Polityka Rachunkowości - rok obrotowy

Polityka Rachunkowości - rok obrotowy

Polityka rachunkowości - określenie roku obrotowego

Jednym z elementów polityki rachunkowości (art. 10, ust. 1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości) jest określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

 

Rok obrotowy

Odwołując się do artykułu 3, ustępu 1, pkt. 9 ww. ustawy, przez rok obrotowy rozumiemy rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa spółki. Jeżeli działalność spółki została rozpoczęta w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to Ustawodawca dopuszcza możliwość, aby księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Z analizy przepisów ustawy o rachunkowości można wyprowadzić wniosek, że określenie roku obrotowego odbywa się już na etapie powoływania firmy, a jego określenie w polityce rachunkowości jest pochodną zapisów statutowych lub umowy spółki.

 

Rok podatkowy

Cytując artykuł 11 ustawy Ordynacja podatkowa „rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, że ustawa podatkowa stanowi inaczej”. Okres, w którym się rozlicza podatki ma istotne znaczenie, ponieważ wpływa na obliczenie wysokości dochodu lub straty oraz decyduje o wysokości podatku należnego do zapłaty. W prawie bilansowym w celu ustalenia wyniku finansowego za okres rozliczeniowy uważa się rok obrotowy. Pojęcia roku podatkowego i roku obrotowego są ze sobą, zatem ściśle powiązane.

Powołując się, z kolei, na zapisy artykułu 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.:

„1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

2. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

2a.W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

3. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.”

Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 1 artykułu 8, należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ww. ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

 

Okres sprawozdawczy

Przez okres sprawozdawczy należy rozumieć okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości. Najczęściej jest to: miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Podział roku obrotowego na okresy sprawozdawcze określa kierownik jednostki w polityce rachunkowości. Należy pamiętać, że nie może być on krótszy niż miesiąc.

 

Ciąg dalszy

W kolejnym artykule wyjaśniamy główne aspekty zasad i metod wyceny aktywów i pasywów, które należy określić w polityce rachunkowości.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (opracowano na podstawie t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749);
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r., poz. 330);
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (opracowano na podstawie t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397).
 
plan kont w mKsiegowa.pl
Program księgowy mKsiegowa.pl posiada wszelkie niezbędne mechanizmy związane z otwieraniem i zamykaniem roku obrotowego.
Program pozwala dostosować rok obrotowy do różnych nietypowych sytuacji wynikających z polityki rachunkowości firm.