniu tej opcji znika pole daty VAT (o ile było włączone).


Faktura sprzedaży wg metody kasowej

Analogicznie jak fakturę zakupu, program pozwala na wystawianie faktur sprzedaży metodą kasową:

Po zapłaceniu faktury odpowiedni wpis pojawia się w rejestrze VAT z datą płatności.

Więcej informacji w naszym poradniku