Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej

Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej

Konfiguracja programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej w module Ustawienia programu księgowego online mKsiegowa.pl pozwalają na dostosowanie działania programu do specyfiki organizacji oraz w zgodności z polityką rachunkowości.

 

1.  Księga główna

a.  Konta wyniku finansowego

Konto rozliczenia wyniku finansowego - konto, na które następuje przeksięgowanie wyniku rocznego. Sposób księgowania opisany jest w zamykaniu roku podatkowego. Konto jest używane, jeżeli opcja Ręczne Księgowania Zysku/Straty przy Zamknięciu Roku nie jest zaznaczona. Tym niemniej program wymaga, aby właściwe konto zostało ustawione w konfiguracji.

Zobacz też opis Konta rozliczenia wyniku finansowego w naszym poradniku.

Konto wyniku finansowego - konto, z którego następuje przeksięgowanie wyniku rocznego. Sposób księgowania opisany jest w zamykaniu roku podatkowego. Konto jest używane, jeżeli opcja Ręczne Księgowania Zysku/Straty przy Zamknięciu Roku nie jest zaznaczona. Konto musi być poprawnie ustawione w konfiguracji niezależnie od ustawienia wyżej wymieninej opcji.

Opis Konta wyniku finansowego w naszym poradniku.

 

b.  Różnice kursowe

Jeżeli księgujesz dokumenty w walucie obcej, niezbędne jest ustawienie kont różnic kursowych. Sposób działania konta jest opisany w:

 

c.  Błędy zaokrągleń

Konta dla błędów Zaokrągleń - używane są podczas niektórych obliczeń w dokumentach księgowych. Księgowanie następuje, jeżeli w wyniku obliczeń następuje różnica między stroną Wn i Ma dokumentu. Przypadek taki może np. nastąpić przy przeliczeniach jednostek miary na fakturach.

 

d.  Algorytm obliczania VAT

Algorytm VAT - podczas wprowadzania faktury zakupu podatek VAT może być obliczany dwojako:

 • VAT obliczony od każdej pozycji, zaokrąglony do 1 gr, a następnie zsumowany
 • VAT obliczony od sumy wartości poszczególnych pozycji

Wartość ustawiona tutaj podpowiada się jako domyślna podczas wprowadzania faktury zakupu. Dla każdej faktury zakupu ustawienie to można zmienić tak, by program obliczał VAT dokładnie tak samo, jak na dokumencie źródłowym

Przykład:
Faktura składa się z następujących pozycji:

 • pozycja 1, wartość netto = 99,90 zł, VAT 23%, wartość VAT = 22,98 zł
 • pozycja 2, wartość netto = 9,99 zł, VAT 23%, wartość VAT = 2,30 zł

W pierwszym przypadku (Sumowanie VAT dla poszczególnych pozycji) wartość VAT wynosi:

 22,98 + 2,30 = 25,28

W drugim przypadku:

 • suma pozycji = 109,89 zł
 • VAT po zaokrągleniu = 25,27 zł

e.  Działalność zwolniona z VAT

Firma prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT - zaznacz, jeżeli firma prowadziła sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z VAT w poprzednim roku. W bieżącym roku program pozwala naliczać VAT wg proporcji:

 • Współczynnik udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem (proporcję) ustawisz w ustawieniach lat podatkowych, dla każdego roku indywidualnie.
 • Konto, na które księgowane są korekty VAT z tytułu rozliczania VAT przez proporcję, wybierzesz w polu Konto Korekt Podatku Naliczonego VAT.
 • Podczas wprowadzania faktur zakupu pojawi się dodatkowe pole dla każdej pozycji faktury, umożliwiające odliczenie VAT w:
  • całości
  • proporcji
  • brak odliczenia

Zobacz opis szczegółowego sposobu odliczenia VAT wg proporcji w programie.

 

f.  Konto rozliczeń międzyokresowych VAT należnego

Program umożliwia automatyczne przeksięgowanie VAT należnego w przypadku, gdy faktura sprzedaży powinna być umieszczona w rejestrze VAT w innym okresie niż data faktury (ściśle biorąc data dostawy towaru lub sprzedaży usługi).

 

g.  Konto rozliczeń międzyokresowych VAT naliczonego

Program umożliwia automatyczne przeksięgowanie VAT naliczonego w przypadku, gdy data rozliczenia VAT na fakturze zakupu wypada w innym miesiącu niż data otrzymania faktury.

 

h.  Zamknięcie roku

Ręczne Księgowania Zysku/Straty przy Zamknięciu Roku - program umożliwia 2 sposoby zamykania roku fiskalnego.

 

i.  Towary podlegających częściowemu odliczeniu

W polu Współczynik odliczenia VAT dla towarów podlegających częściowemu odliczeniu ustawiamy współczynnik częściowego odliczenia VAT. Współczynnik powinien mieć wartość zgodną z obowiązującymi przepisami o VAT dla towarów podlegających częściowemu odliczeniu.


2.  Klienci i Sprzedaż

Domyślny limit kredytu - domyślna kwota kredytu przy wpisywaniu nowych klientów

Sumuj koszty dostaw na fakturze sprzedaży - jeżeli zaznaczone, program sumuje koszty dostaw przy wystawianiu faktury zbiorczej z WZ

Konto Rozliczeniowe Transportu - konto, na które księgowane są koszty transportu określone podczas wprowadzania faktury sprzedaży; faktura sprzedaży posiada pole o nazwie Koszt Transportu; kwota wpisana w tym polu księgowana jest na to konto po stronie Ma.

Konto Rozliczeń Międzyokresowych Sprzedaży jest istotne przy używaniu fakturowania przedpłat.

Wprowadzanie KP przy przyjęciu faktury gotówkowej po zaznaczeniu checkboxa program domyślnie generuje dokument KP przy wprowadzaniu faktury sprzedaży.


3.  Parametry Klientów i Sprzedaży

Cennik bazowy - jest używany do wyliczenia ceny sprzedaży, kiedy w trakcie wprowadzania oferty sprzedaży, zamówienia lub faktury dla danego towaru cena w aktualnie wybranym cenniku nie jest określona.

Domyślny Cennik dla Nowych Klientów - domyślny cennik podczas wprowadzania nowych pozycji kartoteki klientów.

Konto Należności - domyślne konto należności używane przy dopisywaniu pozycji do kartoteki oddziałów klientów.

Konto Sprzedaży - domyślne konto sprzedaży, przy tworzeniu pozycji kartoteki klientów.

Konto Upustów (Sprzedaż) - konto planu kont, na które będą księgowane upusty udzielane podczas sprzedaży; Ustaw wartość Brak, jeżeli nie chcesz księgować upustów na osobnym koncie - w takim przypadku program zaksięguje na konto sprzedaży wartość sprzedaży pomniejszoną o upust; tutaj ustawia się konto domyślne, używane podczas dodawania klientów w kartotece.

Uwaga: Zmiana ustawień kont Należności i Sprzedaży nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji księgowania dokumentów sprzedaży. Jedyna efekt tej zmiany, to konfiguracja kont w kartotece podczas dodawania nowych klientów.

Domyślny magazyn dla nowych klientów - w tym miejscu można ustawić jaki magazyn jest zapisywany przy tworzeniu nowej pozycji w kartotece klientów. Można wybrać opcję Brak i wówczas żaden magazyn nie będzie domyślny.

Domyślny Termin Realizacji - liczba dni, po których zamówienia sprzedaży są zaznaczane jako przeterminowane.

Upust - domyślna wartość upustu używana podczas tworzenia nowych klientów.

Cena wg kosztu standardowego (narzut ogólny) - jeśli cena sprzedaży w cenniku wybranym w dokumencie nie jest ustalona, wówczas program proponuje w ofertach, zamówieniach oraz fakturach sprzedaży cenę wyliczoną względem cen średnich zakupu. W tym polu można dodać narzut ogólny.

Więcej na temat wyliczania cen sprzedaży z cen zakupu.

Drukuj Faktury Proforma zamiast Zamówienia Sprzedaży - tutaj określasz, czy tytuł wydruku dokumentu zamówienia będzie Zamówienie Sprzedaży, czy Faktura Pro-Forma. Z punktu widzenia działania programu dokumenty te są równoważne.

Skrócone Nazwy Klientów w Zestawieniach Sprzedaży - w zestawieniach sprzedaży mogą być umieszczane pełne lub skrócone nazwy klientów.


4. Parametry przekrojów

Przekrój pozwala wybrać ile przekrojów będzie dostępnych w systemie.Przekroje są mechanizmem umożliwiającym rozliczanie indywidualnych projektów lub centrów kosztowych, poza planem kont. Plan kont pozostaje prosty i czytelny, natomiast wszystkie dane otrzymuje się ze sprawozdań z rozbiciem na poszczególne przekroje. Program umożliwia definiowanie jedno- lub dwu-poziomowych przekrojów. Oznacza to, że w ramach danego projektu można rozliczać mniejsze projekty. Analogicznie w ramach departamentu można rozliczać mniejsze wydziały.

Dostępne opcje to:

 • 0 - mechanizm przekrojów nie jest na razie używany w programie; można go włączyć w terminie późniejszym; wpisanie wartości 0 nie powoduje wykasowania żadnych danych w programie; moduł "Przekroje" w menu głównym zostanie wyłączony
 • 1 - jeden poziom sprawozdań przekrojowych będzie używany
 • 2 - dwa poziomy sprawozdań przekrojowych będą używane

Uwaga: Aby mechanizm przekrojów działał poprawnie, należy skonfigurować właściwą liczbę poziomów przekrojowych przed rozpoczęciem wprowadzania dokumentów związanych z danym przekrojem. Włączenie mechanizmu przekrojów powoduje, że program udostępnia w ekranach wprowadzania kontrahentów oraz dokumentów pola wyboru przekroju dla każdej operacji. Określony przekrój jest zapamiętywany dla każdego dokumentu i umożliwia właściwe raportowanie księgowań wg przekrojów. Więcej na temat przekrojów.

Przekroje w wierszach faktury zakupu

 • jeżeli nie zaznaczone - faktury zakupu przypisywane są w całości do przekrojów wpisanych w nagłówku
 • jeżeli zaznaczone - każdą pozycję faktury można przypisać do innego przekroju

4.  Dostawy i Zakupy

Dozwolone Przekroczenie Ilości Zamówienia na Dostawie - procentowe odchylenie ilości towaru na fakturze w stosunku do zamówienia. Parametr jest używany w 2 przypadkach:

 • jeżeli na fakturze zakupu do dostawy wprowadzimy większą ilość w stosunku do PZ lub zamówienia niż wynika z ustawionego współczynnika
 • jeżeli podczas zmiany faktury wprowadzimy większą ilość w stosunku do odpowiedniego dokumentu zamówienia (oraz PZ), niż wynika to ze współpczynnika

Dozwolone Przekroczenie Cen względem Zamówienia - procentowe odchylenie wartości wartości dostawy od wartości PZ i zamówienia. Sposób działania jest taki sam jak dla powyższego parametru dotyczącego ilości towaru.

 

5.  Parametrów Dostawców i Zakupów

Konto Zobowiązań - domyślne konto zobowiązań używane podczas tworzenia pozycji kartoteki dostawców.

Uwaga: Zmiana ustawień konta Zobowiązań nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji księgowania dokumentów zakupu. Jedyna zmiana w programie, wynikająca ze zmiany ustawień w tym miejscu, to konfiguracja kont w kartotece podczas dodawania nowych dostawców.

Konto rozliczeniowe zakupów - konto używane podczas księgowania obrotu towarowego. Jeżeli w polu jest ustawiony tekst Brak księgowań przy przyjęciu towarów wtedy zapis księgowy przy zakupie towarów jest księgowany z pominięciem konta rozliczenia zakupu (najczęście bezpośrednio na konto magazynowe).

Konto Rozliczeniowe Księgowań Równoległych - konto pomocnicze przy księgowaniach równoległych w zespole piątek. Jeżeli księgowanie równoległe nie jest używane, ustaw Wyłączone.

Klasa Kont do Księgowań Równoległych - dla zespołu piątek należy utworzyć dodatkową klasę o nazwie "Koszty zesp. 5" i ustawić w tym miejscu.

Zobacz ustawienia Księgowania Równoległego.

Wprowadzanie KW przy przyjęciu faktury gotówkowej - przy wprowadzaniu faktury zakupu zapłaconej gotówką można automatycznie wygenerować dokument zapłaty KW. Opcja pozwala na określenie, czy generowanie dokumentu KW jest domyślnie włączone, czy wyłączone.

 

6.  Magazyny

Dozwolone Stany Ujemne - dotyczy stanów magazynowych

 
Księgowośc internetowaUwaga:

Włączenie opcji Dozwolone Stany Ujemne może zakłócić wyliczanie średniej wartości stanów magazynowych. Związane jest to z brakiem poprawnych danych w okresie, gdy w magazynie występuje ujemny stan.Program nie uwzględnia ujemnych stanów do obliczania wartości magazynu. Średni koszt zostaje ponownie obliczany, gdy ilość towaru przekroczy stan zerowy.

Aby obejść problem wyliczania średniego kosztu towaru można ustawić ceny zakupu w opcji Koszty Standardowe modułu Towary i Magazyny. Jeżeli określony towar posiada ustawione Koszty Standardowe, wówczas będą one uwzględniane w księgowaniu sprzedaży nawet, jeżeli stan towaru będzie zerowy (pierwsza sprzedaż) lub ujemny - dokument WZ zostanie poprawnie zaksięgowany. Jeżeli ceny zakupu nie zostały określone w opcji Koszty Standardowe, wówczas oszacowanie kosztów sprzedaży będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu dokumentu PZ (następna dostawa) lub wykonania Korekty Stanów Magazynowych. W takiej sytuacji program stworzy automatycznie księgowanie typu Aktualizacja Kosztów.

Domyślny magazyn dla nowych klientów - tutaj można ustawić domyślny magazyn dla nowo tworzonych klientów.

 

7.  Parametry Magazynowe

Domyślne konta ustawione w tej sekcji są używane podczas tworzenie kategorii dla kartoteki towarowej.

Uwaga: Zmiana ustawień kont nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji księgowania dokumentów. Jedyna zmiana w programie, wynikająca ze zmiany ustawień w tym miejscu, to konfiguracja kont w podczas dodawania nowych kategorii towarowych.

 

7.1  Ustawienia sposobu księgowania zmiany średniej ceny zakupu (ceny ewidencyjnej)

Księgowanie ustawia się w polach:

 • Aktualizacja cen - konto przychód/koszt
 • Aktualizacja cen - konto odchyleń

W polach tych można ustawić konta lub wybrać pierwszą pozycję o nazwie: Konto ustawione w kartotece. Wówczas program wykonuje księgowanie wg ustawień w Kartotece Towarowej. Ceny ewidencyjne towarów w magazynach można zmienić w Średnie ceny zakupu.

 

8.  Środki Trwałe

Ustawienia dotyczące modułu środków trwałych, to:

 

9.  Zapisanie danych

Po wpisaniu wszystkich danych zapisz je, klikając przycisk Ustawienia programu księgowości online pod formularzem.

 

10.  Poradnik księgowy

Znaczenie wielu kont księgowych ustawianych w programie wyjaśniamy w naszym poradniku księgowym. Zapraszamy.