Przykładowy harmonogram zamknięcia roku

Zamknięcie roku 2019 w świetle ustawy o rachunkowości

zamknięcie roku

Rok obrotowy

Przypomnijmy, że przez rok obrotowy, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (UoR), należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, stosowany także do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut albo umowa, na podstawie której utworzono spółkę.

Jeżeli jej działalność została rozpoczęta w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe za ten okres można połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem za rok następny.

 

Harmonogram zamknięcia roku

Kierownik jednostki już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności, a następnie delegować uprawnienia i zadania na odpowiednie działy, pracowników firmy. Art. 12 UoR określa zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrotowego, a następnie ich otwierania na początek następnego. W związku z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy i sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego pierwszymi czynnościami, które należy dokonać jest:

  • przeprowadzenie inwentaryzacji;
  • w przypadku spółek zobowiązanych poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta - wybór podmiotu uprawnionego do badania na zasadach określonych w art. 66 UoR.
 

Przykład harmonogramu zamknięcia roku

Przykładowy harmonogram prac w jednostce, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Nie wszystkie elementy harmonogramu mają zastosowanie dla każdej formy działalności, więc można wybrać tylko te, które są potrzebne.

 
Lp Termin wykonania zadania Rodzaj czynności wraz z komentarzem
1. Ostatni kwartał 2019 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego (art. 66, ust. 4 i 5 UoR) - dotyczy spółek zobowiązanych do badania rocznego*.
2. Od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. Inwentaryzacja metodą spisu z natury lub potwierdzenia salda składników aktywów wyszczególnionych w art. 26, ust. 3 pkt. 1 UoR.
3. Na dzień bilansowy - 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzacja aktywów i pasywów (art. 26, ust. 1 UoR), w tym m.in. aktywów pieniężnych, produktów w toku, materiałów, towarów, produktów gotowych (wymienionych w art. 17, ust. 2 pkt. 4 UoR) oraz aktywów i pasywów inwentaryzowanych drogą weryfikacji.
4. Na dzień inwentaryzacji. Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów. Celem tego działania jest porównanie danych rzeczywistych, ustalonych podczas inwentaryzacji, z danymi księgowymi (art. 18, ust. 2 UoR).
5. Na dzień inwentaryzacji. Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów. Celem tego działania jest porównanie danych rzeczywistych, ustalonych podczas inwentaryzacji, z danymi księgowymi (art. 18, ust. 2 UoR).
6. Do 31 stycznia 2020 r. Wysłać deklarację PIT4R - zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym.
7. Do 85 dnia po 31 grudnia 2019 r., czyli do 25 marca 2020 r. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2019 r. (art. 24, ust. 5 pkt. 2 UoR).
8. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy - do 31 marca 2020 r. Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na dzień 31 grudnia 2019 r. (art. 18, ust. 2 UoR).
9. Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok - do 31 marca 2020 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. (art. 12, ust. 2 pkt. 1 UoR). Stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki.
10. Nie później niż do 31 marca 2020 r. Kierownik zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. (art. 45, ust. 1 i art. 52 ust. 1 UoR).
11. Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r., nie później niż do 31 marca 2020 r.

Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. (art. 52, ust. 2 UoR). Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 należy podpisać elektronicznie. Zobacz Przykładowy sposób podpisu sprawozdania za pomocą profilu zaufanego EPUAP.

12. Nie później niż do dnia 31 marca 2020 r. Obowiązkowe sporządzenie sprawozdania z działalności spółki kapitałowej (art. 45, ust. 4, art. 49, ust. 1 UoR).
13. Do 31 marca 2020 r.*

Złożenie w US CIT-8 - zeznania podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

* dla podatników CIT zostało przesunięte na dzień 31.05.2020, natomiast dla organizacji pozarządowych na dzień 31.07.2020.

14. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego - do 30 czerwca 2020 r. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. (art. 64, ust. 1, art. 53, ust. 1 i art. 68 UoR). W spółkach z o.o. istnieje obowiązek udostępnienia wspólnikom opinii i raportu biegłego rewidenta, więc badanie musi być ukończone najpóźniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników (pkt. 14). W związku z tym dobrze jest zaplanować zakończenie tego punktu harmonogramu do dnia 15 czerwca.
15. Najpóźniej na 15 dni przed dniem zgromadzenia wspólników - do 15 czerwca 2020 r. Udostępnienie wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. (art. 68 UoR), sprawozdania z działalności wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.
16. W ciągu 6 miesięcy od 31 grudnia 2019 r., nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. przez zgromadzenie wspólników (art. 53, ust. 1 UoR).
17. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. Podział zysku lub pokrycie straty finansowej za 2019 r. (art. 53, ust. 3 i 4 UoR).
18. W ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w US wraz z odpisem uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie oraz opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań (art. 27, ust. 2 u.p.d.o.p.). Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
19. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do 15 lipca 2020 r. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. (art. 12, ust. 4 i 5 UoR). Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych.
20. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r., do 15 lipca 2020 r. Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania z działalności oraz innych wymaganych dokumentów (art. 69 UoR). Od 1 stycznia 2013 r. jednostki objęte wpisem do KRS przekazują swoje sprawozdania finansowe tylko do właściwego rejestru sądowego, a informacja o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego automatycznie będzie przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

* Zgodnie z art. 64 UoR badaniu podlega sprawozdanie finansowe spółek:

''które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.''
 

Podstawa prawna

 
zamknięcie roku w programie mKsiegowa.pl
W programie mKsiegowa.pl dokonujemy Zamknięcia Roku według opisanej procedury. Do tego celu konfigurujemy między innymi odpowiednie konta księgi głównej:
 

Więcej na ten temat

Artykuł na temat szczegółów dotyczących działań związanych z zamknięciem roku: