Import wyciągów bankowych

W programie księgowości online mKsiegowa.pl dostępny jest import wyciągów z:

Uwaga: na chwilę obecną program nie obsługuje importu wyciągów dla rachunków walutowych.


1.  Import wyciągów bankowych

Import został przetestowany dla plików generowanych w następujących systemach bankowości elektronicznej:

Sposób importu wyciągów dla poszczególnych banków jest opisany na tej stronie w dalszej jej części.

 

a.  Konfiguracja importu

Przed rozpoczęciem importu transakcji bankowych należy odpowiednio działanie tej funkcji skonfigurować:

 • należy określić Rachunek Bankowy. W szczególności musi być zdefiniowany rachunek bankowy o tym samym numerze, jaki jest zawarty w pliku w formacie MT940.
   
 • Konfiguracja Importu Transakcji Bankowych w module Księgowość, gdzie można:
  • skonfigurować domyślne konta księgowe dla często powtarzanych transakcji (np. dzienne zasilenia konta)
  • ustawić możliwość wczytywania wyciągu "na raty" z wielu plików tekstowych - opcja Częściowy Import Wyciągów
  • ustawić możliwość kojarzenia faktur z zapłatą poprzez wyszukiwanie numeru faktury w opisie przelewu
  • określić dla których rachunków bankowych jaki format plików z wyciągami będzie używany

Umiejscowienie poszczególnych opcji menu może się różnić, w zależności od wybranej skórki.


b.  Sposób importu wyciągów w programie księgowym

Import znajduje się w module Księgowość. Wcześniej na dysku lokalnym komputera należy przygotować plik otrzymany z systemu bankowości elektronicznej.

Uwaga: Należy zachować przy tym wymagania polityki bezpieczeństwa i pamiętać, że mKsiegowa.plmKsiegowa.pl po wczytaniu pliku nie kasuje go. Jeżeli lokalny dysk komputera nie jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem, wówczas informacje o obrotach na rachunku bankowym mogą wpaść w niepowołane ręce.

 
import wyciągu bankowego
 

Wczytanie wyciągu

Po wczytaniu pliku program wyświetla wszystkie wczytane pozycje wyciągu bankowego na ekranie w następującej postaci:

 
wyciąg bankowy
 

Edycja wyciągu

Podczas wczytywania pliku program próbuje kojarzyć Dostawców i Odbiorców poprzez porównanie wpisanego do kartoteki kontrahenta numeru rachunku bankowego z numerem zawartym w wyciągu.

Ponadto program, na podstawie pola opisu przelewu, próbuje zidentyfikować dokument, którego dana płatność dotyczy (o ile w konfiguracji opcja Wyszukiwanie Numerów Faktur dla Nieznanych Kont Bankowych ustawione jest na 'Tak). W osobnym artykule opisujemy szczegółowo Rozpoznawanie dokumentów przy imporcie wyciągu bankowego.

Klikając ikonkę program księgowy online można wybrać/zmienić:

 • datę
 • Dostawcę/Odbiorcę
 • typ dokumentu
 • dokument rozliczany (np. fakturę) lub konto księgowe
 • opis pozycji wyciągu
 
wyciąg bankowy

W polu Typ transakcji wybierz jeden z dostępnych typów.

Jeżeli kwota na wyciągu jest ujemna (wypłata środków), program pozwala na wybór następujących typów:

 • Płatność dla Dostawcy - w tym przypadku program umożliwi wybór dostawcy i przypisanie kwoty do nie zapłaconych faktur
 • Zwrot do Klienta
 • Inna Wypłata

Jeżeli kwota na wyciągu jest dodatnia (wypływ środków), program pozwala na wybór następujących typów:

 • Płatność Klienta - program umożliwi wybór klienta i przypisanie kwoty do nie zapłaconych faktur
 • Zwrot dla Dostawcy
 • Inna Wpłata

Po wyborze odpowiednich wartości kliknij Aktualizuj. Program powróci do listy pozycji wyciągu.

 

Zaksięgowanie wyciągu

Po zakończeniu edycji dokumentu należy kliknąć klawisz Import danych. Program utworzy odpowiednie księgowania na podstawie ustawionych schematów.

Uwaga:

 • program księgowy tworzy jedno księgowanie dla każdej pozycji wyciągu bankowego. Poszczególne księgowania można zobaczyć w Dzienniku Księgowań jako odpowiednie Wpłaty, Wypłaty, Transfery lub Płatności Dostawców i Klientów.
  Cały wyciąg można podglądać w Przegląd Wyciągów Bankowych.
 • Uzgodnienie Wyciągów Bankowych w module Księgowość pozwala nie tylko uzgodnić wyciąg, ale także usuwać i dodawać pozycje do wyciągu.
 

2.  Import plików MT940

Format MT940 jest używany powszechnie do importu historii operacji do systemów finansowo-księgowych i spora część programów bankowości elektronicznej umożliwia ich utworzenie za określony okres czasu.

Pliki w formacie MT940 mają postać pliku tekstowego, najczęściej z rozszerzeniem STA (chociaż program tego nie wymaga). Bazują na standardzie SWIFT MT940. Ściśle określony format pliku daje możliwość automatycznego rozksięgowania operacji w programie mKsiegowa.plmKsiegowa.pl.

Program został przygotowany do wczytywania plików w formacie MT940 z następujących banków:


3.  Import plików tekstowych CSV

W programie zaimplementowany został import plików CSV dla niektórych banków, które oferują ten format danych: